Genesisi 12:1-20

  • Abramu anobva muHarani achienda kuKenani (1-9)

    • Vimbiso yaMwari kuna Abramu (7)

  • Abramu naSarai muIjipiti (10-20)

12  Jehovha akati kuna Abramu: “Buda munyika yako usiye hama dzako nemba yababa vako, uende kunyika yandichakuratidza.+  Ndichaita kuti uve rudzi rukuru, uye ndichakukomborera, ndoita kuti zita rako rive guru, uye uchava chikomborero.+  Ndichakomborera vaya vanokukomborera, uye ndichatuka uya anokutuka,+ uye mhuri dzese dzepanyika dzichakomborerwa* nekwauri.”+  Saka Abramu akaenda sezvaakanga audzwa naJehovha, uye Roti akaenda naye. Abramu akanga ava nemakore 75 paakabva muHarani.+  Abramu akatora Sarai+ mudzimai wake naRoti mwana wemukoma wake+ nezvinhu zvese zvavakanga vava nazvo pamwe nevanhu vavakanga vawana+ muHarani,* vakapinda munzira vakananga kunyika yeKenani.+ Pavakasvika kunyika yeKenani,  Abramu akafamba nemunyika yacho kusvikira asvika kunzvimbo inonzi Shekemu,+ pedyo nemiti mikuru yeMore.+ Panguva iyoyo vaKenani vaigara munyika yacho.  Jehovha akabva azviratidza kuna Abramu akati: “Ndichapa mwana*+ wako nyika iyi.”+ Saka akavakira Jehovha atari ipapo, uyo akanga azviratidza kwaari.  Akazobva ipapo akaenda kumakomo ari kumabvazuva kweBheteri,+ akadzika tende rake, Bheteri iri kumavirira uye Ai+ iri kumabvazuva. Akavakira Jehovha atari+ ipapo, akatanga kudana zita raJehovha.+  Abramu akazoputsa musasa, akabva aramba achingotamisa-tamisa musasa akananga kuNegebhu.+ 10  Munyika yacho makazova nenzara, Abramu akabva ananga kuIjipiti kuti anogara ikoko kwekanguva,*+ nekuti nzara yakanga yakanyanya munyika yacho.+ 11  Paakanga ava kupinda muIjipiti, akati kuna Sarai mudzimai wake: “Teerera unzwe! Ndinoziva kuti uri mukadzi ane runako.+ 12  Saka vaIjipiti pavachakuona, havamboregi kuti, ‘Uyu ndiye mudzimai wake.’ Vachabva vandiuraya, vosiya iwe uri mupenyu. 13  Ndinokumbirawo kuti utaure kuti uri hanzvadzi yangu, kuti ndiitirwe zvakanaka, uye kuti ndirege kuurayiwa.”*+ 14  Abramu achingopinda muIjipiti, vaIjipiti vakabva vaona kuti mukadzi wacho akanga akanaka chaizvo. 15  Machinda aFarao akamuonawo, akatanga kumurumbidza kuna Farao, zvekuti mukadzi wacho akaendeswa kumba kwaFarao. 16  Sezvo Farao akanga atorwa mwoyo naSarai, akabata Abramu zvakanaka, akamupa makwai, mombe, madhongi, vashandirume, vashandikadzi, nengamera.+ 17  Jehovha akabva arova Farao neimba yake nezvirwere zvakaipisisa* nemhaka yaSarai, mudzimai waAbramu.+ 18  Saka Farao akashevedza Abramu akati: “Chii ichi chawakandiitira? Wakaregererei kundiudza kuti mudzimai wako? 19  Nei wakati ihanzvadzi yako?+ Ndanga ndava kutoda kumutora kuti ave mudzimai wangu. Mudzimai wako uyu. Chimutora uende!” 20  Saka Farao akaudza varume vake kuti varege Abramu achienda nemudzimai wake nezvese zvaaiva nazvo.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “dzichazviwanira chikomborero.”
Kana kuti “pamwe nemweya yavakanga vawana muHarani.”
ChiHeb., “mbeu.”
Kana kuti “anogara ikoko ari mutorwa.”
Kana kuti “mweya wangu urambe uri mupenyu.”
Kana kuti “nematambudziko akaipisisa.”