Eksodho 31:1-18

  • Mhizha dzinozadzwa nemweya waMwari (1-11)

  • Sabata, chiratidzo pakati paMwari naIsraeri (12-17)

  • Mahwendefa maviri ematombo (18)

31  Jehovha akaenderera mberi achitaura naMozisi achiti:  “Ona, ndasarudza* Bhezareri+ mwanakomana waUrai mwanakomana waHeri wedzinza raJudha.+  Ndichamuzadza nemweya waMwari kuti ave neuchenjeri, nekunzwisisa, neruzivo rwemabasa eumhizha emarudzi ese  hwekufunga magadzirirwo ezvinhu neunyanzvi, kushanda negoridhe, sirivha, nemhangura,  kuveza matombo nekuaronga,+ uye kugadzira zvivezwa zvemiti zvemarudzi ese.+  Uyezve, ndagadza Ohoriyabhi+ mwanakomana waAhisamaki wedzinza raDhani kuti amubatsire, uye ndiri kuisa uchenjeri mumwoyo mevanhu vese vane unyanzvi,* kuti vagadzire zvinhu zvese zvandakakurayira zvinoti:+  tende rekusanganira,+ areka yeChipupuriro+ nechekukwidibirisa+ chiri pairi, midziyo yese yetende,  tafura+ nemidziyo yayo, chigadziko chemarambi chegoridhe rakanatswa nemidziyo yacho yese,+ atari yerusenzi,+  atari yekupisira zvibayiro+ nemidziyo yayo yese, mudziyo wekuisira mvura yekugeza nepekuugadzika pacho,+ 10  nguo dzakarukwa zvakanaka, nguo tsvene dzemupristi Aroni, nguo dzevanakomana vake dzekuti vashumire sevapristi,+ 11  mafuta ekuzodza nawo, uye rusenzi inonhuhwirira yenzvimbo tsvene.+ Ngavaite zvese zvandakakurayira.” 12  Jehovha akatizve kuna Mozisi: 13  “Taura nevaIsraeri uvaudze kuti, ‘Munofanira kuva nechokwadi kuti machengeta masabata angu,+ nekuti iwo chiratidzo pakati pangu nemi muzvizvarwa zvenyu zvese kuti muzive kuti ini, Jehovha, ndiri kukutsvenesai. 14  Munofanira kuchengeta Sabata, nekuti iro chinhu chitsvene kwamuri.+ Munhu wese anorisvibisa anofanira kuurayiwa. Kana pakava nemunhu anoita basa pariri, munhu iyeye anofanira kubviswa pakati pevanhu vake.*+ 15  Basa rinogona kuitwa kwemazuva matanhatu, asi zuva rechinomwe isabata rekuzorora zvakakwana.+ Iro chinhu chitsvene kuna Jehovha. Munhu wese anoita basa pazuva reSabata anofanira kuurayiwa. 16  VaIsraeri vanofanira kuchengeta Sabata; vanofanira kuchengeta Sabata muzvizvarwa zvavo zvese. Iyo isungano ichagara iripo. 17  Iyo chiratidzo chichagara chiripo pakati pangu nevaIsraeri,+ nekuti Jehovha akaita denga nenyika mumazuva matanhatu uye pazuva rechinomwe akamira kushanda, akazorora.’”+ 18  Paakangopedza kutaura naye muGomo reSinai, akapa Mozisi mahwendefa maviri eChipupuriro,+ mahwendefa edombo akanga akanyorwa nemunwe waMwari.+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “ndadana nezita.”
ChiHeb., “vane mwoyo yakachenjera.”
Kana kuti “mweya iwoyo unofanira kuurayiwa.”