Ezekieri 20:1-49

  • Nhoroondo yekupanduka kweIsraeri (1-32)

  • VaIsraeri vanovimbiswa kuti vachadzoswa (33-44)

  • Kuprofita pamusoro pevekumaodzanyemba (45-49)

20  Mugore rechi7, mumwedzi wechi5, pazuva rechi10 remwedzi wacho, vamwe vakuru vaIsraeri vakauya vakagara pamberi pangu kuti vabvunze Jehovha.  Shoko raJehovha rakabva rauya kwandiri, richiti:  “Mwanakomana wemunhu, taura nevakuru vaIsraeri, uvaudze kuti, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Mauya kuzondibvunza here? ‘Neupenyu hwangu, handisi kuzokupindurai,’+ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha.”’  “Wagadzirira kuvatonga* here? Wagadzirira kuvatonga here, mwanakomana wemunhu? Vaudze zvinhu zvinosemesa zvakaitwa nemadzitateguru avo.+  Vaudze kuti, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Zuva randakasarudza Israeri,+ ndakapikawo* kuvana* veimba yaJakobho uye ndakaita kuti vandizive munyika yeIjipiti.+ Chokwadi ndakapika kwavari, ndikati, ‘Ndini Jehovha Mwari wenyu.’  Zuva iroro ndakapika kuti ndichavabudisa munyika yeIjipiti ndichivaendesa kunyika yandakavatsvagira, nyika inoyerera uchi nemukaka.+ Yaiva nyika yakanaka kupfuura dzimwe dzese.*  Ndakabva ndati kwavari, ‘Mumwe nemumwe wenyu anofanira kurasa zvinhu zvinosemesa zvamuri kushumira; musazvisvibisa nezvidhori zvinosemesa* zveIjipiti.+ Ndini Jehovha Mwari wenyu.’+  “‘“Asi vakandipandukira uye vakaramba kunditeerera. Havana kurasa zvinhu zvavo zvinosemesa, uye havana kuda kusiya zvidhori zvinosemesa zveIjipiti.+ Saka ndakavataurira kuti ndichadururira hasha dzangu pavari uye kuti ndichavatsamwira chaizvo munyika yeIjipiti.  Zvisinei, ndakazviitira kuti zita rangu rirege kuzvidzwa nemarudzi avaigara nawo.+ Nekuti ndakaita kuti vandizive pamberi pemarudzi acho pandakavabudisa munyika yeIjipiti.+ 10  Saka ndakavabudisa munyika yeIjipiti, ndikavaendesa murenje.+ 11  “‘“Ndakabva ndavapa mirau yangu uye ndakavazivisa mitongo yangu,+ kuitira kuti munhu anoitevera ararame.+ 12  Ndakavapawo masabata angu+ kuti ave chiratidzo pakati pangu navo,+ kuti vazive kuti ini Jehovha ndini ndiri kuvatsvenesa. 13  “‘“Asi imba yaIsraeri yakandipandukira murenje.+ Havana kufamba mumirau yangu, uye vakaramba mitongo yangu, iyo inoita kuti munhu anoitevera ararame. Vakasvibisa masabata angu kusvika pekupedzisira. Saka ndakavataurira murenje kuti ndichavadururira hasha dzangu kuti ndivaparadze.+ 14  Ndakazviitira kuti zita rangu rirege kuzvidzwa nemarudzi akaona ndichivabudisa.+ 15  Ndakapikawo kwavari murenje kuti ndaisazovapinza munyika yandakanga ndavapa,+ nyika inoyerera uchi nemukaka,+ yakanaka kupfuura dzese, 16  nekuti vakaramba mitongo yangu, havana kufamba mumirau yangu, uye vakasvibisa masabata angu, nekuti mwoyo yavo yaitevera zvidhori zvavo zvinosemesa.+ 17  “‘“Asi ndakavanzwira* tsitsi uye handina kuvaparadza. Handina kuvapedza murenje. 18  Ndakati kuvanakomana vavo murenje,+ ‘Regai kufamba mumirau yemadzitateguru enyu+ kana kuchengeta mitongo yavo kana kuzvisvibisa nezvidhori zvavo zvinosemesa. 19  Ndini Jehovha Mwari wenyu. Fambai mumirau yangu, uye chengetai mitongo yangu muiite.+ 20  Tsvenesai masabata angu,+ uye achava chiratidzo pakati pangu nemi kuti muzive kuti ndini Jehovha Mwari wenyu.’+ 21  “‘“Asi vanakomana vacho vakatanga kundipandukira.+ Havana kufamba mumirau yangu uye havana kuchengeta mitongo yangu kana kuiteerera, iyo inoita kuti munhu anoitevera ararame. Vakasvibisa masabata angu. Saka ndakataura kuti ndichavatsamwira chaizvo murenje uye ndichavadururira hasha dzangu.+ 22  Asi ndakarega kuita izvozvo,+ uye ndakaita zvinochengetedza zita rangu,+ kuti risazvidzwa nemarudzi akaona ndichivabudisa. 23  Ndakapikawo kwavari murenje kuti ndichavaparadzira kune mamwe marudzi uye ndichaita kuti vapararire nenyika,+ 24  nekuti havana kutevera mitongo yangu uye vakaramba mirau yangu,+ vakasvibisa masabata angu, uye vakatevera zvidhori zvinosemesa zvemadzitateguru avo.+ 25  Ndakavaregawo vachitevera mirau isina kunaka, nemitongo inourayisa.+ 26  Pavaiita kuti matangwe avo ese apfuure nemumoto, ndakavarega vachisvibiswa nezvibayiro zvavo kuti ndivaparadze,+ vobva vaziva kuti ndini Jehovha.”’ 27  “Saka iwe mwanakomana wemunhu taura neimba yaIsraeri uvaudze kuti, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Madzitateguru enyu akandizvidzawo saizvozvo, achiita zvisina kutendeka pamberi pangu. 28  Ndakavapinza munyika yandakapika kuti ndichavapa.+ Pavakaona zvikomo zvese zvakakwirira nemiti yese ine mashizha akawanda,+ vakatanga kupa zvibayiro zvavo nemipiro yavo inotsamwisa. Vakapa zvibayiro zvinonhuhwirira* uye vakadurura mipiro yavo yezvinwiwa vari munzvimbo idzodzo. 29  Saka ndakavabvunza kuti, ‘Munoenderei kunzvimbo yakakwirira? (Nanhasi ichiri kunzi Nzvimbo Yakakwirira.)’”’+ 30  “Zvino iti kuimba yaIsraeri, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Mava kuzvisvibisa sezvakaitwa nemadzitateguru enyu here nekutevera kwamuri kuita zvidhori zvavo zvinosemesa kuti muite unzenza hwekunamata nazvo?+ 31  Uye nanhasi muchiri kungoramba muchizvisvibisa here, muchipa zvibayiro kuzvidhori zvenyu zvese zvinosemesa, muchiita kuti vanakomana venyu vapfuure nemumoto?+ Munofunga kuti ndingakupindurai here nezvamuri kuita izvozvo, imi imba yaIsraeri?”’+ “‘Neupenyu hwangu,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha, ‘Handisi kuzokupindurai.+ 32  Zvamunofunga mupfungwa dzenyu muchiti, “Ngatiitei semamwe marudzi, semhuri dzekune dzimwe nyika dzinonamata* matanda nematombo,” hazvisi kuzomboitika.’”+ 33  “‘Neupenyu hwangu,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha, ‘ndichava mambo wenyu ndichikutongai neruoko rune simba uye rwakatambanudzwa, ndakakutsamwirai zvikuru.+ 34  Ndichakubvisai pakati pemarudzi, ndokuunganidzai kubva kunyika dzamakanga mapararira kwadziri ndichishandisa ruoko rune simba uye rwakatambanudzwa, ndakatsamwa zvikuru.+ 35  Ndichakuendesai murenje remarudzi, ndokutongai imomo takatarisana.+ 36  “‘Ndichakutongai sekutonga kwandakaita madzitateguru enyu murenje renyika yeIjipiti,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha. 37  ‘Ndichaita kuti mupfuure nepasi petsvimbo yemufudzi,+ ndoita kuti muve pasi pesungano yacho. 38  Asi ndichabvisa vapanduki vari pakati penyu nevaya vanonditadzira.+ Nekuti ndichavabudisa munyika isiri yavo yavari kugara, asi havazopindi munyika yeIsraeri;+ uye muchaziva kuti ndini Jehovha.’ 39  “Asi kana muri imi imba yaIsraeri, zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Mumwe nemumwe wenyu ngaaende kunoshumira zvidhori zvake zvinosemesa.+ Asi kana maita izvozvo, ndichakurambai zvoita kuti musasvibisazve zita rangu dzvene nezvibayiro zvenyu nezvidhori zvenyu zvinosemesa.’+ 40  “‘Nekuti mugomo rangu dzvene, gomo refu reIsraeri,’+ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha, ‘ndimo mandichashumirwa nevanhu veimba yese yaIsraeri, vese zvavo vari munyika yacho.+ Ndichakufarirai uye ndichada kuti mundipe zvipo zvenyu imomo nemipiro yenyu yakanakisisa, zvinhu zvenyu zvese zvitsvene.+ 41  Kunhuhwirira kwemipiro yacho kuchaita kuti ndikufarirei panguva yandichakubvisai pakati pemarudzi, ndokuunganidzai kubva kunyika dzamakanga maparadzirwa;+ uye ndichatsveneswa pakati penyu, mamwe marudzi ese akatarisa.’+ 42  “‘Muchaziva kuti ndini Jehovha,+ pandichakuendesai kunyika yeIsraeri,+ nyika yandakapika kuti ndichapa madzitateguru enyu. 43  Mava ikoko, muchayeuka maitiro enyu nemabasa enyu ese amakazvisvibisa nawo,+ uye muchazvisema* nemhaka yezvakaipa zvamakaita.+ 44  Muchabva maziva kuti ndini Jehovha pandichakuitirai zvakanaka ndichifunga nezvezita rangu,+ kwete nzira dzenyu dzakaipa kana mabasa enyu akaora, imi imba yaIsraeri,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha.” 45  Shoko raJehovha rakauyazve kwandiri, richiti: 46  “Mwanakomana wemunhu, tarisa kumaodzanyemba uzivise shoko ikoko, uye profita kusango renyika yekumaodzanyemba. 47  Iti kusango rekumaodzanyemba, ‘Inzwa shoko raJehovha. Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Ndiri kubatidza moto kuti ukupise,+ uye uchaparadza miti yese yakasvibirira, nemiti yako yese yakaoma. Rimi racho harizodzimwi,+ uye richapisa zviso zvese, kubva kumaodzanyemba kusvika kuchamhembe. 48  Vanhu vese vachaona kuti ini, Jehovha, ndini ndaribatidza, kuti risadzimwa.”’”+ 49  Zvino ndakati: “Maiwee, Changamire Ishe Jehovha! Vari kuti nezvangu, ‘Haasi kungotaura zvirahwe* here?’”

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “kuvaudza mutongo wavo.”
ChiHeb., “ndakasimudzawo ruoko rwangu.”
ChiHeb., “kumbeu.”
Kana kuti “nyika yaishongedza dzimwe dzese.”
Shoko racho rechiHebheru rinogona kunge richireva zvakafanana neshoko rinoshandurwa kuti “ndove” uye rinoshandiswa pakuzvidza.
ChiHeb., “ziso rangu rakavanzwira.”
ChiHeb., “zvinozorodza.”
Kana kuti “dzinoshumira.”
ChiHeb., “muchasema zviso zvenyu.”
Kana kuti “zvirevo.”