Genesisi 2:1-25

  • Mwari anozorora pazuva rechinomwe (1-3)

  • Jehovha Mwari, Musiki wedenga nenyika (4)

  • Murume nemukadzi mumunda weEdheni (5-25)

    • Munhu anoumbwa neguruva (7)

    • Muti wairambidzwa wekuziva zvakanaka nezvakaipa (15-17)

    • Kusikwa kwemukadzi (18-25)

2  Saka denga nenyika nezvimwe zvese zviri mazviri* zvakapera kusikwa.+  Pakazosvika zuva rechinomwe, Mwari akanga apedza basa rake raakanga achiita, uye akatanga kuzorora pazuva rechinomwe pabasa rake rese raakanga achiita.+  Mwari akabva atanga kukomborera zuva rechinomwe, akariti idzvene, nekuti pazuva iroro Mwari akatanga kuzorora pabasa rake rekusika zvinhu zvese, zvese zvaakaita maererano nechinangwa chake.  Iyi ndiyo nhoroondo yedenga nenyika pazvakasikwa, pazuva rakaitwa denga nenyika+ naJehovha* Mwari.  Panyika pakanga pasati pava nemakwenzi uye masango akanga asati avapo, nekuti Jehovha Mwari akanga asati anayisa mvura panyika uye pakanga pasina munhu wekuti airime.  Asi mhute yaikwira ichibva panyika, ichinyorovesa nyika yese.  Uye Jehovha Mwari akatanga kuumba munhu neguruva+ revhu akafuridzira mumhino dzake mweya wekufema weupenyu,+ munhu akava mupenyu.*+  Zvadaro, Jehovha Mwari akasima munda muEdheni,+ nechekumabvazuva; uye akaisamo munhu waakanga asika.+  Saka Jehovha Mwari akaita kuti mumunda macho mumere miti yese inoyevedza uye yakanakira kudya uyewo muti weupenyu+ uri pakati pemunda, nemuti wekuziva zvakanaka nezvakaipa.+ 10  Paiva nerwizi rwaitangira muEdheni rwaiyerera ruchidiridza munda wacho, uye parwaibuda imomo rwaiparadzana rwoita nzizi ina. 11  Rwekutanga runonzi Pishoni; ndirwo runopoterera nyika yese yeHavhira, iyo ine goridhe. 12  Goridhe renyika iyoyo rakanaka. Kunowanikawo dheriyamu* nedombo reonikisi. 13  Rwizi rwechipiri runonzi Gihoni; ndirwo runopoterera nyika yese yeKushi. 14  Rwizi rwechitatu runonzi Hidhekeri;*+ ndirwo runoenda kumabvazuva kweAsiriya.+ Uye rwizi rwechina runonzi Yufratesi.+ 15  Jehovha Mwari akatora munhu, akamuita kuti agare mumunda weEdheni kuti aurime nekuuchengeta.+ 16  Jehovha Mwari akapawo munhu murayiro uyu: “Unogona hako kudya michero yemiti yese yemumunda kusvikira waguta.+ 17  Asi haufaniri kudya muchero wemuti wekuziva zvakanaka nezvakaipa, nekuti zuva raunoudya chokwadi uchafa.”+ 18  Jehovha Mwari akabva ati: “Hazvina kunaka kuti munhu arambe ari ega. Ndichamuitira mubatsiri, anonyatsoenderana naye.”+ 19  Uye Jehovha Mwari akanga aumba nevhu mhuka dzese dzemusango nezvisikwa zvese zvinobhururuka zvekudenga, uye akatanga kuzviunza kumunhu kuti aone kuti aizotumidza chimwe nechimwe kuti chii; chero zita raipiwa chisikwa chipenyu chimwe nechimwe nemunhu, ndiro rakava zita racho.*+ 20  Saka munhu akapa mazita kuzvipfuwo zvese nezvisikwa zvinobhururuka zvekudenga nemhuka dzese dzesango, asi munhu akanga asina mubatsiri wake anonyatsoenderana naye. 21  Saka Jehovha Mwari akaita kuti munhu abatwe nehope huru, uye paakanga akarara, akatora mbabvu yake imwe chete akabva aita kuti nyama ivhare panzvimbo payo. 22  Jehovha Mwari akaumba mukadzi nembabvu yaakanga atora pamurume, akamuunza kumurume.+ 23  Murume akabva ati: “Iri ndiro rava pfupa remapfupa anguNenyama yenyama yangu. Uyu achanzi Mukadzi,Nekuti akatorwa pamurume.”+ 24  Ndokusaka murume achasiya baba vake naamai vake uye achanamatira kumudzimai wake,* uye vachava nyama imwe.+ 25  Vese vari vaviri vakanga vasina kupfeka,+ murume nemudzimai wake; asi vakanga vasinganyare.

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “neuto razvo rese.”
Apa ndipo panotanga kushandiswa zita raMwari rakasiyana nemamwe mazita ese, rainyorwa seizvi, יהוה (YHWH). Ona Mashoko Ekuwedzera A4.
Kana kuti “mweya mupenyu.”
Iyi inamo inonhuhwirira inobuda pane imwe mhando yemiti.
Kana kuti “Tigirisi.”
Kana kuti “chero zita raipiwa mweya mupenyu mumwe nemumwe nemunhu, ndiro rakava zita rawo.”
Kana kuti “acharamba aine mudzimai wake.”