Eksodho 13:1-22

  • Matangwe ese echirume nemikono yese inotanga kuberekwa ndezvaJehovha (1, 2)

  • Mutambo Wechingwa Chisina Mbiriso (3-10)

  • Matangwe ese echirume nemikono yese inotanga kuberekwa zvinofanira kupiwa Mwari (11-16)

  • Israeri anoitwa kuti aende akananga kuGungwa Dzvuku (17-20)

  • Shongwe yegore neyemoto (21, 22)

13  Jehovha akataurazve naMozisi, achiti:  “Nditsaurire dangwe rese rechirume* pakati pevaIsraeri. Munhurume wese anotanga kuzvarwa ndewangu, uye mhuka hono yese inotanga kuberekwa ndeyangu.”+  Mozisi akabva ati kuvanhu: “Yeukai zuva iri ramakabuda muIjipiti,+ muimba yeuranda, nekuti Jehovha akakubudisai muno neruoko rune simba.+ Saka hapana chinhu chine mbiriso chinofanira kudyiwa.  Muri kubuda pazuva iri, mumwedzi waAbhibhi.*+  Kana Jehovha akusvitsai kunyika yevaKenani, vaHiti, vaAmori, vaHivhi, nevaJebhusi,+ yaakapikira madzitateguru enyu kuti achakupai,+ nyika inoyerera uchi nemukaka,+ munofanira kuita mhemberero iyi mwedzi uno.  Kwemazuva manomwe, munofanira kudya chingwa chisina mbiriso,+ uye pazuva rechinomwe pachava nemutambo unoitirwa Jehovha.  Munofanira kudya chingwa chisina mbiriso kwemazuva manomwe;+ uye hamufaniri kuva nechinhu chine mbiriso,+ kana mukanyiwa wakavira munyika* yenyu yese.  Uye unofanira kuudza mwanakomana wako pazuva iroro kuti, ‘Ndinoita izvi nemhaka yezvandakaitirwa naJehovha pandakabuda muIjipiti.’+  Uye ichi chinofanira kuva sechiratidzo paruoko rwako uye sechiyeuchidzo* pahuma yako,*+ kuti mutemo waJehovha uve mumuromo mako, nekuti Jehovha akakubudisa muIjipiti neruoko rune simba. 10  Unofanira kuchengeta murau uyu gore negore kana nguva yawo yasvika.+ 11  “Kana Jehovha akusvitsa kunyika yevaKenani, yaakapika kwauri nekumadzitateguru ako kuti achakupa,+ 12  utsaurire Jehovha dangwe rese rechirume,* nechipfuwo chese chikono chinotanga kuberekwa pazvipfuwo zvaunenge wava nazvo. Zvese ndezvaJehovha.+ 13  Mwana wese wedhongi anotanga kuberekwa umudzikinure negwai, uye kana ukasamudzikinura, unofanira kutyora mutsipa wake. Uye udzikinure matangwe ese echirume evanakomana vako.+ 14  “Kana mwanakomana wako akazokubvunza kuti, ‘Izvi zvinorevei?’ unofanira kuti kwaari, ‘Jehovha akatibudisa muIjipiti, muimba yeuranda, neruoko rune simba.+ 15  Farao paakaomesa mwoyo achiramba kuti tiende,+ Jehovha akauraya matangwe ese munyika yeIjipiti, kubvira kudangwe remunhu kusvikira kudangwe remhuka.+ Ndokusaka ndiri kubayira Jehovha mhuka hono dzese dzinotanga kuberekwa,* uye ndichidzikinura matangwe ese evanakomana vangu.’ 16  Ichi chinofanira kuva sechiratidzo paruoko rwako uye serundanyara* pahuma yako,*+ nekuti Jehovha akatibudisa muIjipiti neruoko rune simba.” 17  Farao paakarega vanhu vachienda, Mwari haana kuvatungamirira nenzira yaipfuura nemunyika yevaFiristiya kunyange zvazvo iri iyo yaiva pedyo. Nekuti Mwari akati: “Pamwe vanhu vangachinja mwoyo kana vasangana nehondo vodzokera kuIjipiti.” 18  Saka Mwari akaita kuti vatenderere nenzira yekurenje reGungwa Dzvuku.+ Asi pavakabuda munyika yeIjipiti, vaIsraeri vakanga vakarongwa semauto. 19  Mozisi akatorawo mapfupa aJosefa, nekuti Josefa akanga aita kuti vanakomana vaIsraeri vapike zvakasimba achiti: “Mwari haazotadzi kukurangarirai, uye munofanira kuzobuda muno nemapfupa angu.”+ 20  Vakabva kuSukoti vakanodzika musasa kuEtamu kumucheto kwerenje. 21  Jehovha akanga achifamba mberi kwavo masikati ari mushongwe yegore achivatungamirira munzira,+ uye usiku ari mushongwe yemoto kuti avape chiedza, kuti vakwanise kufamba masikati neusiku.+ 22  Shongwe yegore yaisabva pamberi pevanhu masikati, uyewo shongwe yemoto yaisabva pamberi pevanhu usiku.+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “dangwe rese rinovhura chibereko.”
ChiHeb., “mumiganhu.”
Kana kuti “sechirangaridzo.”
ChiHeb., “pakati pemaziso ako.”
ChiHeb., “wese anovhura chibereko.”
ChiHeb., “dangwe rese rinovhura chibereko.”
Ichi chishongo chinosungwa chakatenderera musoro chakadai sechuma kana chimwewo chinhu.
ChiHeb., “pakati pemaziso ako.”