Eksodho 23:1-33

  • Mitongo yevaIsraeri (1-19)

    • Pamusoro pekuvimbika uye kubata vamwe zvakanaka (1-9)

    • Pamusoro pemasabata nemitambo (10-19)

  • Kutungamirirwa nengirozi kwevaIsraeri (20-26)

  • Kutora nyika uye kuisa miganhu (27-33)

23  “Usaparadzira mashoko asiri echokwadi.+ Usabatsirana nemunhu akaipa nekuva chapupu chinorongera mumwe zvakaipa.+  Usatevera vanhu vazhinji pakuita zvakaipa, uye usaita kuti nyaya itongwe zvisizvo nekupa uchapupu uchingotevedzera vanhu vakawanda.  Usasarura kana uchitonga nyaya yemurombo.+  “Kana ukaona mombe yemuvengi wako kana kuti dhongi rake rarasika, unofanira kuzvidzorera kwaari.+  Kana ukaona kuti dhongi remunhu anokuvenga rakatsitsirirwa nemutoro waro, haufaniri kungorisiya woenda. Unofanira kumubatsira kurisunungura.+  “Usatonga zvisizvo mhosva yemurombo ari pakati penyu kana aunza nyaya yake kudare.+  “Siyana nekupomera zvenhema,* uye usauraya asina mhosva uye akarurama, nekuti handizoti munhu akaipa akarurama.*+  “Usagamuchira chiokomuhomwe, nekuti chinopofumadza varume vanoona nyaya zvakanaka uye chinogona kuita kuti vakarurama vamonyorore mashoko.+  “Usadzvinyirira mutorwa. Munoziva kuti mutorwa anonzwa sei* nekuti maimbova vatorwa munyika yeIjipiti.+ 10  “Unofanira kudyara mbeu mumunda mako uchikohwa zvibereko zvawo kwemakore matanhatu.+ 11  Asi gore rechinomwe unofanira kuusiya wakadaro, usina kurimwa, uye varombo vari pakati pevanhu vako vachadya zvinobva mauri, uye zvavachasiya zvichadyiwa nemhuka dzesango. Izvozvo ndizvo zvaunofanira kuita nemunda wako wemizambiringa uye wemiorivhi. 12  “Unofanira kuita basa rako mazuva matanhatu; asi pazuva rechinomwe haufaniri kushanda, kuitira kuti nzombe yako nedhongi rako zvizorore uye kuti mwanakomana wemurandasikana wako nemutorwa vazorore.+ 13  “Ivai nechokwadi chekuti maita zvese zvandakuudzai,+ uye musataura mazita evamwe vanamwari; haafaniri kunzwika pamiromo yenyu.+ 14  “Munofanira kundiitira mutambo katatu pagore.+ 15  Muchachengeta Mutambo Wechingwa Chisina Mbiriso.+ Muchadya chingwa chisina mbiriso kwemazuva manomwe, sezvandakakurayirai, kana nguva yacho yasvika mumwedzi waAbhibhi,*+ nekuti ndipo pamakabuda muIjipiti. Hapana anofanira kuuya pamberi pangu achingova maoko chete.+ 16  Munofanirawo kuchengeta Mutambo Wekukohwa* wemichero inotanga kuibva yemabasa enyu, yezvamunodyara mumunda;+ uye Mutambo Wekuunganidza,* pakupera kwegore, pamunounganidza kumunda zvamakashandira.+ 17  Vanhurume venyu vese vanofanira kuuya pamberi paIshe wechokwadi, Jehovha, katatu pagore.+ 18  “Usapa ropa rechibayiro changu pamwe chete nechinhu chine mbiriso. Uye zvibayiro zvemafuta zvinopiwa pamitambo yangu hazvifaniri kurara kusvikira mangwanani. 19  “Pazvibereko zvinotanga kuibva zvemunda wako, unofanira kuunza zvakanakisisa zvacho kuimba yaJehovha Mwari wako.+ “Usabika mbudzana nemukaka waamai vayo.+ 20  “Ndiri kutuma ngirozi mberi kwenyu+ kuti ikuchengetedzei muri munzira uye kuti ikusvitsei kunzvimbo yandakakugadzirirai.+ 21  Iteererei, muite zvainotaura. Musaipandukira, nekuti haizokuregererei kudarika kwenyu,+ nekuti zita rangu riri pairi. 22  Asi, kana mukanyatsoteerera inzwi rayo, moita zvese zvandinotaura, ndicharwisa vavengi venyu uye ndichapikisana nevaya vanokupikisai. 23  Nekuti ngirozi yangu ichaenda mberi kwenyu, uye ichakusvitsai kuvaAmori, vaHiti, vaPerizi, vaKenani, vaHivhi, nevaJebhusi, uye ndichavaparadza zvachose.+ 24  Musakotamira vanamwari vavo kana kufurirwa kuti muvashumire, uye musatevedzera zvavanoita.+ Asi munofanira kuparadza zvidhori zvavo, uye kuputsa shongwe dzavo dzinoyera.+ 25  Munofanira kushumira Jehovha Mwari wenyu,+ uye achakomborera zvekudya zvenyu nemvura yenyu.+ Ndichabvisa zvirwere pakati penyu.+ 26  Vakadzi vemunyika yenyu havazobvi pamuviri kana kushaya mbereko,+ uye ndichaita kuti murarame upenyu hwakareba.* 27  “Ndichaita kuti vanhu vanditye musati matombosvika,+ uye ndichavhiringidza vanhu vese vamuchasangana navo, uye ndichaita kuti mukunde vavengi venyu vese vokutizai.*+ 28  Ndichaita kuti vanhu vapere simba* musati masvika,+ uye ndichadzinga vaHivhi, vaKenani, nevaHiti pamberi penyu.+ 29  Handizovadzingi pamberi penyu mugore rimwe, kuti nyika irege kuva dongo, mhuka dzesango dzikakuwandirai.+ 30  Ndichavadzinga pamberi penyu zvishoma nezvishoma, kusvikira mawanda, matora nyika yacho yese.+ 31  “Ndichaisa muganhu wako kubvira kuGungwa Dzvuku kusvikira kugungwa revaFiristiya uye kubvira kurenje kusvikira kuRwizi;*+ nekuti ndichaisa vagari vemunyika yacho muruoko rwako, uye uchavadzinga pamberi pako.+ 32  Usaita sungano navo kana navanamwari vavo.+ 33  Havafaniri kugara munyika yako, kuti varege kukuita kuti unditadzire. Kana ukashumira vanamwari vavo, chokwadi uchava musungo kwauri.”+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “neshoko renhema.”
Kana kuti “munhu akaipa haana mhosva.”
Kana kuti “Munoziva upenyu hwemutorwa.”
Unonziwo Mutambo Wemavhiki, kana kuti Pendekosti.
Unonziwo Mutambo Wematumba (Wematebhenekeri).
Kana kuti “ndichaita kuti murarame mazuva akakwana.”
Kana kuti “ndichaita kuti muone makotsi evavengi venyu vachikutizai.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “vavhunduke; vatye.”
Kureva, Yufratesi.