Ezekieri 36:1-38

  • Uprofita pamusoro pemakomo eIsraeri (1-15)

  • Kudzoswa kwevaIsraeri (16-38)

    • “Ndichatsvenesa zita rangu guru” (23)

    • “Semunda weEdheni” (35)

36  “Asi iwe mwanakomana wemunhu, profita nezvemakomo eIsraeri, uti, ‘Inzwai shoko raJehovha imi makomo eIsraeri.  Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Muvengi ati kwamuri, ‘Tsvatu waro! Nzvimbo dzakakwirira dzekare dzatovawo dzedu!’”’+  “Saka profita, uti, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Nemhaka yekuti vakakurwisai vachibva kumativi ese vakakusiyai musina chinhu, kuti mugarwe nevanhu vemamwe marudzi vakapona uye nemhaka yekuti vanhu vari kuramba vachitaura nezvenyu, vachisvibisa zita renyu,+  inzwai shoko raChangamire Ishe Jehovha imi makomo eIsraeri! Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha kumakomo nezvikomo, kuhova nemipata, kunzvimbo dzakaitwa matongo,+ uye kumaguta asisina vanhu ayo akapambwa uye akasekwa nevanhu vakapona vemarudzi akapoteredza;+  zvanzi naChangamire Ishe Jehovha kune zvese izvi: ‘Ndichataura ndakashatirwa+ ndichitonga vanhu vemamwe marudzi vakapona, pamwe chete neEdhomu yese, vaya vakati nyika yangu ndeyavo vachifara chaizvo uye vachinyomba,+ kuti vatore mafuro ayo uye kuti vaipambe.’”’+  “Saka profita pamusoro penyika yeIsraeri, uti kumakomo nezvikomo, uye kuhova nemipata, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Inzwai! ndichataura ndiine shungu uye ndakashatirwa, nekuti imi makanyadziswa nemarudzi.”’+  “Saka zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Ndasimudza ruoko rwangu ndichipika kuti marudzi akakupoteredzai ndiwo achanyadziswa.+  Asi imi makomo eIsraeri, muchava nemapazi, moberekera vanhu vangu vaIsraeri michero,+ nekuti vava pedyo nekudzoka.  Nekuti ndinemi uye ndichatendeuka ndokubatsirai, uye imi mucharimwa modyarwa mbeu. 10  Ndichaita kuti vanhu venyu vawande, vanhu veimba yese yaIsraeri; maguta achagarwa+ uye matongo achavakwazve.+ 11  Ndichaita kuti vanhu venyu vawande, pamwe chete nezvipfuwo zvenyu;+ vachaberekana vowanda. Ndichaita kuti mugarwe sezvamaimboitwa,+ ndoita kuti mubudirire kupfuura zvamaiva kare;+ uye muchaziva kuti ndini Jehovha.+ 12  Ndichaita kuti vanhu vangu vaIsraeri vafambe mamuri, uye vachakutorai kuti muve nyika yavo.+ Muchava nhaka yavo, uye hamuzomboiti kuti vanhu vanogara mamuri vasava nevana.’”+ 13  “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Vari kuti kwamuri, “Uri nyika inodya vanhu uye unouraya vana vemarudzi anogara mauri,”’ 14  ‘saka iwe hauzodyizve vanhu kana kuita kuti marudzi ako asava nevana,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha. 15  ‘Handichazokuregizve uchitukwa nemarudzi kana kushorwa nevanhu,+ uye hauzoitizve kuti marudzi ako atsauke,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha.” 16  Shoko raJehovha rakauyazve kwandiri, richiti: 17  “Mwanakomana wemunhu, vaIsraeri pavaigara munyika yavo, vakaisvibisa nenzira dzavo uye nezvavakaita.+ Kwandiri, nzira dzavo dzakanga dzisina kuchena semukadzi ari kumwedzi.+ 18  Saka ndakavadururira hasha dzangu nemhaka yeropa ravakanga vadeura munyika yacho,+ uye nekuti vakanga vasvibisa nyika yacho nezvidhori zvavo zvinosemesa.*+ 19  Ndakavaendesa kune mamwe marudzi uye ndakaita kuti vapararire nenyika.+ Ndakavatonga zvaienderana nenzira dzavo uye zvaienderana nezvavakaita. 20  Asi pavakasvika kumarudzi acho, vanhu vakasvibisa zita rangu dzvene+ pavakataura nezvavo vachiti, ‘Vanhu ava ndevaJehovha, asi vakabudiswa munyika yake.’ 21  Saka ndichafunga nezvezita rangu dzvene, rakasvibiswa neimba yaIsraeri pakati pemarudzi avakaenda kwaari.”+ 22  “Saka udza imba yaIsraeri kuti, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Imi imba yaIsraeri, handisi kuzviitira imi, asi ndiri kuzviitira zita rangu dzvene, ramakasvibisa kumarudzi amakaenda kwaari.”’+ 23  ‘Ndichatsvenesa zita rangu guru,+ rakasvibiswa pakati pemarudzi, iro zita ramakasvibisa pakati pawo. Marudzi achaziva kuti ndini Jehovha,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha,+ ‘pandichatsveneswa pakati penyu marudzi acho achiona. 24  Ndichakubvisai kumarudzi uye ndichakuunganidzai kubva kunyika dzese, ndokudzosai munyika yenyu.+ 25  Ndichakusasai mvura yakachena, mochena;+ ndichakuchenesai pazvinhu zvese zvisina kuchena+ uye pazvidhori zvenyu zvese zvinosemesa.+ 26  Ndichakupai mwoyo mutsva,+ uye ndichaita kuti muve nemweya mutsva.+ Ndichabvisa mwoyo wedombo+ mumiviri yenyu ndokupai mwoyo wenyama.* 27  Ndichaisa mweya wangu mamuri, uye ndichaita kuti mufambe mumirau yangu,+ uye muchachengeta mitongo yangu nekuita zviri mairi. 28  Muchabva magara munyika yandakapa madzitateguru enyu. Muchava vanhu vangu uye ini ndichava Mwari wenyu.’+ 29  “‘Ndichabvisa zvese zvisina kuchena pamuri, ndoudza zviyo* kuti zviwande, uye handizounzi nzara pamuri.+ 30  Ndichaita kuti miti ibereke chaizvo uye kuti minda ive negoho rakakura, kuti murege kusekwazve nemarudzi nemhaka yenzara.+ 31  Muchabva mayeuka nzira dzenyu dzakaipa nemabasa enyu akaipa, uye muchazviona sevanhu vanosemesa nekuda kwemhosva yenyu uye mabasa enyu anosemesa.+ 32  Asi zivai izvi: Zvinhu izvi handisi kuzviitira imi,’+ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha. ‘Imi nyarai, mushaye pekupinda nenyadzi nemhaka yenzira dzenyu, imi imba yaIsraeri.’ 33  “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Pazuva randichakuchenesai pamhosva yenyu, ndichaita kuti maguta agarwe+ uye kuti matongo avakwezve.+ 34  Nyika yaionekwa iri dongo nemunhu wese aipfuura nemairi icharimwa. 35  Vanhu vachati: “Nyika iya yaiva dongo yaita semunda weEdheni,+ uye maguta aya akanga ava matongo, asisina vanhu, uye aputswa, iye zvino akomberedzwa nemasvingo uye ava kugarwa.”+ 36  Uye marudzi akasara kumativi enyu ese achaziva kuti ini Jehovha, ndavaka zvinhu zvakanga zvaputswa, uye ndadyara munyika yakanga isina chinhu. Ini Jehovha, ndataura uye ndazviita.’+ 37  “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Ndichaitawo kuti vaIsraeri vandikumbire kuti vawande sedanga remakwai, uye ndichanzwa chikumbiro chavo. 38  Maguta aiva matongo achava nevanhu vazhinji vakaita seboka revatsvene, seboka revanhu vemuJerusarema* panguva yemitambo yaro;+ uye vachaziva kuti ndini Jehovha.’”

Mashoko Emuzasi

Shoko racho rechiHebheru rinogona kunge richireva zvakafanana neshoko rinoshandurwa kuti “ndove” uye rinoshandiswa pakuzvidza.
Kureva, mwoyo unobvuma kutungamirirwa naMwari.
Shoko rakashandurwa kuti zviyo rinoreva zvirimwa zvakasiyana-siyana zvine tsanga zvakadai segorosi nebhari.
Dzimwe shanduro dzinoti, “semapoka emakwai auya kuzobayirwa muJerusarema.”