Dheuteronomi 5:1-33

  • Sungano yaJehovha paHorebhi (1-5)

  • Mirayiro Gumi inodzokororwa (6-22)

  • Kutya kwakaita vanhu paGomo reSinai (23-33)

5  Mozisi akabva ashevedza vaIsraeri vese, akati kwavari: “Imi vaIsraeri, inzwai mirau nemitongo yandiri kukuudzai nhasi, uye munofanira kuidzidza monyatsoichengeta.  Jehovha Mwari wedu akaita sungano nesu kuHorebhi.+  Jehovha haana kuita sungano iyi nemadzitateguru edu, asi nesu, isu tese tiri vapenyu pano nhasi.  Jehovha akataura nemi mugomo zviso zvakatarisana, ari mumoto.+  Ndakanga ndakamira pakati paJehovha nemi panguva iyoyo+ kuti ndikuudzei shoko raJehovha, nekuti maitya moto uye hamuna kukwira mugomo.+ Akati:  “‘Ndini Jehovha Mwari wako, akakubudisa munyika yeIjipiti, muimba yeuranda.+  Usambova nevamwe vanamwari kunze kwangu.+  “‘Usazvigadzirira mufananidzo wakavezwa,+ kana mufananidzo wechinhu chipi zvacho chiri kudenga kumusoro, kana chiri panyika pasi, kana chiri mumvura pasi penyika.  Usazvikotamira kana kuitwa kuti uzvishumire,+ nekuti ini, Jehovha Mwari wako, ndiri Mwari anoda kuzvipira kwakazara,+ anoranga vanakomana nekuda kwekukanganisa kwemadzibaba avo, kusvikira kuchizvarwa chechitatu nechechina chevaya vanondivenga,+ 10  asi ane rudo rusingachinji kuzviuru zvezvizvarwa zvevaya vanondida uye vanochengeta mirayiro yangu. 11  “‘Usashandisa zita raJehovha Mwari wako zvisina kukodzera,+ nekuti Jehovha haazoregi kuranga munhu wese anoshandisa zita rake zvisina kukodzera.+ 12  “‘Chengeta zuva reSabata uriite dzvene, sezvawakarayirwa naJehovha Mwari wako.+ 13  Unofanira kushanda uchiita basa rako rese kwemazuva matanhatu,+ 14  asi zuva rechinomwe isabata rinoitirwa Jehovha Mwari wako.+ Usaita chero basa ripi zvaro,+ iwe kana mwanakomana wako kana mwanasikana wako kana murandarume wako kana murandasikana wako kana mombe yako kana dhongi rako kana chipfuwo chako chero chipi zvacho kana mutorwa wako ari mumaguta* ako,+ kuti murandarume wako nemurandasikana wako vazororewo sewe.+ 15  Yeuka kuti iwe wakava muranda munyika yeIjipiti uye kuti Jehovha Mwari wako akakubudisa imomo neruoko rune simba uye neruoko rwakatambanudzwa.+ Ndokusaka Jehovha Mwari wako akakurayira kuti uchengete zuva reSabata. 16  “‘Kudza baba vako naamai vako,+ sezvawakarayirwa naJehovha Mwari wako, kuti urarame kwenguva refu uye kuti ubudirire* panyika yauchapiwa naJehovha Mwari wako.+ 17  “‘Usauraya.+ 18  “‘Usaita upombwe.+ 19  “‘Usaba.+ 20  “‘Usapa uchapupu hwenhema nezvemumwe wako.+ 21  “‘Usachiva mudzimai wemumwe wako.+ Usachiva imba yemumwe wako, kana munda wake kana murandarume wake kana murandasikana wake, kana mombe yake kana dhongi rake, kana chinhu chipi zvacho chemumwe wako.’+ 22  “Jehovha akataura mirayiro iyi* nenzwi guru kuungano yenyu yese mugomo, ari mumoto, mugore, uye murima gobvu+ uye haana chaakawedzera; akabva azoinyora pamahwendefa maviri ematombo akandipa.+ 23  “Asi pamakangonzwa inzwi richibva murima, gomo richibvira, vatungamiriri vese vemadzinza enyu nevakuru vakauya kwandiri.+ 24  Makabva mati, ‘Onai Jehovha Mwari wedu atiratidza kubwinya kwake neukuru hwake, uye tanzwa inzwi rake richibuda mumoto.+ Nhasi taona kuti Mwari anogona kutaura nemunhu, munhu wacho oramba ari mupenyu.+ 25  Saka tofireiko? Moto uyu mukuru unogona kutiparadza. Kana tikaramba tichinzwa inzwi raJehovha Mwari wedu, chokwadi tichafa. 26  Nekuti pavanhu vese* pane akambonzwa inzwi raMwari mupenyu achitaura ari mumoto sezvataita akaramba ari mupenyu here? 27  Imi ndimi munofanira kuswedera pedyo kuti munzwe zvese zvichataurwa naJehovha Mwari wedu, motiudza zvese zvamuchaudzwa naJehovha Mwari wedu, uye tichateerera tozviita.’+ 28  “Saka Jehovha akanzwa mashoko amakandiudza, uye Jehovha akati kwandiri, ‘Ndanzwa zvawaudzwa nevanhu ava. Zvese zvavataura zvakanaka.+ 29  Kudai vaingoramba vaine mwoyo unonditya+ uye vairamba vachichengeta mirayiro yangu;+ zvaizovafambira zvakanaka nekusingaperi pamwe nevanakomana vavo!+ 30  Enda unoti kwavari: “Dzokerai kumatende enyu.” 31  Asi iwe unofanira kusara pano neni, ndikuudze mirayiro, nemirau, nemitongo yese yaunofanira kuvadzidzisa uye yavanofanira kuchengeta munyika yandichavapa.’ 32  Saka vanhu imi munofanira kungwarira kuti muite zvamakarayirwa naJehovha Mwari wenyu.+ Musatsaukira kurudyi kana kuruboshwe.+ 33  Munofanira kufamba munzira dzese dzamakarayirwa naJehovha Mwari wenyu,+ kuti murarame uye mubudirire, uye muve nemazuva mazhinji munyika yamuchatora.+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “mumagedhi.”
Kana kuti “zvikufambire zvakanaka.”
ChiHeb., “mashoko aya.”
Kana kuti “panyama yese.”