Eksodho 40:1-38

  • Kumisa tebhenekeri (1-33)

  • Kubwinya kwaJehovha kunozadza tebhenekeri (34-38)

40  Jehovha akabva ati kuna Mozisi:  “Pazuva rekutanga remwedzi wekutanga, umise tebhenekeri, tende rekusanganira.+  Isa areka yeChipupuriro mukati mayo,+ wovharidzira Areka neketeni.+  Upinze tafura+ woronga zvinhu zvinofanira kuva pamusoro payo, uye upinze chigadziko chemarambi+ wobatidza marambi acho.+  Uise atari yegoridhe yekupisira rusenzi+ pamberi peareka yeChipupuriro, woisa keteni rekuvharisa suo retebhenekeri.+  “Unofanira kuisa atari yekupisira zvibayiro+ pamberi pesuo retebhenekeri, tende rekusanganira,  woisa mudziyo wekuisira mvura yekugeza pakati petende rekusanganira neatari, wozodira mvura mukati mawo.+  Ibva wamisa maketeni achipoteredza chivanze chese,+ woisa keteni rekuvharisa+ suo rechivanze.  Utore mafuta ekuzodza nawo+ wozodza tebhenekeri nezvese zviri mukati mayo,+ uitsaure pamwe nemidziyo yayo yese, kuti ive chinhu chitsvene. 10  Uzodze atari yekupisira zvibayiro nemidziyo yayo yese kuti uitsaure, ive atari tsvenetsvene.+ 11  Uye uzodze mudziyo wekuisira mvura yekugeza nechigadziko chawo kuti uve mutsvene. 12  “Chiuya naAroni nevanakomana vake pedyo nesuo retende rekusanganira, wovageza nemvura.+ 13  Upfekedze Aroni nguo tsvene,+ womuzodza+ kuti ave mutsvene, uye achashumira semupristi wangu. 14  Wapedza izvi, wouya nevanakomana vake pedyo, wovapfekedza nguo refu.+ 15  Uvazodze sezvaunenge waita baba vavo,+ kuti vashumire sevapristi vangu, uye kuzodzwa kwavo kuchaita kuti varambe vari vapristi kwezvizvarwa zvavo zvese.”+ 16  Mozisi akaita zvese zvaakanga arayirwa naJehovha.+ Akaita izvozvo chaizvo. 17  Mumwedzi wekutanga wegore rechipiri, pazuva rekutanga remwedzi wacho, tebhenekeri yakamiswa.+ 18  Mozisi paakamisa tebhenekeri yacho, akaisa pasi zvigadziko zvayo zvine maburi,+ akamisa mafuremu ayo,+ akaisa mbariro dzayo,+ uye akamisa mbiru dzayo. 19  Akatambanudza tende+ pamusoro petebhenekeri, akaisa chekufukidzisa+ chetende pamusoro payo, sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. 20  Pashure paizvozvo akatora Chipupuriro+ akachiisa muAreka,+ akaisa mapango+ paAreka, akaisa chekukwidibirisa+ pamusoro peAreka.+ 21  Akapinza Areka mutebhenekeri, akaisa keteni+ rekuvharisa, akavharidzira areka yeChipupuriro,+ sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. 22  Akaisawo tafura+ mutende rekusanganira kurutivi rwekuchamhembe mutebhenekeri imomo, kunze kweketeni, 23  uye akaronga chingwa+ pamusoro payo pamberi paJehovha, sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. 24  Akaisa chigadziko chemarambi+ mutende rekusanganira chakatarisana netafura, kurutivi rwekumaodzanyemba mutebhenekeri imomo. 25  Akabatidza marambi+ acho pamberi paJehovha, sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. 26  Akaisawo atari yegoridhe+ pamberi peketeni mutende rekusanganira, 27  kuti rusenzi inonhuhwirira+ ipfungaire pairi,+ sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. 28  Akabva aisa keteni rekuvharisa+ musuo wetebhenekeri. 29  Akaisa atari yekupisira zvibayiro+ pasuo retebhenekeri, tende rekusanganira, kuti ape zvibayiro zvinopiswa+ nemipiro yezviyo pairi, sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. 30  Akabva aisa mudziyo wekuisira mvura yekugeza pakati petende rekusanganira neatari, akaisamo mvura yekugeza.+ 31  Mozisi naAroni nevanakomana vake vakaishandisa kugeza maoko avo netsoka dzavo. 32  Pese pavaipinda mutende rekusanganira kana kuti pavaisvika paatari, vaigeza,+ sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. 33  Akazopedzisira nekumisa maketeni echivanze+ aipoteredza tebhenekeri neatari, akaisa keteni rekuvharisa suo rechivanze.+ Saka Mozisi akapedza basa racho. 34  Uye gore rakafukidza tende rekusanganira, kubwinya kwaJehovha kukazadza tebhenekeri.+ 35  Mozisi haana kukwanisa kupinda mutende rekusanganira nekuti gore racho rakaramba riri pamusoro payo, uye kubwinya kwaJehovha kwakazadza tebhenekeri.+ 36  Uye parwendo rwavo rwese, vaIsraeri vaiputsa musasa kana gore rasimuka richibva patebhenekeri.+ 37  Asi kana gore risina kusimuka, vaisaputsa musasa kusvikira zuva raraisimuka.+ 38  Nekuti gore raJehovha rakanga riri pamusoro petebhenekeri masikati, uye moto wairamba uri pamusoro payo usiku, vaIsraeri vese vachiona, parwendo rwavo rwese.+

Mashoko Emuzasi