Ezekieri 33:1-33

  • Basa remurindi (1-20)

  • Shoko rekuputswa kweJerusarema (21, 22)

  • Shoko kuvanogara mumatongo eJerusarema (23-29)

  • Vanhu vanorega kuita zvavanoudzwa (30-33)

    • Ezekieri akaita “serwiyo rwerudo” (32)

    • “Pakati pavo paiva nemuprofita” (33)

33  Zvino shoko raJehovha rakauya kwandiri, richiti:  “Mwanakomana wemunhu, taura nevanakomana vevanhu vekwako,+ uti kwavari,“‘Ngatitii ndaunza bakatwa munyika,+ vanhu vese vemunyika yacho vosarudza murume anova murindi wavo,  murume wacho oona bakatwa richiuya munyika yavo, oridza hwamanda uye onyevera vanhu.+  Kana munhu akanzwa kurira kwehwamanda asi orega kuteerera nyevero yacho,+ bakatwa rouya romuuraya, ndiye anenge azviurayisa.+  Iye akanzwa kurira kwehwamanda, asi haana kuteerera nyevero. Saka akazviurayisa. Kudai akanga ateerera nyevero, angadai asina kufa.  “‘Asi kana murindi akaona bakatwa richiuya, orega kuridza hwamanda+ vanhu voshaya anovanyevera, bakatwa rouraya mumwe wavo, munhu iyeye achafira zvivi zvake, asi ropa rake ndicharibvunza kumurindi wacho.’*+  “Iwe mwanakomana wemunhu ndakugadza kuti uve murindi weimba yaIsraeri; uye kana ukanzwa shoko kwandiri, unofanira kuvanyevera zvandinenge ndakuudza.+  Kana ndikati kumunhu akaipa, ‘Iwe munhu akaipa, chokwadi uchafa!’+ asi iwe worega kuyambira munhu wacho akaipa kuti asiye nzira yake, iye achafa ari munhu akaipa nemhaka yekukanganisa kwake,+ asi ndichabvunza ropa rake kwauri.  Asi kana ukayambira munhu akaipa kuti asiye nzira yake, iye oramba kuisiya, achafira kukanganisa kwake,+ asi iwe uchazviponesa.+ 10  “Uye iwe mwanakomana wemunhu, iti kuimba yaIsraeri, ‘Imi makati: “Kupanduka kwedu nezvivi zvedu zviri kunyanya kutiremera uye zviri kutionza;+ saka tingaramba tichirarama here?”’+ 11  Vaudze kuti, ‘“Neupenyu hwangu,” ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha, “Handifariri kuti munhu akaipa afe,+ asi ndinoda kuti asiye nzira yake,+ oramba achirarama.+ Tendeukai, tendeukai panzira dzenyu dzakaipa,+ nekuti mungadirei kufa, imi imba yaIsraeri?”’+ 12  “Mwanakomana wemunhu, udza vanakomana vevanhu vekwako kuti, ‘Kana munhu akarurama akapanduka, haazoponeswi nekururama kwaaiva nako;+ uye kana munhu akaipa akasiya zvakaipa zvake, haazovi nemhosva yezvakaipa zvaaimboita;+ uyewo kana munhu akarurama akatadza, haazoponeswi nezvakarurama zvaaimboita.+ 13  Kana ndikati kumunhu akarurama: “Ucharamba uchirarama,” iye ovimba nekururama kwake, oita zvakaipa,+ hapana zvakarurama zvaakaita zvichayeukwa, asi achafira zvakaipa zvake.+ 14  “‘Uye kana ndikati kumunhu akaipa: “Chokwadi uchafa,” iye osiya chivi chake, oita zvakanaka uye zvakarurama,+ 15  uye munhu wacho akaipa odzorera chibatiso chaakatora,+ obhadhara zvaakatora neugororo,+ otevera mirau inopa upenyu asingaiti zvakaipa, acharamba achirarama.+ Haazofi. 16  Hapana zvivi zvaakaita zvaachatongerwa.*+ Acharamba achirarama nekuti akaita zvakanaka uye zvakarurama.’+ 17  “Zvisinei vanhu vekwako vakati, ‘Nzira yaJehovha haina kururama.’ Asi ivo vacho ndivo vane nzira isina kururama. 18  “Kana munhu akarurama akarega kuita zvakarurama, oita zvakaipa, achafira izvozvo.+ 19  Asi kana munhu akaipa akasiya zvakaipa zvake, oita zvakanaka uye zvakarurama, acharamba achirarama.+ 20  “Asi imi makati, ‘Nzira yaJehovha haina kururama.’+ Imi imba yaIsraeri, ndichatonga mumwe nemumwe wenyu zvinoenderana nenzira dzake.” 21  Papera nguva yakareba, mumwe murume akanga apukunyuka kuJerusarema akauya kwandiri mugore rechi12 tiri nhapwa, mumwedzi wechi10, pazuva rechishanu remwedzi wacho,+ akati: “Guta raputswa!”+ 22  Murume uya akanga apukunyuka paakanga asati asvika kwandiri mangwanani, ruoko rwaJehovha rwakanga rwauya pandiri nezuro wacho manheru akavhura muromo wangu. Muromo wangu wakavhurwa uye ndakanga ndava kugona kutaura.+ 23  Shoko raJehovha rakabva rauya kwandiri, richiti: 24  “Mwanakomana wemunhu, vanhu vanogara mumatongo aya+ vari kutaura nezvenyika yeIsraeri vachiti, ‘Abrahamu aingova munhu mumwe chete asi akatora nyika yacho.+ Isu takawanda saka takatopiwa nyika iyi.’ 25  “Saka vaudze kuti, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Muri kudya nyama ine ropa,+ uye munotarisa kuzvidhori zvenyu zvinosemesa,* uye munoramba muchideura ropa.+ Saka nyika yacho ingava yenyu here? 26  Munovimba nemapakatwa enyu,+ munoita zvinhu zvinosemesa, uye mumwe nemumwe wenyu anorara nemudzimai wemumwe wake.+ Saka nyika yacho ingava yenyu here?”’+ 27  “Uti kwavari, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Neupenyu hwangu, vaya vari kugara mumatongo vachaurayiwa nebakatwa; uye ndichaita kuti vaya vari musango vadyiwe nezvikara. Vaya vari munhare* nemumapako vachafa nechirwere.+ 28  Ndichaita kuti nyika yacho ive dongo risina kana chinhu,+ uye ndichaita kuti zvinhu zvavanodada nazvo zviparare, uye makomo eIsraeri achangova masango,+ pasina anopfuura nemo. 29  Vachaziva kuti ndini Jehovha pandichaita kuti nyika yacho ive dongo risina kana chinhu+ nemhaka yezvinhu zvese zvinosemesa zvavakaita.”’+ 30  “Mwanakomana wemunhu, vanhu vekwako vari kutaura nezvako mumadziro nemumasuo edzimba.+ Mumwe nemumwe ari kutaura nehama yake achiti, ‘Huya tinzwe shoko rinobva kuna Jehovha.’ 31  Vachauya neuwandu hwavo kuti vagare pamberi pako sekunge kuti vanhu vangu; uye vachanzwa mashoko ako asi havazoaiti.+ Nekuti vanotaura zvekukubata kumeso asi mumwoyo mavo vachikara pfuma yekubiridzira. 32  Inzwa! Wakaita serwiyo rwerudo kwavari, rwiyo runoimbwa nenzwi rakanaka, chiridzwa chine tambo chichiridzwa zvine unyanzvi. Vachanzwa mashoko ako, asi hapana achaita zvaunotaura. 33  Zvinhu izvi zvichatoitika, uye pazvichaitika, vachaziva kuti pakati pavo paiva nemuprofita.”+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “murindi wacho ndiye achava nemhosva yerufu rwacho.”
ChiHeb., “zvichayeukwa.”
Shoko racho rechiHebheru rinogona kunge richireva zvakafanana neshoko rinoshandurwa kuti “ndove” uye rinoshandiswa pakuzvidza.
Iyi inzvimbo yaishandiswa kuhwanda uchitiza muvengi.