Dheuteronomi 4:1-49

  • Vanhu vanokurudzirwa kuteerera (1-14)

    • Musakanganwa mabasa aMwari (9)

  • Jehovha anoda kuzvipira kwakazara (15-31)

  • Hakuna mumwe Mwari kunze kwaJehovha (32-40)

  • Maguta ekupotera ekumabvazuva kwaJodhani (41-43)

  • Kusuma Mutemo (44-49)

4  “Saka imi vaIsraeri, teererai mirau nemitongo zvandiri kukudzidzisai kuti muchengete, kuti murarame+ uye mupinde mutore nyika yamuri kupiwa naJehovha, Mwari wemadzitateguru enyu.  Hamufaniri kuwedzera chimwe chinhu pashoko randiri kukurayirai, uye hamufaniri kubvisa chimwe chinhu,+ kuti muchengete mirayiro yaJehovha Mwari wenyu yandiri kukurayirai.  “Makazvionera nemaziso enyu zvakaitwa naJehovha panyaya yaBhaari wePeori; Jehovha Mwari wenyu akaparadza pakati penyu munhu wese akatevera Bhaari wePeori.+  Asi imi mese muri vapenyu nhasi nekuti muri kuramba muri pana Jehovha Mwari wenyu.  Onai, ndakakudzidzisai mirau nemitongo,+ sekurayirwa kwandakaitwa naJehovha Mwari wangu, kuti muichengete munyika yamuchatora.  Munofanira kunyatsoitevedzera,+ nekuti ichaita kuti muve vakachenjera+ uye vanonzwisisa+ pamberi pemarudzi achanzwa nezvemirau yese iyi, oti, ‘Rudzi urwu rukuru zvechokwadi uye rune vanhu vakachenjera, vanonzwisisa.’+  Nekuti nderupi rudzi rukuru runa vanamwari vari pedyo narwo sezvakaita Jehovha Mwari wedu kwatiri pese patinodana kwaari?+  Uye nderupi rudzi rukuru rune mirau nemitongo zvakarurama sezvakaita Mutemo wese uyu wandiri kuisa pamberi penyu nhasi?+  “Imi ingochenjererai uye ngwarirai, kuti murege kukanganwa zvinhu zvakaonekwa nemaziso enyu uye kuti zvirege kubva mumwoyo menyu mazuva ese eupenyu hwenyu. Munofanira kuzvizivisawo vanakomana venyu nevazukuru venyu.+ 10  Musi wamakamira pamberi paJehovha Mwari wenyu muHorebhi, Jehovha akati kwandiri, ‘Unganidza vanhu kwandiri kuti ndiite kuti vanzwe mashoko angu,+ kuti vadzidze kunditya+ mazuva ese avanenge vari vapenyu panyika uye kuti vadzidzise vanakomana vavo.’+ 11  “Saka makauya pedyo, mukamira mujinga megomo, uye gomo racho rakanga richibvira moto kusvika kudenga chaiko;* kwakava nerima, gore, uye kwakasviba kuti ndo-o.+ 12  Uye Jehovha akatanga kutaura nemi ari mumoto wacho.+ Mainzwa inzwi riri kutaura, asi hapana wamakaona.+ Raingova inzwi chete.+ 13  Akakuudzai sungano yake,+ yaakakurayirai kuti muchengete, iyo Mirayiro Gumi.*+ Akazoinyora pamahwendefa maviri ematombo.+ 14  Panguva iyoyo Jehovha akandirayira kuti ndikudzidzisei mirau nemitongo yamunofanira kuchengeta munyika yamuchatora. 15  “Saka ngwarirai,* sezvo musina wamakaona pazuva rakataura Jehovha nemi muHorebhi ari pakati pemoto, 16  kuti murege kuita zvakaipa nekuzvigadzirira mufananidzo wakavezwa wakafanana nechiratidzo chero chipi zvacho, mufananidzo wemunhurume kana munhukadzi,+ 17  mufananidzo wemhuka chero ipi zvayo iri panyika kana mufananidzo weshiri chero ipi zvayo inobhururuka mudenga,+ 18  mufananidzo wechinhu chero chipi zvacho chinokambaira panyika kana mufananidzo wehove chero ipi zvayo iri mumvura pasi penyika.+ 19  Uye pamunotarisa kudenga moona zuva nemwedzi nenyeredzi, uto rese rekudenga, musazofurirwa, mozvikotamira nekuzvinamata.+ Jehovha Mwari wenyu akazvipa marudzi ese ari pasi pedenga. 20  Asi imi ndimi makatorwa naJehovha achikubudisai muchoto chinonyungudutsirwa simbi, muIjipiti, kuti muve nhaka yake+ pachake sezvazvakaita nhasi. 21  “Jehovha akanditsamwira kwazvo pamusana penyu,+ uye akapika kuti handifaniri kuyambuka Jodhani kana kupinda munyika yakanaka yamuchapiwa naJehovha Mwari wenyu kuti ive nhaka yenyu.+ 22  Nekuti ndiri kufanira kufira munyika ino; handizoyambuki Jodhani,+ asi imi muchayambuka, motora nyika iyi yakanaka. 23  Ngwarirai kuti musakanganwa sungano yaJehovha Mwari wenyu yaakaita nemi,+ uye musazvigadzirira mufananidzo wakavezwa, mufananidzo wechinhu chero chipi zvacho chamakarambidzwa naJehovha Mwari wenyu.+ 24  Nekuti Jehovha Mwari wenyu moto unoparadza,+ ndiMwari anoda kuzvipira kwakazara.+ 25  “Kana mukabereka vanakomana nevazukuru, magara kwenguva refu munyika yacho, moita zvakaipa uye mogadzira mufananidzo wakavezwa+ wemhando ipi zvayo, moita zvakaipa pamberi paJehovha Mwari wenyu muchimugumbura,+ 26  ndinoti denga nenyika ngazvikupupurirei nhasi kuti chokwadi muchakurumidza kuparara panyika yamuri kuyambuka kunotora kumhiri kwaJodhani. Hamuzogarimo kwenguva refu, asi muchaparadzwa zvachose.+ 27  Jehovha achakuitai rumwe rumwe pakati pemamwe marudzi,+ uye vashomanana venyu ndivo vachasara vari vapenyu+ pakati pemarudzi amuchadzingirwa kwaari naJehovha. 28  Ikoko muchashumira vanamwari vematanda nematombo, vakagadzirwa nemaoko emunhu,+ vanamwari vasingagoni kuona kana kunzwa kana kudya kana kunhuhwidza. 29  “Kana mukatsvaga Jehovha Mwari wenyu muri ikoko, muchamuwana zvechokwadi+ kana mukamutsvaga nemwoyo yenyu yese uye nemweya* yenyu yese.+ 30  Pamunenge mava kutambudzika kwazvo, uye zvinhu zvese izvi zvaitika kwamuri, panopera mazuva acho, muchabva madzoka kuna Jehovha Mwari wenyu moteerera inzwi rake.+ 31  Nekuti Jehovha Mwari wenyu ndiMwari ane ngoni.+ Haazokurasiyi kana kukuparadzai kana kukanganwa sungano yaakapikira madzitateguru enyu.+ 32  “Iye zvino bvunzai nezvemazuva amakanga musati mavako, kubvira pazuva rakasikwa munhu panyika naMwari; tsvagai kubvira kune mumwe mugumo wedenga kusvikira kune mumwe mugumo wedenga. Pane chimwe chinhu chikuru zvakadaro chati chamboitika here kana kuti pane chakadaro chati chambonzwiwa here?+ 33  Pane vamwe vanhu vakambonzwa inzwi raMwari richitaura riri mumoto sekurinzwa kwamakaita vakaramba vachirarama here?+ 34  Kana kuti Mwari akamboedza kuzvitorera rudzi pakati perumwe rudzi achishandisa mitongo,* zviratidzo, zvishamiso,+ nehondo,+ neruoko rune simba,+ neruoko rwakatambanudzwa, uye nemabasa anotyisa,+ sezvamakaitirwa naJehovha Mwari wenyu muIjipiti makatarisa here? 35  Imi makaratidzwa zvinhu izvi kuti muzive kuti Jehovha ndiye Mwari wechokwadi;+ hakuna mumwe kunze kwake.+ 36  Akaita kuti munzwe inzwi rake ari kudenga kuti akururamisei, uye akaita kuti muone moto wake mukuru panyika, uye makanzwa mashoko ake achibva mumoto.+ 37  “Akada madzitateguru enyu uye akasarudza vana vawo vaiatevera,+ saka akakubudisai muIjipiti muri pamberi pake achishandisa simba rake guru. 38  Akadzinga pamberi penyu marudzi makuru aiva nesimba kukupfuurai, kuti aite kuti mupinde imomo, akupei nyika yawo kuti ive nhaka yenyu sezvazvakaita nhasi.+ 39  Saka zivai izvi nhasi, uye zvichengetei mumwoyo menyu, kuti Jehovha ndiye Mwari wechokwadi kudenga kumusoro nepanyika iri pasi.+ Hakuna mumwe.+ 40  Munofanira kuchengeta mirau yake nemirayiro yake yandiri kukurayirai nhasi, kuti zvikufambirei zvakanaka pamwe nevanakomana venyu vachakuteverai, kuti mugare kwenguva refu munyika yamuri kupiwa naJehovha Mwari wenyu.”+ 41  Panguva iyoyo Mozisi akasarudza maguta matatu kumabvazuva kwaJodhani.+ 42  Kana paine munhu anenge auraya mumwe wake netsaona uye asina kugara achimuvenga,+ anofanira kutizira kune rimwe remaguta aya, ararame.+ 43  Maguta acho iBhezeri+ iri murenje panzvimbo yakakwirira uye yakati sandara kuti ishandiswe nevaRubheni, Ramoti+ iri muGiriyedhi kuti ishandiswe nevaGadhi, neGorani+ iri muBhashani kuti ishandiswe nevaManase.+ 44  Uyu ndiwo Mutemo+ wakaiswa pamberi pevaIsraeri naMozisi. 45  Izvi ndizvo zviyeuchidzo, mirau, nemitongo, zvakapiwa vaIsraeri naMozisi pavakabuda muIjipiti,+ 46  munharaunda yaJodhani, iri mubani rakatarisana neBheti-peori,+ munyika yaMambo Sihoni wevaAmori, aigara muHeshbhoni,+ akakundwa naMozisi nevaIsraeri pavaibuda muIjipiti.+ 47  Uye vakatora nyika yake nenyika yaMambo Ogi+ weBhashani, madzimambo maviri evaAmori aiva munharaunda yaiva kumabvazuva kwaJodhani, 48  kubvira kuAroeri,+ iri pamahombekombe eBani reAnoni,* kusvikira kuGomo reSioni, kureva Hemoni,+ 49  neArabha yese iri kumabvazuva kwaJodhani, kusvikira kuGungwa reArabha* riri nechemuzasi menzvimbo dziri mumateru ePisga.+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “kusvika pamwoyo wedenga.”
ChiHeb., “Mashoko Gumi.”
Kana kuti “ngwarirai mweya yenyu.”
Kana kuti “miedzo.”
Kana kuti “eRwizi rwaAnoni.”
Kureva, Gungwa Remunyu, kana kuti Gungwa Rakafa.