Ezekieri 21:1-32

  • Mwari anovhomora bakatwa rake rekutonga vanhu (1-17)

  • Mambo weBhabhironi acharwisa Jerusarema (18-24)

  • Jinda rakaipa reIsraeri richabviswa (25-27)

    • ‘Bvisa korona’ (26)

    • “Kusvikira ane kodzero yepamutemo asvika” (27)

  • Bakatwa rinorwisa vaAmoni (28-32)

21  Shoko raJehovha rakauyazve kwandiri, richiti:  “Mwanakomana wemunhu, tarisa kuJerusarema, utaure mashoko ekutonga nzvimbo tsvene, uye profita nezvenyika yeIsraeri.  Iti kunyika yeIsraeri, ‘Zvanzi naJehovha: “Ndiri kukurwisa, uye ndichabudisa bakatwa rangu mumuhara,+ ndoparadza munhu akarurama nemunhu akaipa mauri.  Nemhaka yekuti ndichaparadza munhu akarurama nemunhu akaipa mauri, bakatwa rangu richabudiswa mumuhara kuti rirwe nevanhu vese kubva kumaodzanyemba kusvika kuchamhembe.  Vanhu vese vachaziva kuti ini, Jehovha, ndabudisa bakatwa rangu mumuhara. Harichazodzokeri imomo.”’+  “Uye iwe mwanakomana wemunhu, gomera uchidedera.* Gomera nekurwadziwa ivo vakatarisa.+  Kana vakati kwauri, ‘Uri kugomera nei?’ iwe uti, ‘Nemashoko.’ Nekuti achatouya, uye mwoyo yese ichapera nekutya, maoko ese achati regwede, munhu wese achasuruvara, mabvi ese achadonha mvura.*+ ‘Inzwai! Achatouya uye achaitika,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha.”  Shoko raJehovha rakauyazve kwandiri, richiti:  “Mwanakomana wemunhu, profita, uti, ‘Zvanzi naJehovha: “Iti, ‘Bakatwa! Bakatwa+ rarodzwa, uye rapenyeswa. 10  Rarodzerwa kuti riuraye zvikuru; rakweshwa kuti ripenye semheni.’”’” “Tingarega kupembera nemufaro here?” “‘Richaramba tsvimbo yeumambo yemwanakomana wangu here,+ sezvarinoita miti yese? 11  “‘Pane aripiwa kuti ripenyeswe uye kuti rishandiswe kuuraya vanhu. Bakatwa iri rarodzwa uye rapenyeswa kuti ripiwe munhu ane basa rekuuraya.+ 12  “‘Chema uye ridza mhere+ iwe mwanakomana wemunhu, nekuti rauya kuzorwisa vanhu vangu; richarwisa machinda ese eIsraeri.+ Achaurayiwa nebakatwa pamwe chete nevanhu vangu. Saka zvirove pachidya uchinetseka. 13  Zvapaine ongororo yaitwa,+ chii chichaitika kana bakatwa rikaramba tsvimbo yeumambo? Tsvimbo yacho haizorambi iripo,’+ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha. 14  “Zvino iwe mwanakomana wemunhu, profita uombere uye taura katatu kuti ‘Bakatwa!’ Vakakombwa nebakatwa rinoparadza, bakatwa rinouraya zvikuru.+ 15  Mwoyo yavo ichapera nekutya+ uye pachava nevakawanda vachawira pamagedhi avo; ndichauraya vakawanda nebakatwa. Riri kupenya semheni uye rakapenyeswa kuti riuraye! 16  Cheka uchienda kurudyi! Vheya wakananga kuruboshwe! Enda chero kwakatarisa mativi ako akapinza! 17  Iniwo ndichaombera, hasha dzangu dzopera.+ Ini Jehovha, ndataura.” 18  Shoko raJehovha rakauyazve kwandiri, richiti: 19  “Mwanakomana wemunhu, tara nzira mbiri dzichauya nebakatwa ramambo weBhabhironi. Dzese dziri mbiri dzichabva munyika imwe chete, uye panoparadzana mugwagwa wacho uchienda kumaguta maviri panofanira kuiswa chikwangwani. 20  Unofanira kutara nzira inouya nebakatwa kuzorwisa Rabha+ yevaAmoni, neimwe yekunorwisa Jerusarema+ riri muJudha, iro rakakomberedzwa nemasvingo. 21  Nekuti mambo weBhabhironi amira pamharadzano, panotangira nzira mbiri, kuti ashopere. Azunza miseve. Abvunza zvidhori zvake;* aongorora chiropa. 22  Kushopera kuri muruoko rwake rwerudyi kwanongedza kuJerusarema, kuti aise zvekugumurisa masvingo, kuti audze vanhu kuti vauraye, kuti vashevedzere zvinotyisa, kuti aise zvekugumurisa masvingo pamagedhi, kuti aunganidze murwi wekukomba nawo, kuti avake rusvingo rwekurwisa narwo.+ 23  Asi vaya* vakapika kwavari vachafunga kuti kunongova kufembera kwenhema.+ Asi iye anoyeuka mhosva yavo uye achavabata.+ 24  “Saka zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Maita kuti mhosva yenyu iyeukwe nekufumura kwamaita kukanganisa kwenyu, muchiita kuti zvivi zvenyu zvionekwe pane zvese zvamunoita. Iye zvino zvamayeukwa, muchatorwa nechisimba.’ 25  “Asi zuva rako rasvika, iwe jinda rakaipa reIsraeri rakakuvadzwa zvakaipisisa,+ iyo nguva yekurangwa kwako kwekupedzisira. 26  Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Bvisa ngowani, ubvise korona.+ Izvi hazvizorambi zvakadaro.+ Kwidziridza akaderera,+ uye deredza akakwirira.+ 27  Dongo, dongo, ndichaita umambo hwacho* dongo. Hapana achava muridzi wahwo kusvikira ane kodzero yepamutemo asvika,+ uye ndiye wandichapa.’+ 28  “Zvino iwe mwanakomana wemunhu, profita, uti, ‘Izvi ndizvo zvataurwa naChangamire Ishe Jehovha pamusoro pevaAmoni uye pamusoro pekutuka kwavo.’ Vaudze kuti, ‘Bakatwa! Bakatwa ravhomorwa kuti riuraye; rapenyeswa kuti riparadze uye kuti ripenye semheni. 29  Pasinei nezviratidzo zvenhema uye kufembera kwenhema kuri kuitwa pamusoro penyu, muchaitwa murwi pamusoro pevanhu vakaurayiwa, ivo vanhu vakaipa vasvikirwa nezuva ravo, nguva yekurangwa kwavo kwekupedzisira. 30  Ridzorere mumuhara. Ndichakutongera munzvimbo yawakabva, munyika yawakaberekerwa. 31  Ndichadurura kutsamwa kwangu pauri. Ndichakufuridza nemoto wekushatirwa kwangu kukuru, uye ndichakuisa mumaoko evarume vane utsinye, nyanzvi dzekuparadza.+ 32  Uchava huni dzekuisa mumoto;+ ropa rako richadeurwa munyika yacho, uye hauzoyeukwizve, nekuti ini, Jehovha, ndazvitaura.’”

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “hudyu dzako dzichidedera.”
Kureva kuti vachazviitira weti nekutya.
ChiHeb., “materafimu ake.”
Kureva, vagari vemuJerusarema.
Kana kuti “korona yacho.”