Genesisi 25:1-34

  • Abrahamu anoroorazve (1-6)

  • Kufa kwaAbrahamu (7-11)

  • Vanakomana vaIshmaeri (12-18)

  • Kuzvarwa kwaJakobho naIsau (19-26)

  • Isau anotengesa kodzero yake yeudangwe (27-34)

25  Abrahamu akazotorazve mumwe mudzimai ainzi Ketura.  Nekufamba kwenguva, akamuberekera Zimrani, Jokshani, Medhani, Midhiyani,+ Ishbhaki, naShuwa.+  Jokshani akabereka Shebha naDhedhani. Vanakomana vaDhedhani vaiva Ashurimu, Retushimu, naReumimu.  Vanakomana vaMidhiyani vaiva Efa, Eferi, Hanoki, Abhidha, naEridhaa. Vese ava vaiva vanakomana vaKetura.  Abrahamu akazopa Isaka zvinhu zvese zvaakanga ainazvo,+  asi vanakomana vaakaita nevarongo vake akavapa zvipo. Paakanga achiri mupenyu, Abrahamu akabva avaendesa nechekumabvazuva, kure naIsaka mwanakomana wake,+ kunyika yeMabvazuva.  Abrahamu akararama makore 175.  Abrahamu akafema kekupedzisira, akafa anyatsokura, akwegura uye agutsikana, akaiswa kwakaiswa vanhu vekwake.*  Vanakomana vake Isaka naIshmaeri vakamuviga mubako reMakapera mumunda waEfroni mwanakomana waZohari muHiti, uri pakatarisana neMamre,+ 10  munda wakatengwa naAbrahamu kuvanakomana vaHeti. Imomo ndimo makavigwa Abrahamu uye mudzimai wake Sara.+ 11  Abrahamu afa, Mwari akaramba achikomborera Isaka+ mwanakomana wake, uye Isaka akanga achigara pedyo neBheeri-rahai-roi.+ 12  Iyi ndiyo nhoroondo yaIshmaeri+ mwanakomana waAbrahamu waakaberekerwa naHagari+ muIjipiti, muranda waSara. 13  Aya ndiwo mazita evanakomana vaIshmaeri, mazita avo maererano nematangiro akaita mhuri dzavo: Dangwe raIshmaeri raiva Nebhayoti,+ kwouya Kedhari,+ Adbheeri, Mibsamu,+ 14  Mishma, Dhuma, Masa, 15  Hadhadhi, Tema, Jeturi, Nafishi, naKedhema. 16  Ava ndivo vanakomana vaIshmaeri, uye aya ndiwo mazita avo maererano nemisha yavo uye maererano nenzvimbo dzavaigara mumatende,* machinda 12 maererano nemadzinza avo.+ 17  Ishmaeri akararama makore 137. Akafema kekupedzisira, akafa uye akaiswa kwakaiswa vanhu vekwake.* 18  Vakagara kubvira paHavhira+ pedyo neShuri,+ iri pedyo neIjipiti, kusvikira kuAsiriya. Akagara pedyo nehama dzake dzese.*+ 19  Iyi ndiyo nhoroondo yaIsaka mwanakomana waAbrahamu.+ Abrahamu akabereka Isaka. 20  Isaka akanga ava nemakore 40 paakaroora Ribheka, mwanasikana waBhetueri+ muAramu wekuPadhani-aramu, hanzvadzi yaRabhani muAramu. 21  Uye Isaka aigara achiteterera Jehovha nezvemudzimai wake, nekuti akanga asina mbereko; saka Jehovha akanzwa kuchema kwake, uye Ribheka mudzimai wake akabata pamuviri. 22  Vanakomana vaiva mudumbu make vakatanga kurwisana,+ zvekuti akati: “Kana zviri izvo zvazvinoita, ndicharamba ndichiraramirei?” Saka akabvunza Jehovha nezvazvo. 23  Uye Jehovha akati kwaari: “Mudumbu mako mune marudzi maviri,+ uye marudzi maviri achaparadzaniswa achibva mauri;+ rumwe rudzi ruchava nesimba kupfuura rumwe,+ uye mukuru achashandira mudiki.”+ 24  Pakazosvika nguva yekuti asununguke, akabva aona kuti zvechokwadi aiva nemapatya mudumbu make! 25  Wekutanga akabva abuda akatsvuka muviri wese uye akaita senguo yemvere,+ saka vakamutumidza kuti Isau.*+ 26  Munin’ina wake akazobuda uye ruoko rwake rwakanga rwakabata chitsitsinho chaIsau,+ saka akamutumidza kuti Jakobho.*+ Pavakaberekwa, Isaka akanga ava nemakore 60. 27  Vakomana vacho pavaikura, Isau akava hombarume,+ murume wesango, asi Jakobho aiva murume asina chaanopomerwa, aigara mumatende.+ 28  Isaka aida Isau nekuti aigara achimuvigira nyama yemhuka, asi Ribheka aida Jakobho.+ 29  Mumwe musi Jakobho akanga achibika zvekudya pakasvika Isau achibva kusango aneta. 30  Saka Isau akati kuna Jakobho: “Kurumidza kundipawo zvekudya zvako zvakatsvukirira izvo,* ndafa nenzara!”* Ndokusaka akanzi Edhomu.*+ 31  Jakobho akapindura kuti: “Tanga wanditengesera kodzero yako yeudangwe!”+ 32  Isau akaenderera mberi achiti: “Ndava kufa nenzara, udangwe hunondibatsireiko?” 33  Jakobho akati: “Tanga wandipikira!” Saka akamupikira, akatengesera Jakobho kodzero yake yeudangwe.+ 34  Jakobho akabva apa Isau chingwa nenyemba, uye akadya akanwa, akabva asimuka akaenda. Saka Isau akazvidza udangwe hwake.

Mashoko Emuzasi

Iri idimikira raishandiswa kureva rufu.
Kana kuti “mumisasa yakakomberedzwa.”
Iri idimikira raishandiswa kureva rufu.
Dzimwe shanduro dzinoti, “Aigara achingonetsana nehama dzake dzese.”
Kureva kuti “Azere Mvere.”
Kureva kuti “Uya Akabata Chitsitsinho; Anotorera Munhu Chinzvimbo.”
ChiHeb., “zvitsvuku, zvitsvuku izvi.”
Kana kuti “ndaneta.”
Kureva kuti “Zvitsvuku.”