Tsamba Kuna Firimoni 1:1-25

  • Kwaziso (1-3)

  • Rudo uye kutenda kwaFirimoni (4-7)

  • Pauro anokumbirira Onisimo (8-22)

  • Kwaziso yekupedzisira (23-25)

 Pauro, musungwa+ nekuda kwaKristu Jesu, uye Timoti+ hama yedu, kuna Firimoni hama yedu yatinoda uye yatinoshanda nayo,  uye kuna Afia hanzvadzi yedu, naAkipasi+ murwi pamwe chete nesu, uye ungano iri mumba mako:+  Nyasha nerugare zvinobva kuna Mwari Baba vedu naShe Jesu Kristu ngazvive nemi.  Ndinogara ndichitenda Mwari wangu pandinotaura nezvako muminyengetero yangu,+  nekuti ndinoramba ndichinzwa nezvekutenda kwako uye kuda kwaunoita Ishe Jesu nevatsvene vese.  Ndinongonyengetera kuti kuwadzana kwako nevamwe mukutenda kuite kuti uone zvinhu zvese zvakanaka zvatiinazvo kuburikidza naKristu.  Nekuti ndakafara zvikuru uye ndakanyaradzwa pandakanzwa nezverudo rwako, nekuti wakazorodza mwoyo yevatsvene, hama yangu.  Nechikonzero ichi, kunyange zvazvo ndiine rusununguko rwakakura rwekutaura muzita raKristu kuti ndikuudze zvekuita,  ndinoda hangu kutaura newe ndichiita zvekukumbira murudo, nekuti ini Pauro ndiri murume akwegura, uye ndinotova musungwa nekuda kwaKristu Jesu. 10  Chichemo changu chiri pamusoro pemwana wangu wandakava baba vake+ ndiri mujeri, Onisimo.+ 11  Akanga asingabatsiri kwauri asi iye zvino ava kubatsira kwatiri tese. 12  Ndiri kumudzosa kwauri, kunyange zvazvo ari pamwoyo pangu chaipo.* 13  Chido changu changa chiri chekuti arambe aineni kuti atsive chinzvimbo chako achindiitira mabasa pandiri mujeri nekuda kwemashoko akanaka.+ 14  Asi hapana chandinoda kuita pasina mvumo yako, kuti urege kuita zvakanaka uchiita zvekumanikidzwa asi zvichibva pamwoyo.+ 15  Pamwe ndokusaka akakusiya kwekanguva, kuti azova newe zvakare nekusingaperi, 16  kwete semuranda,+ asi ava kutopfuura muranda, ava hama inodiwa,+ kunyanya neni, asi zvikuru newe, panyama uye munaShe. 17  Saka kana uchindiona seshamwari, mugamuchire zvakanaka sezvawaizondiita. 18  Uye kana aine zvaakakutadzira kana kuti aine chikwereti newe, ndini ndichakuripa. 19  Ini, Pauro, ndiri kunyora neruoko rwangu pachangu: ndichachiripa, ndisingazotauri hangu kuti iwe unotova nechikwereti kwandiri cheupenyu hwako pachako. 20  Hama yangu, ndibatsirewo panyaya iyi munaShe; zorodza mwoyo wangu muna Kristu. 21  Ndine chivimbo chekuti uchateerera, saka ndiri kukunyorera ndichiziva kuti uchatoita zvinopfuura zvandiri kutaura. 22  Uye kuwedzera pane izvozvo ndigadzirirewo pekugara, nekuti ndiri kutarisira kuti, neminyengetero yenyu, ndichadzoswa kwamuri.*+ 23  Uri kukwaziswa naEpafrasi,+ uyo akasungwawo pamwe chete neni nekuda kwaKristu Jesu. 24  Uri kukwaziswawo naMako, naAristako,+ naDhemasi,+ naRuka,+ vandinoshanda navo. 25  Nyasha dzaShe Jesu Kristu ngadzishande pamafungiro enyu.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “ndichimuda chaizvo.”
Kana kuti “ndichasunungurwa.”