Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhuku raEzekieri

Zvitsauko

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Ezekieri anooneswa zviratidzo zvaMwari muBhabhironi (1-3)

  • Chiratidzo chengoro yaJehovha yekudenga (4-28)

   • Dutu, gore, nemoto (4)

   • Zvisikwa zvipenyu zvina (5-14)

   • Mavhiri mana (15-21)

   • Chinhu chaiita sechakawaridzwa, chaipenya sechando (22-24)

   • Chigaro cheumambo chaJehovha (25-28)

 • 2

  • Ezekieri anopiwa basa rekuprofita (1-10)

   • “Kunyange vakateerera kana kuti vakaramba” (5)

   • Anoratidzwa gwaro rainge rakanyorwa nziyo dzekushungurudzika (9, 10)

 • 3

  • Ezekieri anonzi adye gwaro raanopiwa naMwari (1-15)

  • Ezekieri anogadzwa kuti ave murindi (16-27)

   • Kurega kuita basa rake kunounza mhosva yeropa (18-21)

 • 4

  • Chiratidzo chekukombwa kweJerusarema (1-17)

   • Chivi chinotakurwa kwemazuva 390 nemazuva 40 (4-7)

 • 5

  • Zvichaitika pakuparadzwa kweJerusarema (1-17)

   • Bvudzi remuprofita raazvigera rinoitwa zvikamu zvitatu (1-4)

   • Jerusarema rinonetsa kupfuura mamwe marudzi (7-9)

   • Vapanduki vanorangwa nenzira nhatu (12)

 • 6

  • Kuprofita pamusoro pemakomo eIsraeri (1-14)

   • Zvidhori zvinosemesa zvichashaya basa (4-6)

   • “Muchaziva kuti ndini Jehovha” (7)

 • 7

  • Kuguma kwasvika (1-27)

   • Dambudziko rakasiyana nemamwe (5)

   • Kukanda mari mumigwagwa (19)

   • Temberi ichasvibiswa (22)

 • 8

  • Ezekieri anoendeswa kuJerusarema muchiratidzo (1-4)

  • Mutemberi munoonekwa zvinhu zvinosemesa (5-18)

   • Vakadzi vari kuchema Tamuzi (14)

   • Varume vari kunamata zuva (16)

 • 9

  • Varume 6 vanouraya; uye murume ane nyanga yeingi (1-11)

   • Kutonga kuchatangira panzvimbo tsvene (6)

 • 10

  • Moto unotorwa pakati pemavhiri (1-8)

  • Kutsanangurwa kwemakerubhi nemavhiri (9-17)

  • Kubwinya kwaMwari kunobva patemberi (18-22)

 • 11

  • Machinda akaipa anotongwa (1-13)

   • Guta rinofananidzwa nehari yekubikira (3-12)

  • Vimbiso yekudzorerwa kunyika yavo (14-21)

   • Kupiwa “mweya mutsva” (19)

  • Kubwinya kwaMwari kunobva paJerusarema (22, 23)

  • Ezekieri anodzokera kuKadheya muchiratidzo (24, 25)

 • 12

  • Zvinhu zvinofananidzira kutapwa (1-20)

   • Mukwende wekutapwa nawo (1-7)

   • Jinda richaenda kwasviba (8-16)

   • Kudya vachishushikana, kunwa mvura vachitya (17-20)

  • Chirevo chenhema chinofumurwa (21-28)

   • “Hapana shoko rangu richanonoka kuitika” (28)

 • 13

  • Kuprofita pamusoro pevaprofita venhema (1-16)

   • Madziro akadzururwa nevhu jena achadonha (10-12)

  • Kuprofita pamusoro pevaprofitakadzi venhema (17-23)

 • 14

  • Vanamati vezvidhori vanotongwa (1-11)

  • Jerusarema richatotongwa chete (12-23)

   • Varume vakarurama vanoti, Noa, Dhanieri, naJobho (14, 20)

 • 15

  • Jerusarema muzambiringa usingabatsiri (1-8)

 • 16

  • Mwari anoda Jerusarema (1-63)

   • Anomuwana akaita semwana akaraswa (1-7)

   • Mwari anomushongedza oita sungano naye yekuti ave wake (8-14)

   • Mukadzi wacho anoratidza kusatendeka (15-34)

   • Anorangirwa upombwe hwake (35-43)

   • Anofananidzwa neSamariya neSodhomu (44-58)

   • Mwari anoyeuka sungano yake (59-63)

 • 17

  • Chirahwe chemakondo maviri nemuzambiringa (1-21)

  • Nhungirwa ichava musidhari unoyevedza (22-24)

 • 18

  • Mumwe nemumwe anotongerwa mhosva yake (1-32)

   • Mweya unotadza uchafa (4)

   • Mwanakomana haazorangirwi mhosva yababa vake (19, 20)

   • Haafariri rufu rwemunhu akaipa (23)

   • Munhu anosiya zvakaipa achawana upenyu (27, 28)

 • 19

  • Rwiyo rwekuchema machinda eIsraeri (1-14)

 • 20

  • Nhoroondo yekupanduka kweIsraeri (1-32)

  • VaIsraeri vanovimbiswa kuti vachadzoswa (33-44)

  • Kuprofita pamusoro pevekumaodzanyemba (45-49)

 • 21

  • Mwari anovhomora bakatwa rake rekutonga vanhu (1-17)

  • Mambo weBhabhironi acharwisa Jerusarema (18-24)

  • Jinda rakaipa reIsraeri richabviswa (25-27)

   • ‘Bvisa korona’ (26)

   • “Kusvikira ane kodzero yepamutemo asvika” (27)

  • Bakatwa rinorwisa vaAmoni (28-32)

 • 22

  • Jerusarema iguta rine mhosva yekudeura ropa (1-16)

  • Israeri yakaita setsvina inobviswa pasimbi (17-22)

  • VaIsraeri nevatungamiriri vavo vanotongwa (23-31)

 • 23

  • Mukoma nemunin’ina vasina kutendeka (1-49)

   • Ohora akaita chipfambi neAsiriya (5-10)

   • Ohoribha akaita chipfambi neBhabhironi neIjipiti (11-35)

   • Vakadzi vacho vaviri vanorangwa (36-49)

 • 24

  • Jerusarema rakaita semudziyo wekubikira une ngura (1-14)

  • Kufa kwemudzimai waEzekieri chiratidzo kuvanhu (15-27)

 • 25

  • Uprofita pamusoro peAmoni (1-7)

  • Uprofita pamusoro peMoabhi (8-11)

  • Uprofita pamusoro peEdhomu (12-14)

  • Uprofita pamusoro peFiristiya (15-17)

 • 26

  • Uprofita pamusoro peTire (1-21)

   • “Nzvimbo yekunanikira mambure ekukukudzisa” (5, 14)

   • Matombo nevhu zvichakandwa mumvura (12)

 • 27

  • Rwiyo rwekuchema Tire, ngarava iri kunyura (1-36)

 • 28

  • Uprofita pamusoro pamambo weTire (1-10)

   • “Ndiri mwari” (2, 9)

  • Rwiyo rwekuchema mambo weTire (11-19)

   • “Waiva muEdheni” (13)

   • “Kerubhi rakazodzwa rinoita basa rekuchengetedza” (14)

   • ‘Wakatanga kuita zvisina kururama’ (15)

  • Uprofita pamusoro peSidhoni (20-24)

  • VaIsraeri vachadzoswa (25, 26)

 • 29

  • Uprofita pamusoro paFarao (1-16)

  • Bhabhironi richapiwa Ijipiti semubhadharo (17-21)

 • 30

  • Uprofita pamusoro peIjipiti (1-19)

   • Kurwisa kwaNebhukadhinezari kunoziviswa (10)

  • Farao anotorerwa simba rake (20-26)

 • 31

  • Kuwa kweIjipiti, musidhari wakareba (1-18)

 • 32

  • Rwiyo rwekuchema Farao neIjipiti (1-16)

  • Kuvigwa kweIjipiti pamwe chete nevasina kuchecheudzwa (17-32)

 • 33

  • Basa remurindi (1-20)

  • Shoko rekuputswa kweJerusarema (21, 22)

  • Shoko kuvanogara mumatongo (23-29)

  • Vanhu vanorega kuita zvavanoudzwa (30-33)

   • Ezekieri akaita “serwiyo rwerudo” (32)

   • “Pakati pavo paiva nemuprofita” (33)

 • 34

  • Uprofita pamusoro pevafudzi veIsraeri (1-10)

  • Jehovha anochengeta makwai ake (11-31)

   • “Mushumiri wangu Dhavhidhi” achaafudza (23)

   • “Sungano yerugare” (25)

 • 35

  • Uprofita pamusoro penzvimbo ine makomo yeSeiri (1-15)

 • 36

  • Uprofita pamusoro pemakomo eIsraeri (1-15)

  • Kudzoswa kwevaIsraeri (16-38)

   • “Ndichatsvenesa zita rangu guru” (23)

   • “Semunda weEdheni” (35)

 • 37

  • Chiratidzo chebani rine mapfupa akaoma (1-14)

  • Tutanda tuviri tuchabatanidzwa (15-28)

   • Rudzi rumwe chete ruchitongwa namambo mumwe chete (22)

   • Sungano yerugare inogara nekusingaperi (26)

 • 38

  • Gogi anorwisa Israeri (1-16)

  • Jehovha anotsamwira Gogi (17-23)

   • ‘Marudzi achaziva kuti ndini Jehovha’ (23)

 • 39

  • Gogi nemauto ake vanoparadzwa (1-10)

  • Kuvigwa muBani raHamoni-Gogi (11-20)

  • Kudzoswa kwevaIsraeri (21-29)

   • Mweya waMwari unodururirwa pana Israeri (29)

 • 40

  • Ezekieri anoendeswa kuIsraeri muchiratidzo (1, 2)

  • Ezekieri anooneswa temberi (3, 4)

  • Zvivanze nemagedhi (5-47)

   • Gedhi rekunze rekumabvazuva (6-16)

   • Chivanze chekunze; mamwe magedhi (17-26)

   • Chivanze chemukati nemagedhi (27-37)

   • Dzimba dzaishandiswa patemberi (38-46)

   • Atari (47)

  • Vharanda retemberi (48, 49)

 • 41

  • Nzvimbo tsvene yetemberi (1-4)

  • Madziro nedzimba dzemumikoto (5-11)

  • Chivakwa chekumavirira (12)

  • Kuyerwa kwezvivakwa (13-15a)

  • Mukati menzvimbo tsvene (15b-26)

 • 42

  • Midhadhadha yedzimba dzekudyira (1-14)

  • Kuyerwa kwemativi mana etemberi (15-20)

 • 43

  • Kubwinya kwaJehovha kunozadza temberi (1-12)

  • Atari (13-27)

 • 44

  • Gedhi rekumabvazuva richaramba rakavharwa (1-3)

  • Mirayiro ine chekuita nevatorwa (4-9)

  • Mirayiro yevaRevhi nevapristi (10-31)

 • 45

  • Mupiro mutsvene neguta (1-6)

  • Nhaka yejinda (7, 8)

  • Machinda anofanira kutendeka (9-12)

  • Mupiro wevanhu; jinda (13-25)

 • 46

  • Mipiro yaifanira kupiwa pazviitiko zvakasiyana-siyana (1-15)

  • Kupiwa nhaka inobva pazvinhu zvejinda (16-18)

  • Nzvimbo yekubikira mipiro (19-24)

 • 47

  • Rukova runoyerera ruchibva mutemberi (1-12)

   • Mvura inoita ichiwedzera kuwanda (2-5)

   • Mvura yeGungwa Rakafa inonatswa (8-10)

   • Nzvimbo dzine machakwi hadzizonatswi (11)

   • Miti yemichero uye yekurapa (12)

  • Miganhu yenyika (13-23)

 • 48

  • Kugovewa kwenyika yacho (1-29)

  • Magedhi 12 eguta (30-35)

   • Guta rinonzi “Jehovha Ari Ipapo” (35)