Ezekieri 8:1-18

  • Ezekieri anoendeswa kuJerusarema muchiratidzo (1-4)

  • Mutemberi munoonekwa zvinhu zvinosemesa (5-18)

    • Vakadzi vari kuchema Tamuzi (14)

    • Varume vari kunamata zuva (16)

8  Mugore rechi6, mumwedzi wechi6, riri zuva rechishanu remwedzi wacho, pandakanga ndakagara mumba mangu, vakuru veJudha vagere pamberi pangu, ruoko rwaChangamire Ishe Jehovha rwakandibata ndiri imomo.  Pandakanga ndakatarisa, ndakaona chinhu chaiita semunhu, chaiva chakaita semoto; kutangira maiita kunge muchiuno make zvichidzika maiva nemoto,+ uye kutangira muchiuno make zvichikwira, aipenya segoridhe rakasanganiswa nesirivha.+  Akabva atambanudza chinhu chaiita seruoko, akabata bvudzi rezhumu remusoro wangu ndokunditakura, mweya ukanditakura nepakati penyika nedenga, ukandiendesa kuJerusarema ndichiita zvekuoneswa chiratidzo naMwari, kusuo regedhi remukati+ rakatarisa kuchamhembe, uko kwaiva kwakamira chiratidzo* chegodo, chinomutsa godo.+  Zvino kubwinya kwaMwari waIsraeri kwakanga kuri ipapo,+ kwakaita sekwandakanga ndamboona mubani.+  Akabva ati kwandiri: “Mwanakomana wemunhu, ndapota, tarisa kuchamhembe.” Saka ndakatarisa kuchamhembe, uye ikoko kuchamhembe kwegedhi reatari ndiko kwaiva nechiratidzo ichi chegodo, chiri pekupinda napo.  Uye akati kwandiri: “Mwanakomana wemunhu, uri kuona here zvinhu zvisingaiti uye zvinosemesa zviri kuitwa neimba yaIsraeri,+ zvinhu zvinoita kuti ndiende kure chaizvo nenzvimbo yangu tsvene?+ Asi uchaona zvinhu zvinosemesa zvakatoipa kupfuura ipapo.”  Akabva andiendesa kusuo rechivanze, uye pandakatarisa, ndakaona buri raiva pamadziro.  Akati kwandiri: “Mwanakomana wemunhu, ndapota, boora madziro.” Saka ndakaboora madziro acho ndikaona suo.  Akati kwandiri: “Pinda uone zvinhu zvakaipa uye zvinosemesa zvavari kuita.” 10  Saka ndakapinda, ndikatarisa, uye ndakaona mifananidzo yemarudzi ese yezvinhu zvinokambaira nemhuka dzinosemesa,+ nezvidhori zvese zvinosemesa* zveimba yaIsraeri;+ mifananidzo yacho yakanga yakatemerwa pamadziro kumativi ese. 11  Uye vakuru 70 veimba yaIsraeri vakanga vakamira pamberi payo, Jaazaniya mwanakomana waShafani+ akamira pakati pavo. Mumwe nemumwe aiva nemudziyo wake wekupisira zvinonhuhwirira muruoko rwake, uye paiva negore rinonhuhwirira rerusenzi raikwira mudenga.+ 12  Akati kwandiri: “Mwanakomana wemunhu, uri kuona here zviri kuitwa nevakuru veimba yaIsraeri murima, mumwe nemumwe ari mudzimba dzemukati makaiswa zvifananidzo zvake? Nekuti vari kuti, ‘Jehovha haasi kutiona. Jehovha abva munyika.’”+ 13  Akatizve kwandiri: “Uchaona zvimwe zvinhu zvinosemesa zvakatonyanya kuipa zvavari kuita.” 14  Saka akandiendesa kusuo regedhi rekuchamhembe reimba yaJehovha, uye ikoko ndakaona vakadzi vakanga vakagara, vachichema mwari anonzi Tamuzi. 15  Uye akatizve kwandiri: “Mwanakomana wemunhu, uri kuzviona here? Uchaona zvimwe zvinhu zvinosemesa zvakatoipa kupfuura izvi.”+ 16  Saka akapinda neni muchivanze chemukati cheimba yaJehovha.+ Ipapo pasuo retemberi yaJehovha, pakati pevharanda neatari, paiva nevarume vanenge 25 vakanga vakafuratira temberi yaJehovha, vakatarisa kumabvazuva; uye vaipfugamira zuva kumabvazuva.+ 17  Akati kwandiri: “Mwanakomana wemunhu, uri kuzviona here? Zvinhu izvi zvinosemesa zviri kuitwa neimba yaJudha zvidiki here, naiko kuzadza kwavari kuita nyika nemhirizhonga,+ vachiramba vachindigumbura? Vari kutambanudzira bazi* kumhino yangu. 18  Saka ini ndicharatidza hasha dzangu. Ziso rangu harizonzwi urombo; uye handizonzwi tsitsi.+ Kunyange kana vakashevedzera munzeve dzangu nenzwi guru, ini handizovanzwi.”+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “chifananidzo.”
Shoko racho rechiHebheru rinogona kunge richireva zvakafanana neshoko rinoshandurwa kuti “ndove” uye rinoshandiswa pakuzvidza.
Zvinoratidza sekuti ibazi raishandiswa pakunamata zvidhori.