Eksodho 20:1-26

  • Mirayiro Gumi (1-17)

  • VaIsraeri vanotya nezvavanoona (18-21)

  • Mirayiro pamusoro pemanamatiro (22-26)

20  Mwari akabva ataura mashoko aya ese:+  “Ndini Jehovha Mwari wako, akakubudisa munyika yeIjipiti, muimba yeuranda.+  Usava nevamwe vanamwari kunze kwangu.+  “Usazvigadzirira mufananidzo wakavezwa, kana mufananidzo wechinhu chipi zvacho chiri kudenga kumusoro, kana chiri panyika pasi, kana chiri mumvura pasi penyika.+  Usazvikotamira kana kunyengedzwa kuti uzvishumire,+ nekuti ini, Jehovha Mwari wako, ndiri Mwari anoda kuzvipira kwakazara,+ anoranga vanakomana nekuda kwekukanganisa kwemadzibaba avo, kusvikira kuchizvarwa chechitatu nechechina chevaya vanondivenga,  asi ane rudo rusingachinji kuzviuru zvezvizvarwa zvevaya vanondida uye vanochengeta mirayiro yangu.+  “Usashandisa zita raJehovha Mwari wako zvisina kukodzera,+ nekuti Jehovha haazoregi kuranga munhu anoshandisa zita rake zvisina kukodzera.+  “Yeuka zuva reSabata, uriite dzvene.+  Unofanira kushanda uchiita basa rako rese kwemazuva matanhatu,+ 10  asi zuva rechinomwe isabata rinoitirwa Jehovha Mwari wako. Usaita chero basa ripi zvaro, iwe kana mwanakomana wako kana mwanasikana wako, kana murandarume wako kana murandasikana wako, kana chipfuwo chako kana mutorwa wako ari maunogara.*+ 11  Nekuti mumazuva matanhatu Jehovha akaita denga nenyika, gungwa, nezvese zviri mazviri, uye akatanga kuzorora pazuva rechinomwe.+ Ndokusaka Jehovha akakomborera zuva reSabata uye akariita dzvene. 12  “Kudza baba vako naamai vako,+ kuti urarame kwenguva refu panyika yauchapiwa naJehovha Mwari wako.+ 13  “Usauraya.+ 14  “Usaita upombwe.+ 15  “Usaba.+ 16  “Usapa uchapupu hwenhema nezvemumwe wako.+ 17  “Usachiva imba yemumwe wako. Usachiva mudzimai wemumwe wako,+ kana murandarume wake, kana murandasikana wake, kana mombe yake kana dhongi rake, kana chinhu chipi zvacho chemumwe wako.”+ 18  Vanhu vese vakanga vachinzwa mabhanan’ana nemheni, nekurira kwehwamanda, gomo richipfungaira; uye pavakaona izvi vakadedera, vakamira nechekure.+ 19  Saka vakati kuna Mozisi: “Imi taurai nesu, uye tichateerera, asi musarega Mwari achitaura nesu, nekuti tinotya kuti tingafa.”+ 20  Saka Mozisi akati kuvanhu: “Musatya henyu, nekuti Mwari wechokwadi auya kuzokuedzai,+ kuti muzoramba muchimutya morega kuzotadza.”+ 21  Saka vanhu vakaramba vakamira nechekure, asi Mozisi akaenda pedyo negore dema kwaiva naMwari wechokwadi.+ 22  Jehovha akabva ati kuna Mozisi: “Uti kuvaIsraeri, ‘Imi mazvionera mega kuti ndataura nemi ndiri kudenga.+ 23  Musagadzira vanamwari vesirivha movanamata pamwe chete neni, uye musazvigadzirira vanamwari vegoridhe.+ 24  Undigadzirire atari yevhu, uye ubayire pairi mipiro yako inopiswa nezvibayiro zvako zverugare,* makwai ako nemombe dzako. Munzvimbo dzese dzandichaita kuti zita rangu riyeukwe+ ndichauya kwauri ndokukomborera. 25  Kana ukandigadzirira atari yematombo, usaivaka nematombo akavezwa.+ Nekuti kana ukaishandisira mudziyo wekuvezesa, unenge uchiisvibisa. 26  Uye usakwira kuatari yangu nematanho, kuti nhengo dzako dzakavanzika* dzirege kufukurirwa pairi.’

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “mumagedhi ako.”
Kana kuti “zvibayiro zvekuwadzana.”
ChiHeb., “kusapfeka kwako.”