Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhuku raEzra

Zvitsauko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Murayiro waMambo Koreshi wekuvakazve temberi (1-4)

  • Kugadzirira kuti nhapwa dzidzoke kubva kuBhabhironi (5-11)

 • 2

  • Vanhu vakadzoka kubva kuutapwa (1-67)

   • Vashandi vepatemberi (43-54)

   • Vanakomana vevashandi vaSoromoni (55-57)

  • Mipiro yekuzvidira yetemberi (68-70)

 • 3

  • Atari inovakwazve uye zvibayiro zvinopiwa (1-7)

  • Temberi inotanga kuvakwazve (8, 9)

  • Faundesheni yetemberi inovakwa (10-13)

 • 4

  • Kuvhiringidza kuvakwazve kwetemberi (1-6)

  • Vavengi vanomhan’ara kuna Mambo Atashasta (7-16)

  • Mhinduro yaAtashasta (17-22)

  • Temberi inomira kuvakwa (23, 24)

 • 5

  • VaJudha vanotangazve kuvaka temberi (1-5)

  • Tsamba yaTatenai kuna Mambo Dhariyasi (6-17)

 • 6

  • Ongororo yaDhariyasi uye murayiro wake (1-12)

  • Temberi inopera uye inokumikidzwa (13-18)

  • Paseka inochengetwa (19-22)

 • 7

  • Ezra anosvika kuJerusarema (1-10)

  • Tsamba yaAtashasta kuna Ezra (11-26)

  • Ezra anorumbidza Jehovha (27, 28)

 • 8

  • Vanhu vari kudzoka naEzra (1-14)

  • Kugadzirira rwendo (15-30)

  • Kusimuka kuBhabhironi uye kusvika kuJerusarema (31-36)

 • 9

  • Kuroorerana nemamwe marudzi muIsraeri (1-4)

  • Munyengetero waEzra wekureurura (5-15)

 • 10

  • Sungano yekudzinga madzimai ekune dzimwe nyika (1-14)

  • Madzimai ekune dzimwe nyika anodzingwa (15-44)