Ezekieri 11:1-25

  • Machinda akaipa anotongwa (1-13)

    • Guta rinofananidzwa nehari yekubikira (3-12)

  • Vimbiso yekudzorerwa kunyika yavo (14-21)

    • Kupiwa “mweya mutsva” (19)

  • Kubwinya kwaMwari kunobva paJerusarema (22, 23)

  • Ezekieri anodzokera kuKadheya muchiratidzo (24, 25)

11  Zvino mweya wakandisimudza ukandiendesa pagedhi rekumabvazuva reimba yaJehovha, gedhi rakatarisa kumabvazuva.+ Ndakaona varume 25 pagedhi racho, uye pakati pavo paiva naJaazaniya mwanakomana waAzuri naPeratiya mwanakomana waBhenaya, machinda evanhu.+  Iye akabva ati kwandiri: “Mwanakomana wemunhu, ava ndivo varume vari kuronga zvinhu zvakaipa uye vari kupa mazano akaipa muguta rino.  Vari kuti, ‘Ino haisi nguva yekuvaka dzimba here?+ Guta* ndiro hari,*+ uye isu ndisu nyama yacho.’  “Saka profita nezvavo. Profita iwe mwanakomana wemunhu.”+  Mweya waJehovha wakabva wauya pandiri,+ uye akati kwandiri: “Iti, ‘Zvanzi naJehovha: “Mataura chokwadi imi imba yaIsraeri, uye ndinoziva zvamuri kufunga.  Makaurayisa vanhu vakawanda muguta rino, uye makazadza migwagwa yaro nevanhu vakafa.”’”+  “Saka zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Zvitunha zvamakazadza muguta ndizvo nyama yacho, uye guta rino ndiro hari yacho.+ Asi imi muchabudiswa mariri.’”  “‘Makatya bakatwa,+ asi ini ndichaunza bakatwa rekukurwisai,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha.  ‘Ndichakubudisai mariri, ndokuisai mumaoko evanhu vekune imwe nyika, ndokuitirai zvandakakutongerai.+ 10  Muchaurayiwa nebakatwa.+ Ndichakutongerai pamuganhu weIsraeri,+ uye muchaziva kuti ndini Jehovha.+ 11  Guta rino harizovi hari yenyu, uye imi hamuzovi nyama iri mukati maro; ndichakutongerai pamuganhu weIsraeri, 12  uye muchaziva kuti ndini Jehovha. Nekuti hamuna kufamba mumirau yangu uye hamuna kuita maererano nemitongo yangu,+ asi makaita maererano nemitongo yemarudzi akakupoteredzai.’”+ 13  Pandakangoprofita, Peratiya mwanakomana waBhenaya akabva afa, uye ndakapfugama, ndikadzikisa musoro wangu, ndikashevedzera nenzwi guru ndichiti: “Maiwee, Changamire Ishe Jehovha! Mava kuparadza vaIsraeri vakasara here?”+ 14  Shoko raJehovha rakauyazve kwandiri, richiti: 15  “Mwanakomana wemunhu, hama dzako, idzo hama dzako dziya dzine kodzero yekudzikinura, pamwe chete neimba yese yaIsraeri, vakaudzwa nevagari vemuJerusarema kuti, ‘Endai kure naJehovha. Nyika ndeyedu; takaipiwa kuti ive yedu.’ 16  Saka iti, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Kunyange zvazvo ndakavabvisa ndichivaendesa kure kuti vagare pakati pemarudzi, uye kunyange zvazvo ndakavaparadzira nenyika,+ ndichava nzvimbo tsvene kwavari kwenguva diki munyika dzavakaenda.”’+ 17  “Saka iti, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Ndichakuunganidzaiwo muchibva kumarudzi acho uye ndichakuunganidzai kubva kunyika dzamakaparadzirwa kwadziri, uye ndichakupai nyika yeIsraeri.+ 18  Vachadzokera ikoko vobvisa zvinhu zvayo zvese zvinonyangadza netsika dzayo dzinosemesa.+ 19  Ndichavapa mwoyo mumwe chete,+ uye ndichaisa mweya mutsva mavari;+ uye ndichabvisa mwoyo wedombo mumiviri yavo+ ndovapa mwoyo wenyama,*+ 20  kuti vafambe mumirau yangu uye vachengete mitongo yangu vachiiteerera. Vachabva vava vanhu vangu, uye ini ndichava Mwari wavo.”’ 21  “‘“Asi kana vari vaya vane mwoyo inoomerera pakuramba ichiita zvinhu zvavo zvinosemesa netsika dzavo dzinonyangadza, ndichaunza pamisoro yavo zvinoenderana nezvavakaita,” ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha.’” 22  Makerubhi akabva asimudza mapapiro awo, mavhiri acho ari pedyo nawo,+ uye kubwinya kwaMwari waIsraeri kwakanga kuri pamusoro pawo.+ 23  Kubwinya kwaJehovha+ kwakabva kwasimuka kuchibva pamusoro peguta, kukanomira pamusoro pegomo, kumabvazuva kweguta.+ 24  Mweya wakabva wandisimudza, ndichiita zvekuoneswa chiratidzo nemweya waMwari, ukandiendesa kuKadheya kuvanhu vakatapwa. Chiratidzo chandakaoneswa chakabva chabva pandiri. 25  Uye ndakatanga kuudza vanhu vakanga vakatapwa zvinhu zvese zvandakanga ndaratidzwa naJehovha.

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “Mukadzi,” kureva guta reJerusarema, umo vaJudha vaifunga kuti vaizodzivirirwa.
Kana kuti “hari yekubikira ine muromo muhombe.”
Kureva, mwoyo unobvuma kutungamirirwa naMwari.