Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhuku raEksodho

Zvitsauko

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • VaIsraeri vanowanda muIjipiti (1-7)

  • Farao anodzvinyirira vaIsraeri (8-14)

  • Vananyamukuta vanotya Mwari vanosiya vana vari vapenyu (15-22)

 • 2

  • Kuzvarwa kwaMozisi (1-4)

  • Mwanasikana waFarao anotora Mozisi (5-10)

  • Mozisi anotizira kuMidhiyani uye anoroora Zipora (11-22)

  • Mwari anonzwa kuchema kwevaIsraeri (23-25)

 • 3

  • Mozisi anoona gwenzi richibvira (1-12)

  • Jehovha anotsanangura zvinoreva zita rake (13-15)

  • Jehovha anotuma Mozisi (16-22)

 • 4

  • Zviratidzo zvitatu zvaifanira kuitwa naMozisi (1-9)

  • Mozisi anozviona seasina kukodzera basa raapiwa (10-17)

  • Mozisi anodzokera kuIjipiti (18-26)

  • Mozisi anoonana zvakare naAroni (27-31)

 • 5

  • Mozisi naAroni vanomira pamberi paFarao (1-5)

  • Kudzvinyirirwa kwevaIsraeri kunowedzera (6-18)

  • VaIsraeri vanopa Mozisi naAroni mhosva (19-23)

 • 6

  • Vanovimbiswazve kuti vachanunurwa (1-13)

   • Zita raJehovha rakanga risinganyatsozivikanwi (2, 3)

  • Dzinza raMozisi naAroni (14-27)

  • Mozisi anofanira kumirazve pamberi paFarao (28-30)

 • 7

  • Jehovha anosimbisa Mozisi (1-7)

  • Tsvimbo yaAroni inochinja kuva nyoka huru (8-13)

  • Dambudziko 1: mvura inochinja kuva ropa (14-25)

 • 8

  • Dambudziko 2: matatya (1-15)

  • Dambudziko 3: unyunyu (16-19)

  • Dambudziko 4: mbuo (20-32)

   • KuGosheni hakuna kuva nematambudziko (22, 23)

 • 9

  • Dambudziko 5: kufa kwezvipfuwo (1-7)

  • Dambudziko 6: mamota pavanhu nepazvipfuwo (8-12)

  • Dambudziko 7: chimvuramabwe (13-35)

   • Farao achaona simba raMwari (16)

   • Zita raJehovha richaziviswa (16)

 • 10

  • Dambudziko 8: mhashu (1-20)

  • Dambudziko 9: rima (21-29)

 • 11

  • Dambudziko rechi10 rinoziviswa (1-10)

   • VaIsraeri vachafanira kukumbira zvipo (2)

 • 12

  • Kutangwa kwePaseka (1-28)

   • Ropa raizosaswa pamagwatidziro (7)

  • Dambudziko 10: matangwe anourayiwa (29-32)

  • VaIsraeri vanotanga kubuda (33-42)

   • Panoperera makore 430 (40, 41)

  • Machengeterwo ePaseka (43-51)

 • 13

  • Matangwe ese echirume nemikono yese inotanga kuberekwa ndezvaJehovha (1, 2)

  • Mutambo Wechingwa Chisina Mbiriso (3-10)

  • Matangwe ese echirume nemikono yese inotanga kuberekwa zvinofanira kupiwa Mwari (11-16)

  • Israeri anoitwa kuti aende akananga kuGungwa Dzvuku (17-20)

  • Shongwe yegore neyemoto (21, 22)

 • 14

  • Israeri anosvika pagungwa (1-4)

  • Farao anotevera Israeri (5-14)

  • Israeri anoyambuka Gungwa Dzvuku (15-25)

  • VaIjipiti vanonyura mugungwa (26-28)

  • Israeri anotenda muna Jehovha (29-31)

 • 15

  • Rwiyo rwekukunda rwaMozisi nevaIsraeri (1-19)

  • Miriyemu anoimba achidavira (20, 21)

  • Mvura inovava inoitwa kuti inake (22-27)

 • 16

  • Vanhu vanogunun’una nezvezvekudya (1-3)

  • Jehovha anonzwa kugunun’una kwevanhu (4-12)

  • Vanhu vanopiwa zvihuta nemana (13-21)

  • Hapana mana inowanika paSabata (22-30)

  • Imwe mana inochengetwa kuti ive chiyeuchidzo (31-36)

 • 17

  • Kugunun’una nezvekushaya mvura paHorebhi (1-4)

  • Mvura inobuda padombo (5-7)

  • Kurwiswa nevaAmareki uye kuvakunda (8-16)

 • 18

  • Jetro naZipora vanosvika (1-12)

  • Zano raJetro rekuti pagadzwe vatongi (13-27)

 • 19

  • PaGomo reSinai (1-25)

   • Israeri achava umambo hwevapristi (5, 6)

   • Vanhu vanotsveneswa kuti vasangane naMwari (14, 15)

 • 20

  • Mirayiro Gumi (1-17)

  • VaIsraeri vanotya nezvavanoona (18-21)

  • Mirayiro pamusoro pemanamatiro (22-26)

 • 21

  • Mitongo yevaIsraeri (1-36)

   • Pamusoro pevaranda vechiHebheru (2-11)

   • Pamusoro pemhirizhonga (12-27)

   • Pamusoro pemhuka (28-36)

 • 22

  • Mitongo yevaIsraeri (1-31)

   • Pamusoro pekuba (1-4)

   • Pamusoro pekukanganisa zvirimwa zviri mumunda (5, 6)

   • Pamusoro pekuripa muridzi wezvinhu (7-15)

   • Pamusoro pekunyengedza mhandara (16, 17)

   • Pamusoro pekunamata uye kugarisana zvakanaka (18-31)

 • 23

  • Mitongo yevaIsraeri (1-19)

   • Pamusoro pekuvimbika uye kubata vamwe zvakanaka (1-9)

   • Pamusoro pemasabata nemitambo (10-19)

  • Kutungamirirwa nengirozi kwevaIsraeri (20-26)

  • Kutora nyika uye kuisa miganhu (27-33)

 • 24

  • Vanhu vanobvuma kuchengeta sungano (1-11)

  • Mozisi muGomo reSinai (12-18)

 • 25

  • Zvipo zvekushandisa kugadzira tebhenekeri (1-9)

  • Areka (10-22)

  • Tafura (23-30)

  • Chigadziko chemarambi (31-40)

 • 26

  • Tebhenekeri (1-37)

   • Machira etende (1-14)

   • Mafuremu nezvigadziko zvine maburi (15-30)

   • Maketeni (31-37)

 • 27

  • Atari yezvibayiro zvinopiswa (1-8)

  • Chivanze (9-19)

  • Mafuta emarambi (20, 21)

 • 28

  • Nguo dzemupristi (1-5)

  • Efodhi (6-14)

  • Homwe yepachipfuva (15-30)

   • Urimu neTumimu (30)

  • Nguo isina maoko (31-35)

  • Ngowani ine karata kanopenya kegoridhe (36-39)

  • Dzimwe nguo dzemupristi (40-43)

 • 29

  • Kugadzwa kwevapristi (1-37)

  • Mipiro yezuva nezuva (38-46)

 • 30

  • Atari yerusenzi (1-10)

  • Kuverengwa kwevanhu uye mari yekuyananisira (11-16)

  • Mudziyo wemhangura wemvura yekugeza (17-21)

  • Magadzirirwo emafuta ekuzodza nawo (22-33)

  • Magadzirirwo erusenzi tsvene (34-38)

 • 31

  • Mhizha dzinozadzwa nemweya waMwari (1-11)

  • Sabata, chiratidzo pakati paMwari naIsraeri (12-17)

  • Mahwendefa maviri ematombo (18)

 • 32

  • Kunamata mhuru yegoridhe (1-35)

   • Mozisi anonzwa kuimba kwevanhu kwaasinganzwisisi (17, 18)

   • Mozisi anopwanya mahwendefa emutemo (19)

   • VaRevhi vanoramba vakavimbika kuna Jehovha (26-29)

 • 33

  • Mwari anotsiura vanhu (1-6)

  • Tende rekusanganira rinoiswa kunze kwemusasa (7-11)

  • Mozisi anokumbira kuona kubwinya kwaJehovha (12-23)

 • 34

  • Mahwendefa matsva ematombo (1-4)

  • Mozisi anoona kubwinya kwaJehovha (5-9)

  • Mashoko esungano anotaurwa zvakare (10-28)

  • Chiso chaMozisi chinopenya (29-35)

 • 35

  • Machengeterwo eSabata (1-3)

  • Zvipo zvekugadzirisa tebhenekeri (4-29)

  • Bhezareri naOhoriyabhi vanozadzwa nemweya waMwari (30-35)

 • 36

  • Vanhu vanounza zvakawanda kupfuura zviri kudiwa (1-7)

  • Kugadzirwa kwetebhenekeri (8-38)

 • 37

  • Kugadzira Areka (1-9)

  • Tafura (10-16)

  • Chigadziko chemarambi (17-24)

  • Atari yerusenzi (25-29)

 • 38

  • Atari yezvibayiro zvinopiswa (1-7)

  • Mudziyo wemhangura wekuisira mvura yekugeza (8)

  • Chivanze (9-20)

  • Kuverengwa kwezvinhu zvepatebhenekeri (21-31)

 • 39

  • Kugadzira nguo dzemupristi (1)

  • Efodhi (2-7)

  • Homwe yepachipfuva (8-21)

  • Nguo isina maoko (22-26)

  • Dzimwe nguo dzevapristi (27-29)

  • Karata kanopenya kegoridhe (30, 31)

  • Mozisi anoongorora tebhenekeri (32-43)

 • 40

  • Kumisa tebhenekeri (1-33)

  • Kubwinya kwaJehovha kunozadza tebhenekeri (34-38)