Ezekieri 43:1-27

  • Kubwinya kwaJehovha kunozadza temberi (1-12)

  • Atari (13-27)

43  Akabva andiendesa kugedhi rakatarisa kumabvazuva.+  Ikoko ndakaona kubwinya kwaMwari waIsraeri kuchibva kumabvazuva,+ uye inzwi rake raitinhira semvura zhinji iri kuyerera;+ uye kubwinya kwake kwakavheneka panyika.+  Zvandakaona zvakanga zvakaita sechiratidzo chandakanga ndamboona pandakauya* kuzoparadza guta, uye zvakanga zvakafanana nezviya zvandakaona pedyo nerwizi rwaKebhari.+ Ndakabva ndapfugama, ndikadzikisa musoro wangu.  Kubwinya kwaJehovha kwakabva kwapinda mutemberi* nepagedhi rakatarisa kumabvazuva.+  Uye mweya wakandisimudza, ukandipinza muchivanze chemukati, uye ndakaona kuti temberi yacho yakanga yazara nekubwinya kwaJehovha.+  Ndakabva ndanzwa kuti pane aitaura neni ari mutemberi, uye murume uya akauya akamira pedyo neni.+  Akati kwandiri: “Mwanakomana wemunhu, iyi ndiyo nzvimbo yechigaro changu cheumambo+ nenzvimbo yetsoka dzangu,+ yandichagara pakati pevaIsraeri nekusingaperi.+ Vanhu veIsraeri nemadzimambo avo havazosvibisizve zita rangu dzvene+ neunzenza hwavo hwekunamata uye nezvitunha zvemadzimambo avo.  Vakasvibisa zita rangu dzvene nezvinhu zvinosemesa zvavakaita, pavakaisa chidimbati* chavo pedyo nechangu, uye gwatidziro* rangu pedyo neravo, pakati pangu navo pachingova nechidziro chete.+ Saka ndakavaparadza ndakatsamwa.+  Zvino ngavabvise unzenza hwavo hwekunamata nezvitunha zvemadzimambo avo vazviise kure neni, uye ndichagara pakati pavo nekusingaperi.+ 10  “Asi iwe mwanakomana wemunhu, tsanangurira vanhu veIsraeri zvakaita temberi,+ kuti vanyare nekukanganisa kwavo,+ uye ngavaongorore purani yayo.* 11  Kana vakanyara nezvese zvavakaita, unofanira kuvazivisa zvakaita purani yetemberi yacho, magadzirirwo ayo, nemasuo ayo ekupinda nawo neekubuda nawo.+ Varatidze mapurani ese ekuvakwa kwayo nemirau yayo, mapurani ayo nemitemo yayo, uzvinyore vakatarisa, kuti vanyatsotevedzera purani yayo nemirau yayo.+ 12  Uyu ndiwo mutemo wetemberi yacho. Nharaunda yese yepamusoro pegomo inzvimbo tsvenetsvene.+ Inzwa! Uyu ndiwo mutemo wetemberi yacho. 13  “Uku ndiko kukura kweatari yacho ichiyerwa nemakubhiti+ (kubhiti rimwe nerimwe rainge rakawedzerwa urefu hweupamhi hwechanza).* Chikamu chayo chepasi chakakwirira nekubhiti rimwe chete, uye chakafara nekubhiti rimwe chete kupfuura chepamusoro pacho. Chine mupendero unochitenderera wakafara sipani* imwe chete. Izvi ndizvo zvakaita chikamu chepasi cheatari yacho. 14  Chikamu chayo chechipiri chakakwirira nemakubhiti maviri uye chakafara nekubhiti rimwe chete kupfuura chepamusoro pacho. Chikamu chayo chechitatu chakakwirira nemakubhiti mana, uye chakafara nekubhiti rimwe chete kupfuura chikamu chekupedzisira chepamusoro. 15  Chikamu chekupedzisira chepamusoro, icho choto cheatari, chakakwirira nemakubhiti mana, uye chine nyanga ina dzakatarisa mudenga.+ 16  Choto chacho chine mativi mana akaenzana, chakareba makubhiti 12 uye chakafara makubhiti 12.+ 17  Mativi mana echikamu chayo chihombe akareba makubhiti 14, uye akafara makubhiti 14; mupendero wacho ihafu yekubhiti, uye mativi ese echikamu chayo chepasi akafara kubhiti rimwe chete. “Masitepisi ayo akatarisa kumabvazuva.” 18  Akabva ati kwandiri, “Mwanakomana wemunhu, zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Izvi ndizvo zvinofanira kutevedzerwa pachagadzirwa atari, kuti zvibayiro zvinopiswa zvipiwe uye kuti ropa risaswe pairi.’+ 19  “‘Unofanira kupa chibayiro chechivi chemukono mudiki wemombe+ kuvapristi vedzinza raRevhi, veimba yaZadhoki,+ avo vanouya pamberi pangu kuti vandishumire,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha. 20  ‘Unofanira kutora rimwe ropa rayo, woriisa panyanga ina dzeatari, nepamakona mana echikamu chayo chihombe, nepamupendero wakachipoteredza, kuti uichenese pachivi uye kuti ive tsvene.+ 21  Ubve watora mukono mudiki wemombe, icho chibayiro chechivi, kuti upiswe munzvimbo yakasarudzwa patemberi, kunze kwenzvimbo tsvene.+ 22  Pazuva rechipiri unofanira kupa nhongo yakanaka kuti ive chibayiro chechivi; uye vachachenesa atari yacho pachivi sekuichenesa pachivi kwavakaita vachishandisa mukono mudiki wemombe.’ 23  “‘Kana wapedza kuichenesa pachivi unofanira kupa mukono mudiki wemombe wakanaka negondohwe rakanaka rinobva paboka remakwai. 24  Unofanira kuzvipa kuna Jehovha, uye vapristi vanofanira kumwaya munyu pazviri+ vozvipa kuna Jehovha sezvibayiro zvinopiswa. 25  Kwemazuva manomwe, uchapa nhongo kuti ive chibayiro chechivi chinopiwa zuva nezuva+ pamwe chete nemukono mudiki wemombe negondohwe; unofanira kupa zvipfuwo zvakanaka. 26  Vachaita mazuva manomwe vachichenesa atari yacho, uye vanofanira kuita kuti ive tsvene, voita kuti ikodzere kushandiswa. 27  Mazuva acho paanopera, vapristi vachapa zvibayiro zvenyu zvinopiswa nezvibayiro zverugare paatari yacho kubva pazuva rechi8+ zvichienda mberi; uye ndichakufarirai,’+ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha.”

Mashoko Emuzasi

Dzimwe shanduro dzinoti, “paakauya.”
ChiHeb., “muimba yacho.”
Kureva, pamusuo panotsikwa nevanhu kana vachipinda mumba.
Apa pabango panenge pakabatirira gonhi kana kuti dhoo.
ChiHeb., “ngavayere mavakirwo ayo.”
Apa pari kureva makubhiti marefu. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
Anenge masendimita 22,2. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.