Dheuteronomi 9:1-29

  • Chakaita kuti Israeri apiwe nyika yacho (1-6)

  • Israeri anotsamwisa Jehovha kanosvika kana (7-29)

    • Mhuru yegoridhe (7-14)

    • Mozisi anoteterera achimiririra vanhu (15-21, 25-29)

    • Dzimwe nzvimbo nhatu dzavakatsamwisa Jehovha (22)

9  “Chinzwa iwe Israeri, nhasi uri kuyambuka Jodhani+ kuti upinde, utore nyika yemarudzi makuru uye ane simba kukupfuura,+ maguta makuru uye ane masvingo anosvika kumatenga,*+  vanhu vahombe uye varefu, vanakomana vevaAnaki,+ vaunoziva uye vawakanzwa nezvavo zvichinzi, ‘Ndiani angamirisana nevanakomana vevaAnaki?’  Saka nhasi unofanira kuziva kuti Jehovha Mwari wako achayambuka pamberi pako.+ Iye moto unoparadza, uye achavaparadza.+ Achavakunda wakatarisa kuti uvadzinge nekukurumidza uye uvaparadze, sezvawakavimbiswa naJehovha.+  “Jehovha Mwari wako paanovadzinga pamberi pako, usati mumwoyo mako, ‘Jehovha akandiunza kuti nditore nyika iyi nekuti ndakarurama.’+ Marudzi aya ari kudzingwa naJehovha pamberi pako nemhaka yekuipa kwawo.+  Hausi kupinda kunotora nyika iyi nekuti wakarurama kana kuti mwoyo wako wakarurama. Asi Jehovha Mwari wako ari kudzinga marudzi aya pamberi pako+ nemhaka yekuipa kwawo kuti Jehovha azadzise shoko raakapikira madzitateguru ako, Abrahamu,+ Isaka,+ naJakobho.+  Saka ziva kuti Jehovha Mwari wako haasi kukupa nyika ino yakanaka pamusana pekururama kwako, nekuti uri rudzi rwakaoma musoro.*+  “Yeuka uye usakanganwa kutsamwisa kwawakaita Jehovha Mwari wako murenje.+ Kubvira pazuva ramakabva munyika yeIjipiti kusvikira masvika kunzvimbo ino, manga muchingopandukira Jehovha.+  Kunyange kuHorebhi makatsamwisa Jehovha, uye Jehovha akakutsamwirai kwazvo zvekuti akanga ava kutoda kukuparadzai.+  Pandakakwira mugomo kunopiwa mahwendefa+ ematombo, mahwendefa esungano yakaitwa naJehovha nemi,+ ndakaramba ndiri mugomo kwemazuva 40 neusiku 40,+ ndisina chandaidya uye ndisinganwi mvura. 10  Jehovha akabva andipa mahwendefa maviri ematombo akanga akanyorwa nemunwe waMwari, aiva nemashoko ese akanga ataurwa naJehovha kwamuri mugomo ari mumoto pazuva regungano.*+ 11  Pakapera mazuva 40 neusiku 40, Jehovha akandipa mahwendefa maviri ematombo, mahwendefa esungano, 12  uye Jehovha akanditi, ‘Simuka, kurumidza kuburuka muno, nekuti vanhu vako vawakabudisa muIjipiti vaita zvakaipa.+ Vakurumidza kutsauka panzira yandakavarayira kuti vafambe. Vazvigadzirira mufananidzo wesimbi.’*+ 13  Jehovha akabva ati kwandiri, ‘Ndaona kuti vanhu ava vakaoma musoro.*+ 14  Rega ndivaparadze ndidzime zita ravo pasi pedenga, uye rega ndikuite rudzi rune simba uye rune vanhu vakawanda kuvapfuura.’+ 15  “Ndakabva ndatendeuka ndikaburuka mugomo, gomo richibvira moto,+ mahwendefa maviri esungano ari mumaoko angu.+ 16  Ndakabva ndatarisa ndikaona kuti makanga matadzira Jehovha Mwari wenyu! Makanga mazvigadzirira mhuru yesimbi. Makanga makurumidza kutsauka panzira yamakanga marayirwa naJehovha kuti mufambe nayo.+ 17  Saka ndakabata mahwendefa acho maviri, ndikaarovera pasi nemaoko angu ese, ndikaapwanya makatarisa.+ 18  Ndakapfugama pamberi paJehovha, sezvandakaita pakutanga, kwemazuva 40 neusiku 40. Handina chandakadya kana kunwa mvura,+ nekuda kwezvivi zvenyu zvese zvamakanga maita pamakaita zvakaipa pamberi paJehovha muchimugumbura. 19  Nekuti ndakatya kutsamwa kukuru kwaJehovha pakuti aida kukuparadzai.+ Zvisinei, Jehovha akanditeerera panguva iyoyo zvakare.+ 20  “Jehovha akatsamwira Aroni kwazvo zvekuti akanga ava kutoda kumuparadza,+ asi panguva iyoyo zvakare ndakakumbirirawo Aroni kuti aregererwe. 21  Ndakabva ndatora mhuru+ yacho yamakanga magadzira, yakaita kuti muite chivi, ndikaipisa mumoto; ndakaipwanya, ndikaikuya-kuya kusvikira yatsetseka seguruva, uye ndakamwaya guruva racho murukova rwaiyerera ruchibva mugomo.+ 22  “Uyezve, kuTabhera,+ nekuMasa+ nekuKibroti-hataavha,+ makatsamwisa Jehovha zvakare. 23  Jehovha paakakubudisai muKadheshi-bhaneya+ uye paakati, ‘Endai munotora nyika yandichakupai!’ makapandukira murayiro waJehovha Mwari wenyu,+ uye hamuna kutenda+ maari uye hamuna kumuteerera. 24  Kubvira pandakakuzivai maingopandukira Jehovha. 25  “Saka ndakaramba ndakapfugama pamberi paJehovha kwemazuva 40 neusiku 40,+ nekuti Jehovha akati aizokuparadzai saka ndakaramba ndakaisa musoro pasi saizvozvo. 26  Ndakatanga kuteterera Jehovha ndikati, ‘Haiwa Changamire Ishe Jehovha, musaparadza vanhu venyu. Ivo ipfuma yenyu,*+ vamakadzikinura neukuru hwenyu, vamakabudisa muIjipiti neruoko rune simba.+ 27  Yeukai vashumiri venyu Abrahamu, Isaka, naJakobho.+ Musatarisa kuoma musoro kwevanhu ava, kuipa kwavo, nechivi chavo.+ 28  Mukadaro vanhu vemunyika yamakatibudisa vanozoti: “Jehovha akatadza kusvitsa vanhu ava munyika yaakavapikira, uye akavaurayira murenje nekuti aivavenga.”+ 29  Nekuti ivo vanhu venyu nepfuma yenyu,*+ vamakabudisa nesimba renyu guru uye neruoko rwenyu rwakatambanudzwa.’+

Mashoko Emuzasi

Kureva, masvingo marefu-refu.
ChiHeb., “rwakaoma mutsipa.”
Kana kuti “reungano.”
Kana kuti “mufananidzo wesimbi yakanyungudutswa.”
ChiHeb., “vakaoma mutsipa.”
Kana kuti “inhaka yenyu.”
Kana kuti “nenhaka yenyu.”