Eksodho 11:1-10

  • Dambudziko rechi10 rinoziviswa (1-10)

    • VaIsraeri vachafanira kukumbira zvipo (2)

11  Jehovha akabva ati kuna Mozisi: “Pasara dambudziko rimwe chete randiri kuda kuunza pana Farao nepaIjipiti. Kana ndariunza achakuregai muchienda.+ Paachakuregai muchienda, achaita zvekukudzingai chaizvo.+  Saka udza vanhu kuti murume wese, uye mukadzi wese anofanira kukumbira muvakidzani wake zvinhu zvesirivha nezvinhu zvegoridhe.”+  Uye Jehovha akaita kuti vanhu vacho vanzwirwe nyasha nevaIjipiti. Uyewo Mozisi pachake akanga ava kuremekedzwa zvikuru munyika yeIjipiti nevashandi vaFarao uye nevanhu vese.  Mozisi akabva ati: “Zvanzi naJehovha, ‘Pakati peusiku ndichafamba nepakati peIjipiti,+  uye matangwe ese ari munyika yeIjipiti achafa,+ kubvira kudangwe raFarao agere pachigaro chake cheumambo kusvikira kudangwe remurandakadzi ari kukuya paguyo, nematangwe ese ezvipfuwo.+  Munyika yese yeIjipiti muchava nekuchema kukuru kwazvo kusati kwamboitika uye hakuzomboitiki zvakare.+  Asi kunyange imbwa chaiyo haisi kuzohukurira vaIsraeri, vanhu kana zvipfuwo, kuti muzive kuti Jehovha anogona kuita kuti pave nemusiyano pakati pevaIjipiti nevaIsraeri.’+  Uye vashandi vako vese vachauya, vondigwadamira, vachiti: ‘Enda, iwe nevanhu vese vanokutevera.’+ Pashure paizvozvo ndichabva ndabuda.” Saka akabva pamberi paFarao akatsamwa kwazvo.  Jehovha akabva ati kuna Mozisi: “Farao haasi kuzokuteerera,+ kuti zvishamiso zvangu zviwedzere munyika yeIjipiti.”+ 10  Mozisi naAroni vakaita zvishamiso zvese izvi pamberi paFarao,+ asi Jehovha akarega mwoyo waFarao uchioma, zvekuti haana kurega vaIsraeri vachibuda munyika yake.+

Mashoko Emuzasi