Genesisi 22:1-24

  • Abrahamu anoudzwa kuti abayire Isaka (1-19)

    • Mwana waAbrahamu achaita kuti vanhu vakomborerwe (15-18)

  • Mhuri yaRibheka (20-24)

22  Izvi zvaitika, Mwari wechokwadi akaedza Abrahamu,+ uye akati kwaari: “Abrahamu!” iye akadavira achiti: “Ndiri pano!”  Akabva ati: “Ndinokumbirawo kuti utore mwanakomana wako,+ mwanakomana wako mumwe chete waunoda kwazvo, Isaka,+ uende kunyika yeMoriya,+ umupe sechibayiro chinopiswa ikoko pane rimwe gomo randichakusarudzira.”  Saka Abrahamu akafumomuka, akasungirira chigaro padhongi rake, akatora varanda vake vaviri pamwe naIsaka mwanakomana wake. Akatsemura huni dzechibayiro chinopiswa, uye akabva asimuka ndokuenda kunzvimbo yaakanzi aende naMwari wechokwadi.  Pazuva rechitatu, Abrahamu akatarisa akaona nzvimbo yacho achiri kure.  Abrahamu akabva ati kuvaranda vake: “Sarai pano nedhongi, uye ini nemukomana tichaenda nechekoko tinonamata, tozodzoka.”  Saka Abrahamu akatora huni dzechibayiro chinopiswa akadzitakudza Isaka mwanakomana wake. Akabva atora moto nebanga, uye vaviri vacho vakafamba pamwe chete.  Isaka akabva ati kuna baba vake Abrahamu: “Baba!” Ivo vakati: “Watii mwanangu?” Achibva ati: “Moto nehuni zviripo, asi gwai racho rechibayiro chinopiswa riri kupi?”  Abrahamu akati: “Mwari pachake achatipa gwai rechibayiro chinopiswa+ mwanangu.” Uye vakaramba vachifamba pamwe chete.  Vakazosvika panzvimbo yaakanga audzwa naMwari wechokwadi, uye Abrahamu akavaka atari ipapo, akaronga huni pamusoro payo.+ Akasunga mwanakomana wake Isaka maoko nemakumbo, akamuisa paatari pamusoro pehuni. 10  Abrahamu akabva atambanudza ruoko rwake akatora banga kuti auraye mwanakomana wake.+ 11  Asi ngirozi yaJehovha yakashevedzera kwaari iri kudenga ichiti: “Abrahamu, Abrahamu!” iye akapindura kuti: “Ndiri pano!” 12  Yakabva yati: “Usauraya mukomana uye usatomboita kana chii zvacho kwaari, nekuti iye zvino ndava kuziva kuti unotya Mwari nekuti hauna kundinyima mwanakomana wako, iye mumwe chete.”+ 13  Abrahamu akabva atarisa nechekumberi kwake akaona gondohwe rakanga rakabatwa nyanga dzaro mugwenzi. Saka Abrahamu akaenda akatora gondohwe racho akaripa sechibayiro chinopiswa panzvimbo pemwanakomana wake. 14  Abrahamu akatumidza nzvimbo iyoyo kuti Jehovha-jire.* Ndokusaka nanhasi zvichiri kunzi: “Mugomo raJehovha achapa zvinenge zvichidiwa.”+ 15  Ngirozi yaJehovha yakashevedzera kuna Abrahamu kechipiri iri kudenga, 16  ikati: “‘Ndinopika neni pachangu,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha,+ ‘nekuti waita izvi uye hauna kundinyima mwanakomana wako, iye mumwe chete,+ 17  chokwadi ndichakukomborera uye ndichaita kuti vana* vako vawande senyeredzi dzekudenga uye sejecha riri pamhenderekedzo yegungwa,+ uye mwana* wako achaita kuti gedhi revavengi vake rive rake.*+ 18  Uye marudzi ese epanyika achazviwanira chikomborero nekumwana*+ wako nekuti wateerera inzwi rangu.’”+ 19  Pashure paizvozvo Abrahamu akadzokera kuvaranda vake, uye vakasimuka, vakadzokera pamwe chete kuBheeri-shebha;+ uye Abrahamu akaramba achigara kuBheeri-shebha. 20  Abrahamu akazoudzwa kuti: “Nahori mukoma wako+ akaberekawo vanakomana nemudzimai wake Mirika: 21  Dangwe rake ndiUzi, kwozotevera Bhuzi, Kemueri baba vaAramu, 22  Kesedhi, Hazo, Piridhashi, Jidrafu, naBhetueri.”+ 23  Bhetueri akabereka Ribheka.+ Nahori mukoma waAbrahamu akabereka ava 8 nemudzimai wake Mirika. 24  Murongo* wake uyo ainzi Reuma, akaberekawo vanakomana vanoti: Tebha, Gahamu, Tahashi, naMaaka.

Mashoko Emuzasi

Kureva kuti “Jehovha Achapa; Jehovha Achaona Zvekuita.”
ChiHeb., “mbeu.”
ChiHeb., “mbeu.”
Kana kuti “maguta evavengi vake ave ake.”
ChiHeb., “mbeu.”