Dheuteronomi 8:1-20

  • Makomborero anobva kuna Jehovha anodzokororwa (1-9)

    • “Munhu haararami nechingwa chete” (3)

  • Musakanganwa Jehovha (10-20)

8  “Munofanira kuchenjerera kuti muchengete mirayiro yese yandiri kukupai nhasi, kuti murambe muchirarama+ uye muwande, mupinde munyika yakapikirwa madzitateguru enyu naJehovha moitora.+  Yeukai nzira yakareba yamakafambiswa nayo naJehovha Mwari wenyu kwemakore 40 aya murenje,+ achida kukuninipisai uye kukuedzai+ kuti azive zvaiva mumwoyo menyu,+ kuti maizochengeta mirayiro yake here kana kuti kwete.  Saka akakuninipisai, akakuregai muchinzwa nzara,+ akakupai mana+ kuti mudye, yamakanga musina kuziva imi kana madzibaba enyu, kuti muzive kuti munhu haararami nechingwa chete, asi kuti munhu anorarama nemashoko ese anobuda mumuromo maJehovha.+  Zvipfeko zvenyu hazvina kusakara, uye tsoka dzenyu hadzina kuzvimba kwemakore 40 aya.+  Munonyatsoziva mumwoyo menyu kuti sekururamisa kunoita munhu mwanakomana wake, Jehovha Mwari wenyu aikururamisai.+  “Saka munofanira kuchengeta mirayiro yaJehovha Mwari wenyu nekufamba munzira dzake uye nekumutya.  Nekuti Jehovha Mwari wenyu ari kukupinzai munyika yakanaka,+ nyika ine hova dzemvura, zvitubu nezvisipiti zvinoyerera mubani nemumakomo,  nyika yegorosi nebhari, yemizambiringa, mionde, nemipomegraneti,+ nyika yemafuta emaorivhi neuchi,+  nyika isingazoshayikwi zvekudya uye isina chamunozoshayiwa, nyika ine matombo ane simbi uye yamuchachera mhangura mumakomo ayo. 10  “Pamunenge madya maguta, munofanira kurumbidza Jehovha Mwari wenyu nekuti akakupai nyika yakanaka.+ 11  Chenjererai kuti musakanganwa Jehovha Mwari wenyu nekutadza kuchengeta mirayiro yake, nemitongo yake, nemirau yake yandiri kukurayirai nhasi. 12  Pamunodya moguta, uye movaka dzimba dzakanaka, mogara madziri,+ 13  mombe dzenyu nemakwai enyu zvowedzera, uye sirivha yenyu negoridhe zvowedzera, zvinhu zvenyu zvese zvowanda, 14  musarega mwoyo yenyu ichizvikudza+ yoita kuti mukanganwe Jehovha Mwari wenyu, akakubudisai munyika yeIjipiti, muimba yeuranda,+ 15  akakufambisai nemurenje guru rinotyisa,+ maiva nenyoka dzine uturu, nemarize, nevhu rakaoma risina mvura. Akaita kuti mvura ibude padombo rakaomarara+ 16  uye akakupai mana+ murenje kuti mudye, yakanga isina kuzivikanwa nemadzibaba enyu, kuti akuninipisei+ uye kuti akuedzei kuti zvizokubatsirai mune ramangwana.+ 17  Kana mukazoti mumwoyo menyu, ‘Pfuma iyi ndakaiwana nesimba rangu nemaoko angu,’+ 18  yeukai kuti ndiJehovha Mwari wenyu anopa simba rekuti muwane pfuma,+ kuti azadzise sungano yake yaakapikira madzitateguru enyu, sezvazvakaita nhasi.+ 19  “Kana mukangokanganwa Jehovha Mwari wenyu, motevera vamwe vanamwari movashumira uye movakotamira, ndinokupupurirai nhasi kuti chokwadi muchaparara.+ 20  Muchaparara semarudzi ari kuparadzwa naJehovha pamberi penyu, nekuti munenge maramba kuteerera inzwi raJehovha Mwari wenyu.+

Mashoko Emuzasi