Genesisi 10:1-32

  • Kwakabva marudzi ese (1-32)

    • Vanhu vakabva kuna Jafeti (2-5)

    • Vanhu vakabva kuna Hamu (6-20)

      • Nimrodhi anopikisa Jehovha (8-12)

    • Vanhu vakabva kuna Shemu (21-31)

10  Iyi ndiyo nhoroondo yaShemu,+ Hamu, naJafeti, vanakomana vaNoa. Vakava nevanakomana pashure peMafashamo.+  Vanakomana vaJafeti vaiva Gomeri,+ Magogi,+ Madhai, Javhani, Tubhari,+ Mesheki,+ naTirasi.+  Vanakomana vaGomeri vaiva Ashkenazi,+ Rifati, naTogama.+  Vanakomana vaJavhani vaiva Erishaa,+ Tashishi,+ Kitimu,+ naDhodhanimu.  Vagari vepazvitsuwa vakapararira munyika dzavo vachibva kune ivava, maererano nemitauro yavo nemhuri dzavo uye nemarudzi avo.  Vanakomana vaHamu vaiva Kushi, Mizraimu,+ Puti,+ naKenani.+  Vanakomana vaKushi vaiva Sebha,+ Havhira, Sabta, Raama,+ naSabteka. Vanakomana vaRaama vaiva Shebha naDhedhani.  Kushi akabereka Nimrodhi uyo akava munhu wekutanga kuva nesimba panyika.  Akava muvhimi ane simba aipesana naJehovha. Ndokusaka paine chirevo chekuti: “SaNimrodhi, muvhimi ane simba anopesana naJehovha.” 10  Umambo hwake hwakatangira paBhabheri,+ Ereki,+ Akadhi, neKarine,* munyika yeShinari.+ 11  Achibva kunyika iyoyo akaenda kuAsiriya,+ akavaka Ninivhi,+ Rehobhoti-Iri, Kara, 12  neReseni, yaiva pakati peNinivhi neKara: Iri ndiro guta guru.* 13  Mizraimu akabereka Rudhimu,+ Anamimu, Rehabhimu, Naftuhimu,+ 14  Patrusimu,+ Kasruhimu (tateguru wevaFiristiya),+ naKaftorimu.+ 15  Kenani akabereka Sidhoni,+ dangwe rake, naHeti,+ 16  pamwe chete nevaJebhusi,+ vaAmori,+ vaGigashi, 17  vaHivhi,+ vaAki, vaSini, 18  vaAvhadhi,+ vaZemari, nevaHamati.+ Pashure pacho, mhuri dzevaKenani dzakazopararira. 19  Saka muganhu wevaKenani waitangira kuSidhoni kusvika kuGerari,+ pedyo neGaza,+ uchinobata kuSodhomu, Gomora,+ Adma, neZebhoimu,+ pedyo neRasha. 20  Ava ndivo vaiva vanakomana vaHamu maererano nemhuri dzavo uye mitauro yavo, maererano nenyika dzavo nemarudzi avo. 21  Shemu, tateguru wevanakomana vese vaEbheri+ uye munin’ina waJafeti mukuru kwavari vese,* akavawo nevana. 22  Vanakomana vaShemu vaiva Eramu,+ Asuri,+ Apakishadhi,+ Rudhi, naAramu.+ 23  Vanakomana vaAramu vaiva Uzi, Haru, Geteri, naMashi. 24  Apakishadhi akabereka Shera,+ Shera akabereka Ebheri. 25  Ebheri akabereka vanakomana vaviri. Mumwe ainzi Peregi,*+ nekuti panguva yaakararama nyika yakaparadzaniswa.* Mumwe wacho ainzi Joktani.+ 26  Joktani akabereka Arumodhadhi, Sherefi, Hazamavheti, Jera,+ 27  Hadhoramu, Uzari, Dhikra, 28  Obhari, Abhimaeri, Shebha, 29  Ofiri,+ Havhira, naJobhabhu; vese ava vaiva vanakomana vaJoktani. 30  Nharaunda yavaigara yaitangira kuMesha kusvika kuSefari, kumakomo ekuMabvazuva. 31  Ava ndivo vaiva vanakomana vaShemu maererano nemhuri dzavo uye mitauro yavo, maererano nenyika dzavo nemarudzi avo.+ 32  Idzi ndidzo dzaiva mhuri dzevanakomana vaNoa maererano nemadzinza avo, uye maererano nemarudzi avo. Marudzi akapararira panyika achibva kwavari pashure peMafashamo.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Maguta ekutanga eumambo hwake aiva Bhabheri, Ereki, Akadhi, neKarine.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Aya ndiwo anobatanidzwa kuva guta guru.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “uye mukoma waJafeti.”
Kureva kuti “Kuparadzaniswa.”
Kana kuti “vagari vepanyika vakaparadzaniswa.”