Genesisi 20:1-18

  • Sara anonunurwa kubva kuna Abhimereki (1-18)

20  Abrahamu akabva atamisa musasa wake kubva ipapo,+ akaenda kunyika yeNegebhu, akatanga kugara pakati peKadheshi+ neShuri.+ Paakanga achigara* muGerari,+  Abrahamu akatizve nezvaSara mudzimai wake: “Ihanzvadzi yangu.”+ Saka Abhimereki mambo weGerari akatumira shoko kuti aunzirwe Sara, akabva amutora.+  Mwari akazouya kuna Abhimereki kuhope usiku akati kwaari: “Wangofanana nemunhu akafa nemhaka yemukadzi wawatora,+ nekuti akaroorwa, mukadzi wemunhu.”+  Asi Abhimereki akanga asina kuswedera pedyo naye.* Saka akati: “Jehovha, mungauraya rudzi rusina mhosva* here?  Handiti ndiye akati kwandiri, ‘Ihanzvadzi yangu,’ naiyewo mukadzi wacho akati, ‘Ihanzvadzi yangu’? Izvi ndakazviita ndisina pfungwa yekuita zvakaipa uye handina kumboziva kuti ndiri kukanganisa.”*  Mwari wechokwadi akabva ati kwaari kuhope: “Ndinoziva kuti wakazviita usina pfungwa yekuita zvakaipa, saka ndakakudzivisa kuti urege kunditadzira. Ndokusaka ndisina kukubvumira kumubata.  Iye zvino chimudzorera mudzimai wake nekuti murume wacho muprofita,+ uye achakunyengeterera+ uye iwe ucharamba uchirarama. Asi kana ukasamudzorera, ziva kuti zvechokwadi uchafa, pamwe nevanhu vako vese.”  Abhimereki akafumomuka, akashevedza vashandi vake vese, akavaudza zvese izvi, uye vakatya zvikuru.  Abhimereki akabva ashevedza Abrahamu akati kwaari: “Chiiko chawakatiitira ichi? Ndakakutadzirei zvekuti ungaunza chivi chikuru kudaro pandiri nepaumambo hwangu? Zvawakandiitira hazvina kunaka.” 10  Abhimereki akaenderera mberi achiti kuna Abrahamu: “Wakazviitireiko?”+ 11  Abrahamu akati: “Ndakazviita nekuti ndakafunga kuti, ‘Chokwadi munzvimbo ino hamuna vanhu vanotya Mwari, saka vachandiuraya kuti vatore mudzimai wangu.’+ 12  Asi pasinei naizvozvo, iye ihanzvadzi yangu zvechokwadi, mwanasikana wababa vangu, asi vanaamai vedu vakasiyana, uye akazova mudzimai wangu.+ 13  Saka Mwari paakaita kuti ndifambe nenyika ndichibva muimba yababa vangu,+ ndakaudza mudzimai wangu kuti: ‘Aya ndiwo maratidziro auchaita kuti unonyatsondida:* Kwese kwatichaenda, iti nezvangu, “Ihanzvadzi yangu.”’”+ 14  Abhimereki akabva atora makwai nemombe uye vashandirume nevashandikadzi akazvipa Abrahamu, uye akamudzorera mudzimai wake Sara. 15  Abhimereki akatiwo: “Unogona hako kugara munyika yangu. Gara chero paunoda.” 16  Uye kuna Sara akati: “Ona ndiri kupa hanzvadzi yako+ masirivha 1 000. Ichi chiratidzo chekuti hauna mhosva* kuvanhu vese vauinavo uye pamberi pevamwe vese, uye hapana achakushora.” 17  Abrahamu akateterera Mwari wechokwadi, uye Mwari akaporesa Abhimereki nemudzimai wake nevarandasikana vake, vakatanga kubereka vana; 18  nekuti Jehovha akanga aita kuti vakadzi vese veimba yaAbhimereki vasabata pamuviri* nemhaka yaSara, mudzimai waAbrahamu.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “achigara semutorwa.”
Kureva kuti akanga asina kurara naye.
Kana kuti “rwakarurama.”
Kana kuti “nemwoyo wakatendeseka uye nemaoko asina mhosva.”
Kana kuti “une rudo rusingachinji.”
ChiHeb., “Iyo chinhu chekufukidzisa maziso ako.”
Kana kuti “akanga avhara zvachose zvibereko zvese zvevakadzi veimba yaAbhimereki.”