Ezra 1:1-11

  • Murayiro waMambo Koreshi wekuvakazve temberi (1-4)

  • Kugadzirira kuti nhapwa dzidzoke kubva kuBhabhironi (5-11)

1  Mugore rekutanga raMambo Koreshi+ wePezhiya, kuti shoko raJehovha rakataurwa naJeremiya+ rizadziswe, Jehovha akaisa pfungwa mumwoyo maMambo Koreshi wePezhiya yekuti azivise shoko muumambo hwake hwese, iro raakabva anyorawo,+ achiti:  “Zvanzi naMambo Koreshi wePezhiya, ‘Jehovha Mwari wedenga akandipa umambo hwese hwenyika,+ uye akandirayira kuti ndimuvakire imba muguta reJerusarema,+ riri muJudha.  Munhu wese ari pakati penyu anomushumira, Mwari wake ngaave naye, uye ngaakwidze aende kuguta reJerusarema riri muJudha, anovakazve imba yaJehovha Mwari waIsraeri, ndiye Mwari wechokwadi uyo ane imba yaiva muJerusarema.*  Munhu wese ari kugara ari mutorwa,+ chero kwaangave, ngaabatsirwe nevavakidzani vake,* vamupe sirivha negoridhe, nezvimwe zvinhu nezvipfuwo, pamwe chete nemipiro yekungopawo nekuzvidira yeimba yaMwari wechokwadi,+ iyo yaiva muJerusarema.’”  Vakuru vedzimba dzemadzibaba aJudha neaBhenjamini nevapristi nevaRevhi, munhu wese ane mwoyo* wakanga wakurudzirwa naMwari wechokwadi, akabva agadzirira kuti akwidze kunovakazve imba yaJehovha, yaiva muJerusarema.  Vaya vese vakanga vakavapoteredza vakavatsigira* kuburikidza nekuvapa midziyo yesirivha neyegoridhe, zvimwewo zvinhu, zvipfuwo, nezvinhu zvinokosha, tisingabatanidzi mipiro yavakangopawo nekuzvidira.  Mambo Koreshi akabudisawo midziyo yeimba yaJehovha yakanga yatorwa naNebhukadhinezari kuJerusarema akaiisa muimba yamwari wake.+  Mambo Koreshi wePezhiya akaibudisa, Mitredhati muchengeti wepfuma achitungamirira basa racho, uyo akaiverengera Sheshbhazari*+ jinda rekwaJudha.  Uku ndiko kwaiva kuwanda kwayo: midziyo yegoridhe 30 yakaita setswanda, midziyo yesirivha 1 000 yakaita setswanda, midziyo 29 yekutsiva mimwe, 10  ndiro diki 30 dzegoridhe, ndiro diki 410 dzesirivha, nemimwe midziyo 1 000. 11  Midziyo yacho yese yegoridhe neyesirivha yaiva 5 400. Sheshbhazari akaenda nezvinhu izvi zvese pakabudiswa nhapwa+ muBhabhironi dzichiendeswa kuJerusarema.

Mashoko Emuzasi

Dzimwe shanduro dzinoti, “uyo ari muJerusarema.”
ChiHeb., “varume venzvimbo yake.”
ChiHeb., “mweya.”
ChiHeb., “vakasimbisa maoko avo.”
Anogona kunge ari iye Zerubhabheri pana Ezr 2:2; 3:8.