Genesisi 15:1-21

  • Sungano yaMwari naAbramu (1-21)

    • Makore 400 ekutambudzwa anoziviswa (13)

    • Mwari anodzokorora zvaakavimbisa Abramu (18-21)

15  Pashure peizvi, Jehovha akataura naAbramu muchiratidzo, achiti: “Abramu, usatya.+ Ndiri nhoo yako.+ Mubayiro wako uchava mukuru kwazvo.”+  Abramu akapindura kuti: “Changamire Ishe Jehovha, muchandipei, imi muchiona kuti handina mwana uye kuti achagara nhaka imba yangu ndiEriyezeri,+ munhu wekuDhamasiko?”  Abramu akatizve: “Hamuna kundipa mwana,*+ uye muranda weimba yangu ndiye achandigara nhaka.”  Asi Jehovha akamupindura kuti, “Munhu uyu haasi kuzokugara nhaka, asi mwanakomana wako pachako* ndiye achakugara nhaka.”+  Akabva abuda naye panze akati: “Ndinokumbira kuti utarise kumusoro kudenga uverenge nyeredzi, kana uchikwanisa kudziverenga.” Akabva ati kwaari: “Ndizvo zvichaita vana* vako.”+  Akatenda muna Jehovha,+ akanzi akarurama.+  Akabva atizve: “Ndini Jehovha, akakubudisa muUri yevaKadheya kuti ndikupe nyika iyi kuti ive yako.”+  Iye akatiwo: “Changamire Ishe Jehovha, ndichazviziva sei kuti ichava yangu?”  Akabva amupindura kuti: “Nditorere tsiru rine makore matatu, mbudzi hadzi ine makore matatu, gondohwe rine makore matatu, njiva, nehangaiwa diki.” 10  Saka akatora zvese izvi akazvitsemura nepakati, akaisa rutivi rumwe nerumwe rwazvo rwakatarisana nerumwe, asi shiri haana kudzitsemura. 11  Shiri dzinodya nyama dzakabva dzatanga kumhara pamitumbi yacho, Abramu ndokuramba achidzidzinga. 12  Zuva parakanga rava kuvira, Abramu akabatwa nehope huru uye rima gobvu, rinotyisa kwazvo rakamufukidza. 13  Akabva ati kuna Abramu: “Ziva kuti zvichatoitika kuti vana* vako vachava vatorwa munyika isiri yavo uye kuti vanhu vemo vachavaita varanda vovatambudza kwemakore 400.+ 14  Asi ndichatonga rudzi ruchavaita varanda,+ uye vachazobuda nezvinhu zvizhinji.+ 15  Asi iwe, uchaenda kumadzitateguru ako nerugare; uchavigwa wanyatsokwegura.+ 16  Asi vana vako vachadzoka kuno+ pachizvarwa chechina, nekuti chivi chevaAmori hachisati chasvika pakuipisisa.”+ 17  Zuva parakanga ravira uye kwasviba zvikuru, choto chaipfungaira chakangooneka, uye zhenje remoto rakapfuura nepakati penyama yacho. 18  Zuva iroro Jehovha akaita sungano naAbramu,+ achiti: “Ndichapa vana* vako nyika ino,+ kubvira kurwizi rweIjipiti kusvikira kurwizi rukuru, rwaYufratesi:+ 19  nyika yevaKeni,+ yevaKenizi, yevaKadmoni, 20  yevaHiti,+ yevaPerizi,+ yevaRefaimu,+ 21  yevaAmori, yevaKenani, yevaGigashi, uye yevaJebhusi.”+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “mbeu.”
ChiHeb., “asi uyo achabuda mukati mako.”
ChiHeb., “mbeu.”
ChiHeb., “mbeu.”
ChiHeb., “mbeu.”