Genesisi 13:1-18

  • Abramu anodzokera kuKenani (1-4)

  • Abramu anoparadzana naRoti (5-13)

  • Mwari anodzokorora zvaakavimbisa Abramu (14-18)

13  Abramu akabva abuda muIjipiti ndokuenda kuNegebhu+ nemudzimai wake nezvese zvaaiva nazvo, pamwe naRoti.  Abramu akanga akapfuma zvikuru aine zvipfuwo, sirivha, negoridhe.+  Akabva muNegebhu ndokunanga kuBheteri achitamisa-tamisa musasa ari munzira kusvikira asvika kunzvimbo yaimbova netende rake pakati peBheteri neAi,+  paya paakanga ambovakira atari. Abramu akadana zita raJehovha ipapo.  Roti, uyo akanga achifamba pamwe chete naAbramu, aivawo nemakwai, mombe, nematende.  Saka nzvimbo yacho yakanga isisakwane kuti vagare pamwe chete; zvinhu zvavo zvakanga zvawandisa zvekuti vakanga vasisakwanisi kugara pamwe chete.  Izvi zvakaita kuti vafudzi vezvipfuwo zvaAbramu nevafudzi vezvipfuwo zvaRoti vapopotedzane. (Panguva iyoyo vaKenani nevaPerizi vaigara munyika yacho.)+  Saka Abramu akati kuna Roti:+ “Ndapota zvangu, ngatiregei kupopotedzana uye vafudzi vedu ngavarege kupopotedzana, nekuti tiri hama nehama.  Handiti nyika yese iri pamberi pako? Ngatiparadzanei zvedu. Kana ukaenda kuruboshwe, ini ndichaenda kurudyi; asi kana ukaenda kurudyi, ini ndichaenda kuruboshwe.” 10  Saka Roti akatarisa, akaona kuti dunhu rese raJodhani+ raiva nzvimbo ine mvura (Jehovha asati aparadza Sodhomu neGomora), semunda waJehovha,+ senyika yeIjipiti, kusvikira kuZoari.+ 11  Roti akabva asarudza dunhu rese raJodhani, ndokutamisira musasa wake kumabvazuva. Saka vakaparadzana. 12  Abramu akagara munyika yeKenani, asi Roti akagara pakati pemaguta edunhu racho.+ Akazodzika tende rake pedyo neSodhomu. 13  Zvino varume veSodhomu vakanga vakaipa, vachitadzira Jehovha zvikuru.+ 14  Jehovha akati kuna Abramu pashure pekuparadzana kwake naRoti: “Ndinokumbira kuti usimudze musoro, utarise uri pauri, kuchamhembe nekumaodzanyemba, uye kumabvazuva nekumavirira, 15  nekuti nyika yese yauri kuona, ndichakupa nemwana* wako kuti ive yako zvachose.+ 16  Uye ndichaita kuti vana* vako vave seguruva renyika, zvekuti kana paine munhu anogona kuverenga guruva renyika, vana* vako vanogona kuverengwawo.+ 17  Simuka, ufambe nenyika yacho uchiona kureba nekufara kwayo, nekuti ndichakupa nyika yacho.” 18  Saka Abramu akaramba achigara mumatende. Akazonogara pedyo nemiti mikuru yeMamre,+ iri muHebroni,+ uye akavakira Jehovha atari ipapo.+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “mbeu.”
ChiHeb., “mbeu.”
ChiHeb., “mbeu.”