Eksodho 1:1-22

  • VaIsraeri vanowanda muIjipiti (1-7)

  • Farao anodzvinyirira vaIsraeri (8-14)

  • Vananyamukuta vanotya Mwari vanosiya vana vari vapenyu (15-22)

1  Aya ndiwo mazita evanakomana vaIsraeri vakauya kuIjipiti naJakobho, emurume mumwe nemumwe akauya neimba yake:+  Rubheni, Simiyoni, Revhi, naJudha;+  Isakari, Zebhuroni, naBhenjamini;  Dhani naNaftari; Gadhi naAsheri.+  Uye vese vakaberekwa naJakobho* vaiva 70,* asi Josefa akanga atova kuIjipiti.+  Josefa akazofa,+ uye vanakomana vababa vake vese nechizvarwa ichocho chese vakazofawo.  Uye vaIsraeri* vakaberekana, vakatanga kuwanda, vakaramba vachiwedzera zvikuru, uye vachiva nesimba kwazvo, zvekuti vakazadza nyika yacho.+  Nekufamba kwenguva muIjipiti makazomuka mumwe mambo mutsva akanga asingazivi Josefa.  Saka akati kuvanhu vake: “Onai! VaIsraeri vawanda uye vava nesimba kutipfuura.+ 10  Ngativarongerei zano. Tikasadaro vacharamba vachiwedzera, uye kana pakamuka hondo, vachabatana nevavengi vedu votirwisa vobva vabuda munyika ino.” 11  Saka vakagadza vakuru vaidzvinyirira vaIsraeri vachivaitisa basa rekumanikidzwa rairema zvikuru,+ uye vakavakira Farao maguta ePitomu neRamusesi+ aaichengetera zvekudya nezvimwewo zvinhu. 12  Asi pavairamba vachivadzvinyirira, vaibva vatonyanyawo kuwanda vachiramba vachipararira, zvekuti vaIjipiti vakanga vava kutya vaIsraeri zvikuru.+ 13  Saka vaIjipiti vakamanikidza vaIsraeri kuti vave varanda vachivaitira utsinye.+ 14  Vakaita kuti upenyu hwavo huome nekuvaitisa basa rakaoma rekukanya dhaka nekuforoma zvidhinha uye mabasa emarudzi ese emuminda. Vaivafondotsa zveutsinye nemabasa ese euranda.+ 15  Mambo weIjipiti akazotaura navananyamukuta vechiHebheru, mumwe ainzi Shifra uye mumwe wacho ainzi Pua, 16  achiti: “Pamunobatsira vakadzi vechiHebheru kusununguka,+ mukaona vagara pachigaro chekusunungukira, munofanira kuuraya mwana wacho kana ari mukomana; asi kana ari musikana, musamuuraya.” 17  Asi vananyamukuta vacho vaitya Mwari wechokwadi saka havana kuita zvavakanga vaudzwa namambo weIjipiti. Pane kudaro, vaisiya vana vakomana vari vapenyu.+ 18  Nekufamba kwenguva mambo weIjipiti akazoshevedza vananyamukuta vacho akati kwavari: “Makasiyirei vana vakomana vari vapenyu?” 19  Vananyamukuta vakati kuna Farao: “Vakadzi vechiHebheru havana kufanana nevakadzi vechiIjipiti. Vakasimba zvekuti nyamukuta anozosara osvika vatosununguka.” 20  Saka Mwari akaitira vananyamukuta vacho zvakanaka uye vanhu vakaramba vachiwanda, vachiva nesimba kwazvo. 21  Uye akazoita kuti vananyamukuta vacho vavewo nemhuri dzavo, nekuti vakanga varatidza kutya Mwari wechokwadi. 22  Farao akazorayira vanhu vake vese, achiti: “Munofanira kukanda vana vakomana vechiHebheru vese vanenge vachangoberekwa muRwizi rwaNire, asi siyai vana vasikana vese vari vapenyu.”+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “vakabva muchidya chaJakobho.”
Kana kuti “mweya 70.”
ChiHeb., “vanakomana vaIsraeri.”