Ezekieri 14:1-23

  • Vanamati vezvidhori vanotongwa (1-11)

  • Jerusarema richatotongwa chete (12-23)

    • Varume vakarurama vanoti, Noa, Dhanieri, naJobho (14, 20)

14  Zvino vamwe vakuru vaIsraeri vakauya vakagara pamberi pangu.+  Shoko raJehovha rakabva rauya kwandiri richiti:  “Mwanakomana wemunhu, varume ava vashinga kutevera zvidhori zvavo zvinosemesa,* uye vaita zvinhu zvinoita kuti vanhu vatadze. Saka ndingavarega vachindibvunza here?+  Zvino taura navo, uti kwavari, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Kana muIsraeri akashinga kutevera zvidhori zvake zvinosemesa, achiita zvinhu zvinoita kuti vanhu vatadze, obva auya kumuprofita kuzomubvunza, ini, Jehovha, ndichamupindura maererano nekuwanda kwezvidhori zvake zvinosemesa.  Nekuti ndichaita kuti mwoyo yeimba yaIsraeri itye chaizvo, nekuti vese zvavo vakandisiya uye vakatevera zvidhori zvavo zvinosemesa.”’+  “Saka udza imba yaIsraeri kuti, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Dzokai, uye siyai zvidhori zvenyu zvinosemesa uye zviso zvenyu ngazvibve pamabasa enyu ese anosemesa.+  Nekuti kana pakava nemuIsraeri kana munhu wekune imwe nyika ari kugara muIsraeri anondisiya, oshinga kutevera zvidhori zvake zvinosemesa achiita zvinhu zvinoita kuti vanhu vatadze, obva auya kuzobvunza muprofita wangu,+ ini, Jehovha, ndini ndichamupindura.  Ndichatarisa munhu iyeye ndakatsamwa ndoita kuti ave yambiro kune vamwe uye ave chirevo, uye ndichamubvisa pavanhu vangu;+ uye muchaziva kuti ndini Jehovha.”’  “‘Asi kana muprofita akanyengedzwa obva apindura, ini Jehovha, ndini ndinenge ndanyengedza muprofita wacho.+ Ndichabva ndamutambanudzira ruoko rwangu, ndomuparadza pakati pevanhu vangu vaIsraeri. 10  Ivo vachatambura nemhaka yekukanganisa kwavo; mhosva yeuya anobvunza ichange yakangofanana nemhosva yemuprofita wacho, 11  kuti vanhu veimba yaIsraeri varege kurasika vachibva pandiri uye varege kuzvisvibisa nekukanganisa kwavo kwese. Vachava vanhu vangu uye ini ndichava Mwari wavo,’+ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha.” 12  Shoko raJehovha rakauyazve kwandiri, richiti: 13  “Mwanakomana wemunhu, kana nyika ikanditadzira ichiita zvisina kutendeka, ndichaitambanudzira ruoko rwangu,+ ndoita kuti zvekudya zviri mairi zvipere,* uye ndichaitumira nzara,+ ndoparadza vanhu nezvipfuwo mairi.”+ 14  “‘Kunyange dai varume vatatu ava, Noa,+ Dhanieri,+ naJobho+ vaiva mairi, vaizongozviponesa ivo chete nekuda kwekururama kwavo,’+ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha.” 15  “‘Kunyange dai ndaizoita kuti zvikara zvinotyisa zvipfuure nemunyika yacho, zvoita kuti isare isisina vanhu, yova dongo risina anopfuura nemariri nemhaka yezvikara zvacho,+ 16  neupenyu hwangu,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha, ‘kunyange dai varume vatatu ava vaiva mairi, vaisazokwanisa kuponesa vanakomana vavo kana vanasikana vavo; vaizongozviponesa ivo chete, asi nyika yacho yaizova dongo.’” 17  “‘Kunyange dai ndaizoita kuti bakatwa riuye panyika iyoyo,+ ndoti: “Bakatwa ngaripfuure nemunyika yacho,” ndoparadza vanhu nezvipfuwo mairi,+ 18  kunyange dai varume vatatu ava vaiva mairi, neupenyu hwangu,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha, ‘vaisazokwanisa kuponesa vanakomana vavo kana vanasikana vavo; vaizongozviponesa ivo chete.’” 19  “‘Kana kuti, kudai ndaizotuma denda panyika iyoyo,+ ndodururira hasha dzangu pairi, zvoita kuti pave nekudeurwa kweropa, kuti ndiparadze vanhu nezvipfuwo mairi, 20  kunyange dai Noa,+ Dhanieri,+ naJobho+ vaiva mairi, neupenyu hwangu,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha, ‘vaisazokwanisa kuponesa vanakomana vavo kana vanasikana vavo; vaizongozviponesa ivo chete nekuda kwekururama kwavo.’”+ 21  “Nekuti zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Ndizvo zvazvichaita pandichatumira zvinhu zvina zvekuranga+ Jerusarema zvinoti bakatwa, nzara, chikara chinotyisa, nedenda,+ kuti ndiparadze vanhu nezvipfuwo mariri.+ 22  Asi vamwe vari mariri vachapona vobudiswa imomo,+ vanakomana nevanasikana. Vachauya kwamuri, uye pamuchaona nzira dzavo nemabasa avo, muchanyaradzwa padambudziko randichaunza paJerusarema, izvo zvinhu zvese zvandinenge ndariitira.’” 23  “‘Vachakunyaradzai pamuchaona nzira dzavo nemabasa avo, uye muchaziva kuti zvandakariitira handina kungozviita pasina chikonzero,’+ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha.”

Mashoko Emuzasi

Shoko racho rechiHebheru rinogona kunge richireva zvakafanana neshoko rinoshandurwa kuti “ndove” uye rinoshandiswa pakuzvidza.
ChiHeb., “ndotyora tumiti twayo twechingwa.” Zvingava zvichireva tumiti twaiisirwa chingwa.