Eksodho 2:1-25

  • Kuzvarwa kwaMozisi (1-4)

  • Mwanasikana waFarao anotora Mozisi (5-10)

  • Mozisi anotizira kuMidhiyani uye anoroora Zipora (11-22)

  • Mwari anonzwa kuchema kwevaIsraeri (23-25)

2  Mumazuva iwayo, mumwe murume weimba yaRevhi akaroora mwanasikana wedzinza raRevhi.+  Uye mukadzi wacho akava nepamuviri, akabereka mwanakomana. Paakaona kunaka kwaakanga akaita, akamuvanza kwemwedzi mitatu.+  Paakanga asingachakwanisi kumuvanza,+ akatora tswanda* yenhokwe, akainama netara,* uye akaisa mwana wacho mukati, akaiisa pakati petsanga dzaiva kumahombekombe kweRwizi rwaNire.  Asi hanzvadzi yake+ yakamira nechekure kuti ione zvaizoitika kwaari.  Mwanasikana waFarao paakadzika kuna Nire kunogeza, vashandikadzi vake vaifamba vachitevedza Nire. Akaona tswanda yacho iri pakati petsanga. Akabva atuma murandasikana wake kuti aitore.+  Paakaivhura, akaona muine mwana mukomana, uye mwana wacho aichema. Akasiririswa naye, asi akati: “Mwana wevaHebheru uyu.”  Hanzvadzi yake yakabva yati kumwanasikana waFarao: “Ndiende ndinokushevedzerai mukadzi wechiHebheru anoyamwisa kuti akurererei mwana wacho here?”  Mwanasikana waFarao akati kwaari: “Enda!” Musikana wacho akabva aenda akanoshevedza amai vemwana wacho.+  Mwanasikana waFarao akabva ati kwavari: “Enda nemwana uyu undirerere, uye ndichakubhadhara.” Saka mukadzi wacho akatora mwana wacho, akanomurera. 10  Mwana wacho paakanga akura, mukadzi wacho akaenda naye kumwanasikana waFarao, uye akava mwanakomana wake.+ Akamutumidza kuti Mozisi* uye akati: “Nekuti ndakamunyurura mumvura.”+ 11  Rimwe zuva Mozisi paakanga ava munhu mukuru,* akabuda kuti anoona basa rinorema raiitwa nehama dzake,+ ndokuona mumwe muIjipiti achirova muHebheru, mumwe wehama dzake. 12  Saka akatarisa-tarisa uye paakaona kusina munhu, akauraya muIjipiti wacho, ndokumuviga mujecha.+ 13  Asi mangwana acho akabudazve, akaona varume vaviri vechiHebheru vachirwa. Saka akati kune akanga akanganisa: “Uri kuroverei mumwe wako?”+ 14  Iye akabva ati: “Ndiani akakugadza kuti uve muchinda uye mutongi wedu? Uri kuda kundiuraya sezvawakaita muIjipiti uya here?”+ Mozisi akatanga kutya akati: “Chokwadi nyaya iya yazivikanwa!” 15  Farao akabva azvinzwa, uye akaedza kuuraya Mozisi; asi Mozisi akatiza Farao akaenda kunyika yeMidhiyani,+ uye akasvikogara pasi pedyo netsime. 16  Zvino mupristi weMidhiyani+ akanga aine vanasikana vanomwe, uye vakauya kuzochera mvura nekuzadza zvinwiro kuti vanwise makwai ababa vavo. 17  Asi vafudzi vakauya vakavadzinga sezvavaigara vachiita. Mozisi akabva asimuka akabatsira* vakadzi vacho, uye akanwisa makwai avo. 18  Pavakadzoka kumba, baba vavo Reueri*+ vakati: “Sei nhasi makurumidza kudzoka?” 19  Vakapindura kuti: “Mumwe murume wechiIjipiti+ atinunura pavafudzi, uye atoticherera mvura nekunwisa makwai.” 20  Akati kuvanasikana vake: “Saka ari kupi? Mamusiyirei? Mushevedzei tidye naye.” 21  Pashure paizvozvo Mozisi akabvuma kugara nemurume wacho, uye murume wacho akamupa mwanasikana wake Zipora+ kuti ave mudzimai wake. 22  Akazobereka mwanakomana, akamutumidza kuti Geshomu,*+ nekuti akati, “Ndava kugara mune imwe nyika ndiri mutorwa.”+ 23  Pashure penguva yakareba* mambo weIjipiti akazofa,+ asi vaIsraeri vakaramba vachigomera nemhaka yeuranda uye vachinyunyuta, uye kuchema kwavo nemhaka yeuranda kwakaramba kuchikwira kuna Mwari wechokwadi.+ 24  Mwari akazonzwa kugomera kwavo,+ uye Mwari akayeuka sungano yake naAbrahamu, Isaka, naJakobho.+ 25  Saka Mwari akatarisa vaIsraeri; uye Mwari akavarangarira.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “areka.”
Kana kuti “nebhitumini.”
Kureva kuti “Akanyururwa,” zvichireva kuti akaponeswa kubva mumvura.
Kana kuti “paakanga achiva munhu ane simba.”
Kana kuti “akanunura.”
Kureva, Jetro.
Kureva kuti “Mutorwa Ikoko.”
ChiHeb., “pemazuva akawanda.”