Dheuteronomi 7:1-26

  • Marudzi manomwe anofanira kuparadzwa (1-6)

  • Chakaita kuti Israeri asarudzwe (7-11)

  • Kuteerera kunounza makomborero (12-26)

7  “Jehovha Mwari wako paachakupinza munyika yawava kuda kupinda mairi kuti uitore,+ achabvisawo marudzi ane vanhu vakawanda pamberi pako:+ vaHiti, vaGigashi, vaAmori,+ vaKenani, vaPerizi, vaHivhi, nevaJebhusi,+ marudzi 7 ane vanhu vakawanda uye ane simba kukupfuura.+  Jehovha Mwari wako achavaisa mumaoko ako, uye uchavakunda.+ Unotofanira kuvaparadza zvachose.+ Usatomboita sungano navo kana kutombovanzwira tsitsi.+  Usaroorerana navo. Usaroodza vanasikana vako kuvanakomana vavo, kana kuita kuti vanakomana vako varoore vanasikana vavo.+  Nekuti vachaita kuti vanakomana vako vasanditevera, voshumira vamwe vanamwari;+ Jehovha achabva akutsamwira kwazvo, uye achakurumidza kukuparadza.+  “Pane kudaro, izvi ndizvo zvamunofanira kuvaita: Pazai atari dzavo, putsai shongwe dzavo dzinoyera,+ temai mapango avo anoyera,*+ uye pisai zvifananidzo zvavo zvakavezwa.+  Nekuti imi muri rudzi rutsvene kuna Jehovha Mwari wenyu, uye Jehovha Mwari wenyu akakusarudzai kuti muve rudzi rwake, pfuma yake yaanokoshesa, pakati pemarudzi ese ari panyika.+  “Hakusi kuti Jehovha akakudai akakusarudzai nekuti makanga makawanda kupfuura mamwe marudzi ese,+ nekuti ndimi maitova vashomanana pamarudzi ese.+  Asi Jehovha akakubudisai neruoko rune simba, kuti akudzikinurei muimba yeuranda,+ muruoko rwaFarao mambo weIjipiti, nekuti Jehovha aikudai, uye nekuti aichengeta mhiko yaakapikira madzitateguru enyu.+  Munonyatsoziva kuti Jehovha Mwari wenyu ndiMwari wechokwadi, Mwari akatendeka, anochengeta sungano yake uye ane rudo rusingachinji kuzviuru zvezvizvarwa zvevaya vanomuda uye vanochengeta mirayiro yake.+ 10  Asi vaya vanomuvenga achavatsiva zviri pachena* achivaparadza.+ Haazononoki kuita chimwe chinhu kuvanhu vanomuvenga; achavatsiva zviri pachena.* 11  Saka mungwarire kuti mutevedzere mirayiro nemirau nemitongo yandiri kukurayirai nhasi muchiichengeta. 12  “Mukaramba muchiteerera mitongo iyi uye mukaichengeta, moiita, Jehovha Mwari wenyu achachengeta sungano uye rudo rusingachinji zvaakapikira madzitateguru enyu. 13  Achakudai, okukomborerai, uye achaita kuti muwande.+ Zvechokwadi achakukomborerai nevana vakawanda, nezvibereko zvakawanda zvevhu renyu, nezviyo* zvenyu, waini yenyu itsva, mafuta enyu,+ nemhuru dzemombe dzenyu nemakwayana emakwai enyu, munyika yaakapikira madzitateguru enyu kuti achakupai.+ 14  Muchava rudzi rwakakomborerwa kupfuura mamwe marudzi ese;+ hapana murume kana mukadzi achange asina mwana, uye zvipfuwo zvenyu hazvizotadzi kubereka.+ 15  Jehovha achakubvisirai zvirwere zvese, uye haazokuunzirei zvirwere zvese zvakaipa zvamakaziva kuIjipiti.+ Asi achazviisa pane vese vanokuvengai. 16  Munofanira kuparadza marudzi ese ari kuiswa mumaoko enyu naJehovha Mwari wenyu.+ Hamufaniri* kuanzwira tsitsi,+ uye hamufaniri kushumira vanamwari vawo,+ nekuti izvozvo zvingava musungo kwamuri.+ 17  “Kana ukati mumwoyo mako, ‘Marudzi aya ane vanhu vakawanda kutipfuura. Ndingaadzinga sei?’+ 18  haufaniri hako kuatya.+ Unofanira kuyeuka zvakaitwa naJehovha Mwari wako kuna Farao nekuIjipiti yese,+ 19  mitongo* mikuru yawakaona nemaziso ako uye zviratidzo nezvishamiso+ neruoko rune simba neruoko rwakatambanudzwa+ rwawakabudiswa narwo naJehovha Mwari wako. Ndizvo zvichaitwa naJehovha Mwari wako kumarudzi ese auri kutya.+ 20  Jehovha Mwari wako achaita kuti vapere simba,* kusvikira vese vakanga vasara+ uye vakanga vakakuhwanda vaparara. 21  Usavhundutswa navo, nekuti Jehovha Mwari wako anewe,+ Mwari mukuru uye anoshamisa.+ 22  “Jehovha Mwari wako achadzinga marudzi aya pamberi pako zvishoma nezvishoma.+ Hauzobvumirwi kuti ukurumidze kuvaparadza, kuti mhuka dzesango dzirege kuzokuwandira. 23  Jehovha Mwari wako achavaisa muruoko rwako, ovakunda zvachose, kusvikira vapera vese.+ 24  Achaisa madzimambo avo muruoko rwako,+ uye uchaparadza mazita avo pasi pedenga.+ Hapana munhu achamirisana newe,+ kusvikira wavaparadza.+ 25  Unofanira kupisa mifananidzo yavanamwari vavo yakavezwa.+ Usachiva sirivha negoridhe zviri pairi, kana kuzvitora,+ kuti zvirege kuva musungo kwauri, nekuti izvo zvinosemesa Jehovha Mwari wako.+ 26  Usaunza chinhu chinosemesa mumba mako choita kuti uve chinhu chinofanira kuparadzwa sezvakaita chinhu chacho. Unofanira kuchisema kwazvo nekuchivenga zvachose, nekuti icho chinhu chinofanira kuparadzwa.

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “pameso pavo.”
ChiHeb., “pameso pavo.”
Shoko rakashandurwa kuti zviyo rinoreva zvirimwa zvakasiyana-siyana zvine tsanga zvakadai segorosi nebhari.
ChiHeb., “Ziso renyu harifaniri.”
Kana kuti “miedzo.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “vavhunduke; vatye.”