Eksodho 4:1-31

  • Zviratidzo zvitatu zvaifanira kuitwa naMozisi (1-9)

  • Mozisi anozviona seasina kukodzera basa raapiwa (10-17)

  • Mozisi anodzokera kuIjipiti (18-26)

  • Mozisi anoonana zvakare naAroni (27-31)

4  Asi Mozisi akapindura kuti: “Ko kana vakasabvuma zvandichataura, vorega kuteerera inzwi rangu?+ Nekuti vachati, ‘Jehovha haana kuzviratidza kwauri.’”  Jehovha akabva ati kwaari: “Chii icho chiri muruoko rwako?” Iye akapindura kuti: “Itsvimbo.”  Iye akati: “Ikande pasi.” Saka akaikanda pasi, ikava nyoka;+ uye Mozisi akaitiza.  Jehovha akabva ati kuna Mozisi: “Tambanudza ruoko rwako uibate nekumuswe.” Saka akatambanudza ruoko rwake akaibata, ikabva yava tsvimbo muruoko rwake.  Mwari akabva ati: “Izvi zvichaita kuti vatende kuti Jehovha Mwari wemadzitateguru avo, Mwari waAbrahamu, Mwari waIsaka, naMwari waJakobho,+ akazviratidza kwauri.”+  Jehovha akatizve kwaari: “Ndapota, isa ruoko rwako munguo yako nechepachipfuva.” Saka akaisa ruoko rwake munguo yake nechepachipfuva. Paakabudisa ruoko rwake, akaona rwazara maperembudzi akaita sechando!+  Akabva ati: “Dzorera ruoko rwako munguo yako nechepachipfuva.” Saka akadzorera ruoko rwake munguo yake. Paakarubudisa munguo yake, rwakanga rwaita seimwe nyama yake yese!  Iye akati: “Kana vasingazobvumi kana kuteerera paunoita chiratidzo chekutanga, vachateerera paunoita chiratidzo chechipiri.+  Kunyange kana vakasabvuma zviratidzo zviviri izvi uye vakasakuteerera, uchachera mvura muRwizi rwaNire woidira pasi pakaoma, uye mvura yauchatora muna Nire ichava ropa kana yava pasi pakaoma.”+ 10  Mozisi akabva ati kuna Jehovha: “Pamusoroi Jehovha, ini handina kumbobvira ndava munhu anogona kunyatsotaura, kubvira kare kana kubvira pamatanga kutaura nemushumiri wenyu, nekuti ndinononoka kubudisa manzwi* uye rurimi rwangu runorema.”+ 11  Jehovha akati kwaari: “Ndiani akaita muromo wemunhu, kana kuti anoita kuti ave mbeveve, matsi, aone zvakanaka kana kuti ave bofu? Handisi ini Jehovha here? 12  Saka chienda, uye ini ndichava newe paunenge uchitaura,* uye ndichakudzidzisa zvaunofanira kutaura.”+ 13  Asi iye akati: “Pamusoroi Jehovha, tumai henyu chero mumwe wamunoda kutuma.” 14  Jehovha akabva atsamwira Mozisi kwazvo, akati: “Ko mukoma wako Aroni+ muRevhi haako here? Ndinoziva kuti anogona kutaura zvakanaka chaizvo. Uye atova munzira kuuya kuzokuchingura. Paachakuona, mwoyo wake uchafara.+ 15  Saka unofanira kutaura naye woisa mashoko acho mumuromo make,+ uye ndichava nemi pamunenge muchitaura,+ uye ndichakudzidzisai zvekuita. 16  Achataura nevanhu achikumiririra, uye achava mutauriri wako, uye iwe uchava saMwari kwaari.*+ 17  Uye uchaenda netsvimbo iyi iri muruoko rwako wonoita zviratidzo nayo.”+ 18  Saka Mozisi akadzokera kuna Jetro tezvara vake,+ akati kwavari: “Regai ndichienda, ndidzokere kuhama dzangu kuIjipiti kuti ndinoona kana vachiri vapenyu.” Jetro akati kuna Mozisi: “Enda zvako; ufambe zvakanaka.” 19  Jehovha akazoti kuna Mozisi ari kuMidhiyani: “Enda, dzokera kuIjipiti, nekuti varume vese vakanga vachida kukuuraya* vakafa.”+ 20  Mozisi akabva atora mudzimai wake nevanakomana vake, akavakwidza padhongi, akapinda munzira akananga kunyika yeIjipiti. Mozisi akaendawo netsvimbo yaMwari wechokwadi iri muruoko rwake. 21  Jehovha akabva ati kuna Mozisi: “Kana wadzokera kuIjipiti, uone kuti waita zvishamiso zvese zvandakakupa simba rekuita pamberi paFarao.+ Asi ini ndichamurega achiomesa mwoyo,+ uye haazoregi vanhu vachienda.+ 22  Unofanira kuti kuna Farao, ‘Jehovha ari kuti: “Israeri ndiye mwanakomana wangu, dangwe rangu.+ 23  Ndinoti kwauri, Rega mwanakomana wangu aende, kuti anondishumira. Asi kana ukasamubvumira kuenda, ndichauraya mwanakomana wako, dangwe rako.”’”+ 24  Pavakanga vari munzira vava panzvimbo yekurara, Jehovha+ akasangana naye uye aida kumuuraya.+ 25  Zipora+ akazotora dombo rakapinza* akachecheudza mwanakomana wake, uye akaita kuti ganda racho raakanga acheka rigunzve tsoka dzake,* akati: “Nekuti muri muroori* weropa kwandiri.” 26  Saka akamusiya achienda. Zipora akabva ati, “muroori weropa,” nekuda kwekuchecheudzwa kwacho. 27  Jehovha akabva ati kuna Aroni: “Enda kurenje unochingura Mozisi.”+ Saka akaenda, akasangana naye kugomo raMwari wechokwadi,+ akamukwazisa nekumutsvoda. 28  Uye Mozisi akaudza Aroni mashoko ese aJehovha, uyo akanga amutuma,+ nezviratidzo zvese zvaakanga amurayira kuti aite.+ 29  Mozisi naAroni vakazoenda, vakanounganidza vakuru vese vevaIsraeri.+ 30  Aroni akabva avaudza mashoko ese akanga audzwa Mozisi naJehovha, uye akaita zviratidzo+ vanhu vakatarisa. 31  Vanhu vakabva vatenda.+ Pavakanzwa kuti Jehovha akanga arangarira vaIsraeri+ uye kuti akanga aona kutambudzika kwavo,+ vakapfugama, vakadzikisa misoro yavo.

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “miromo yangu inorema.”
ChiHeb., “ndichava nemuromo wako.”
Kana kuti “uchange uri mumiririri waMwari kwaari.”
Kana kuti “vaitsvaga mweya wako.”
Zvichida pari kureva tsoka dzengirozi.
Kana kuti “murume,” kureva murume akaroora.
Kana kuti “banga rakagadzirwa nedombo.”