Genesisi 32:1-32

  • Ngirozi dzinosangana naJakobho (1, 2)

  • Jakobho anogadzirira kusangana naIsau (3-23)

  • Jakobho anoita mutsimba nengirozi (24-32)

    • Jakobho anotumidzwa kuti Israeri (28)

32  Jakobho akabva apinda munzira, uye ngirozi dzaMwari dzakasangana naye.  Paakangodziona, Jakobho akati: “Uyu musasa waMwari!” Saka akatumidza nzvimbo iyoyo kuti Mahanaimu.*  Jakobho akabva atuma nhume kuti dzifanotungamira kuna Isau mukoma wake, kunyika yeSeiri,+ kunharaunda yeEdhomu,+  akadzirayira achiti: “Munoti kuna ishe wangu Isau, ‘Zvanzi naJakobho muranda wenyu: “Ndanga ndichigara* naRabhani kwenguva yese iyi.+  Uye ndava nemombe, madhongi, makwai, varandarume nevarandakadzi,+ saka ndatumira shoko kuti ndizivise ishe wangu, kuti mundinzwire nyasha.”’”  Nhume dzacho dzakazodzoka kuna Jakobho, dzichiti: “Takaona mukoma wenyu Isau, uye ava munzira kuuya kuzosangana nemi aine varume 400.”+  Jakobho akatya kwazvo, akanetseka.+ Saka akakamura vanhu vaaiva navo, makwai nembudzi, mombe, nengamera, kuva mapoka maviri.  Akati: “Kana Isau akarwisa rimwe boka, rimwe racho richakwanisa kutiza.”  Pashure paizvozvo Jakobho akati: “Haiwa Mwari wababa vangu Abrahamu naMwari wababa vangu Isaka, haiwa Jehovha, imi muri kundiudza kuti, ‘Dzokera kunyika yako nekuhama dzako, uye ndichakuitira zvakanaka,’+ 10  handikodzeri kuratidzwa mutsa wese uye kutendeka kwese kwamakaratidza muranda wenyu,+ nekuti ndakayambuka Jodhani urwu ndiine mudonzvo wangu chete asi iye zvino ndava mapoka maviri.+ 11  Ndinokutetererai,+ ndinunureiwo paruoko rwemukoma wangu Isau, nekuti ndiri kumutya. Anogona kuuya akandirwisa+ pamwe nevana navanaamai vavo. 12  Imi makati: ‘Chokwadi ndichakuitira zvakanaka, ndichaita kuti vana* vako vave sejecha regungwa, risingaverengeki nekuwanda kwaro.’”+ 13  Akarara ipapo usiku ihwohwo. Akabva atora zvimwe zvipfuwo zvake kuti ape Isau mukoma wake sechipo:+ 14  mbudzi hadzi 200, nhongo 20, makwai makadzi 200, nemakondohwe 20, 15  ngamera dzinoyamwisa 30 nemhuru dzadzo, mhou dzemombe 40, mikono yemombe 10, madhongi makadzi 20 nemikono yemadhongi 10.+ 16  Akazvipa varanda vake, boka rimwe richitevedzana nerimwe, uye akati kuvaranda vake: “Tangai imi kuyambuka, uye munofanira kusiya chinhambwe pakati peboka neboka.” 17  Akaudzawo wekutanga kuti: “Kana Isau mukoma wangu akasangana newe, akakubvunza kuti, ‘Uri wekwaani, uri kuenda kupi, uye izvi zviri pamberi pako ndezvaani?’ 18  ibva wati, ‘Ndiri wekwaJakobho, muranda wenyu. Ichi chipo chatumirwa ishe wangu, Isau,+ uye iye ari kutevera kumashure.’” 19  Akaudzawo wechipiri, wechitatu, nevamwe vese vaitinha zvipfuwo kuti: “Pamunosangana naIsau mutaure naye saizvozvo. 20  Uye munofanirawo kuti, ‘Muranda wenyu Jakobho ari kutevera.’” Nekuti akafunga kuti: ‘Kana ndikapfavisa mwoyo wake nekufanotumira chipo,+ pandinozomuona anogona kunditambira zvakanaka.’ 21  Saka varanda vake vaiva nechipo vakayambuka vakafanotungamira, asi iye akarara mumusasa usiku ihwohwo. 22  Usiku ihwohwo akazosimuka, akatora madzimai ake maviri+ nevarandakadzi vake vaviri+ nevanakomana vake 11, akayambuka zambuko raJabhoki.+ 23  Saka akavatora akavayambutsa rukova, uye akayambutsa zvese zvaaiva nazvo. 24  Jakobho akazosara ari ega. Mumwe murume akabva atanga kuita mutsimba naye kusvikira utonga hwotsvuka.+ 25  Paakaona kuti akanga asina kumukunda, akamubata nechepahudyu; uye Jakobho akaminyuka pahudyu pacho paaiita mutsimba naye.+ 26  Murume wacho akazoti: “Ndirege ndiende, nekuti utonga hwotsvuka.” Iye akati: “Handisi kuzokuregai muchienda kusvikira mandikomborera.”+ 27  Saka akati kwaari: “Unonzi ani?” iye akati: “Jakobho.” 28  Akabva ati: “Hauchanzizve Jakobho asi Israeri,*+ nekuti wakwikwidzana naMwari+ nevanhu uye ndiwe wazokunda.” 29  Jakobho akabvunzawo kuti: “Ko imi munonzi ani?” Asi iye akati: “Unondibvunzirei zita rangu?”+ Akabva amukomborera ipapo. 30  Saka Jakobho akatumidza nzvimbo yacho kuti Penieri,*+ nekuti akati, “Ndaonana naMwari chiso nechiso asi ndaramba ndiri mupenyu.”*+ 31  Zuva rakazobuda achangopfuura Penueri,* asi akanga achikamhina nemhaka yehudyu yake.+ 32  Ndokusaka nanhasi vanakomana vaIsraeri vasingadyi runda* rechidya, riri panosangana mapfupa emuhudyu, nekuti akabata hudyu yaJakobho necheparunda rechidya.

Mashoko Emuzasi

Kureva kuti “Misasa Miviri.”
Kana kuti “ndichigara semutorwa.”
ChiHeb., “mbeu.”
Kureva kuti “Anokwikwidzana naMwari” kana kuti “Mwari Anokwikwidza.”
Kureva kuti “Chiso chaMwari.”
Kana kuti “mweya wangu wachengetedzwa.”
Kana kuti “Penieri.”
Kana kuti “mudzira; dzira.”