Genesisi 11:1-32

  • Shongwe yeBhabheri (1-4)

  • Jehovha anovhiringidza mutauro (5-9)

  • Kubva kuna Shemu kusvika kuna Abramu (10-32)

    • Mhuri yaTera (27)

    • Abramu anobuda muUri (31)

11  Nyika yese yakanga iine mutauro mumwe chete uye ichishandisa mashoko akafanana.*  Pavaifamba vakananga kumabvazuva, vakawana bani munyika yeShinari,+ vakatanga kugara imomo.  Vakatanga kutaurirana vachiti: “Uyai tikanye zvidhinha, tozvipisa nemoto.” Saka vakashandisa zvidhinha panzvimbo pematombo, uye bhitumini ndiyo yaiva dhaka ravo.  Vakabva vati: “Uyai tizvivakire guta uye shongwe inosvika kudenga, tizviitire zita rakakurumbira, kuti tisapararire nenyika.”+  Jehovha akabva aburuka kuti aone guta racho neshongwe yacho zvakanga zvavakwa nevanakomana vevanhu.  Jehovha akabva ati: “Ona! Vanhu ava vamwe chete, vane mutauro mumwe chete,+ uye izvi ndizvo zvavatanga kuita. Saka hapana chavangafunga kuita chavachatadza.  Uya tiburuke+ tinovhiringidza mutauro wavo kuti varege kunzwanana mitauro yavo.”  Saka Jehovha akavaparadzira nenyika yese+ vachibva ipapo, uye vakarega kuvaka guta racho zvishoma nezvishoma.  Ndokusaka rakatumidzwa kuti Bhabheri,*+ nekuti Jehovha akavhiringidza mutauro wenyika yese ipapo, uye Jehovha akavaparadzira nenyika yese vachibva ipapo. 10  Iyi ndiyo nhoroondo yaShemu.+ Shemu akanga aine makore 100 paakabereka Apakishadhi,+ uye Mafashamo akanga ava nemakore maviri apfuura. 11  Abereka Apakishadhi, Shemu akararama mamwe makore 500. Uye akabereka vanakomana nevanasikana.+ 12  Apakishadhi akararama makore 35, achibva abereka Shera.+ 13  Abereka Shera, Apakishadhi akararama mamwe makore 403. Uye akabereka vanakomana nevanasikana. 14  Shera akararama makore 30, achibva abereka Ebheri.+ 15  Abereka Ebheri, Shera akararama mamwe makore 403. Uye akabereka vanakomana nevanasikana. 16  Ebheri akararama makore 34, achibva abereka Peregi.+ 17  Abereka Peregi, Ebheri akararama mamwe makore 430. Uye akabereka vanakomana nevanasikana. 18  Peregi akararama makore 30, achibva abereka Reu.+ 19  Abereka Reu, Peregi akararama mamwe makore 209. Uye akabereka vanakomana nevanasikana. 20  Reu akararama makore 32, achibva abereka Serugu. 21  Abereka Serugu, Reu akararama mamwe makore 207. Uye akabereka vanakomana nevanasikana. 22  Serugu akararama makore 30, achibva abereka Nahori. 23  Abereka Nahori, Serugu akararama mamwe makore 200. Uye akabereka vanakomana nevanasikana. 24  Nahori akararama makore 29, achibva abereka Tera.+ 25  Abereka Tera, Nahori akararama mamwe makore 119. Uye akabereka vanakomana nevanasikana. 26  Tera akararama makore 70, achibva abereka Abramu,+ Nahori,+ naHarani. 27  Iyi ndiyo nhoroondo yaTera. Tera akabereka Abramu, Nahori, naHarani; uye Harani akabereka Roti.+ 28  Baba vake Tera vachiri vapenyu, Harani akafira munyika yaakaberekerwa yeUri+ yevaKadheya.+ 29  Abramu naNahori vakaroora. Mudzimai waAbramu ainzi Sarai,+ uye mudzimai waNahori ainzi Mirika,+ mwanasikana waHarani. Harani aiva baba vaMirika naIska. 30  Sarai aishaya mbereko;+ akanga asina mwana. 31  Tera akazotora Abramu mwanakomana wake nemuzukuru wake Roti,+ mwanakomana waHarani, naSarai muroora wake, mudzimai waAbramu mwanakomana wake, akabuda navo muUri yevaKadheya vakananga kunyika yeKenani.+ Vakazosvika kuHarani+ vakatanga kugara ikoko. 32  Mazuva aTera akasvika makore 205. Tera akazofira muHarani.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “iine mashoko mamwe chete.”
Kureva kuti “Kuvhiringidzika.”