Genesisi 16:1-16

  • Hagari naIshmaeri (1-16)

16  Sarai mudzimai waAbramu, akanga asina kumuberekera vana,+ asi aiva nemuranda wechiIjipiti ainzi Hagari.+  Saka Sarai akati kuna Abramu: “Jehovha aita kuti ndisava nevana. Ndinokumbirawo kuti murare nemuranda wangu. Zvichida angandiberekera vana.”+ Abramu akateerera zvakataurwa naSarai.  Abramu akanga ava nemakore gumi ari munyika yeKenani, mudzimai wake Sarai paakatora Hagari, muranda wake wechiIjipiti, achimupa Abramu murume wake kuti ave mudzimai wake.  Saka akarara naHagari, akabata pamuviri. Hagari paakaziva kuti akanga ava nepamuviri, akatanga kutsvinyira tenzikadzi wake.  Sarai akati kuna Abramu: “Zvakaipa zvandiri kuitirwa imhosva yenyu. Ndini ndakaisa muranda wangu mumaoko enyu,* asi paakangoziva kuti ava nepamuviri, akatanga kunditsvinyira. Jehovha ngaatonge pakati pangu nemi.”  Abramu akabva ati kuna Sarai: “Inzwaka! Muranda wako ari muruoko rwako. Muitire zvakakunakira.” Sarai akabva atanga kumubata zvakaipa, uye Hagari akatiza.  Ngirozi yaJehovha yakazomuwana musango ari pachitubu chemvura, chitubu chaiva panzira inoenda kuShuri.+  Yakati: “Hagari, muranda waSarai, wabva kupi uye uri kuenda kupi?” Iye akapindura kuti: “Ndiri kutiza tenzikadzi wangu Sarai.”  Ngirozi yaJehovha yakabva yati kwaari: “Dzokera kuna tenzikadzi wako uzviise pasi pake.”* 10  Ngirozi yaJehovha yakabva yati: “Ndichaita kuti vana vako vave vazhinji kwazvo, zvekuti havazomboverengeki nekuwanda kwavo.”+ 11  Ngirozi yaJehovha yakatizve: “Iye zvino une pamuviri, uchabereka mwanakomana, uye unofanira kumutumidza kuti Ishmaeri,* nekuti Jehovha anzwa kutambudzika kwako. 12  Iye achava sedhongi remusango.* Acharwisana nevanhu vese, uye vanhu vese vacharwisana naye, uye achagara ari kudivi rake ega, hama dzake dzese dziri kune rimwe divi.”* 13  Akabva adana zita raJehovha, uyo akanga achitaura naye. Akati: “Muri Mwari anoona,”+ nekuti akati: “Chokwadi ndini here ndakwanisa kutarisa uyo anondiona?” 14  Ndokusaka tsime racho rakatumidzwa kuti Bheeri-rahai-roi.* (Riri pakati peKadheshi neBheredhi.) 15  Hagari akazoberekera Abramu mwanakomana, uye Abramu akatumidza mwanakomana wake, akaberekwa naHagari, kuti Ishmaeri.+ 16  Abramu akanga ava nemakore 86 paakaberekerwa Ishmaeri naHagari.

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “pachipfuva chenyu.”
ChiHeb., “uzvininipise pasi peruoko rwake.”
Kureva kuti “Mwari Anonzwa.”
Vamwe vanofunga kuti pari kutaurwa mbizi. Zvichida zvairehwa ndezvekuti aizova munhu anoita zvaanoda pasina anomubvunza.
Dzimwe shanduro dzinoti, “achagara achingonetsana nehama dzake dzese.”
Kureva kuti “Tsime raIye Mupenyu Ari Kundiona.”