Dheuteronomi 34:1-12

  • Jehovha anoratidza Mozisi nyika yacho (1-4)

  • Rufu rwaMozisi (5-12)

34  Mozisi akabva murenje reMoabhi akakwira muGomo reNebho,+ pamusoro pePisga,+ rakatarisana neJeriko.+ Uye Jehovha akamuratidza nyika yacho yese, kubva kuGiriyedhi kusvikira kuDhani,+  nenyika yese yaNaftari uye nyika yaEfremu naManase, nenyika yese yaJudha kusvikira kugungwa rekumavirira,*+  neNegebhu+ uye Dunhu+ reJodhani, bani reJeriko, guta remichindwe, kusvikira kuZoari.+  Jehovha akabva ati kwaari: “Iyi ndiyo nyika yandakapikira Abrahamu, Isaka, naJakobho, kuti, ‘Ndichaipa vana* vako.’+ Ndaita kuti uione nemaziso ako, asi hausi kuzoyambuka ikoko.”+  Pashure paizvozvo, Mozisi muranda waJehovha akafira imomo munyika yeMoabhi sezvakanga zvataurwa naJehovha.+  Akamuviga mubani, munyika yeMoabhi pakatarisana neBheti-peori, uye hapana anoziva pane guva rake kusvikira nhasi.+  Mozisi akafa ava nemakore 120.+ Maziso ake akanga achiri kuona, uye akanga achakasimba.  VaIsraeri vakachema Mozisi vari murenje reMoabhi kwemazuva 30.+ Mazuva ekuchema Mozisi akazopera.  Joshua mwanakomana waNuni akanga akazara nemweya weuchenjeri, nekuti Mozisi akanga aisa ruoko rwake pamusoro pake;+ vaIsraeri vakatanga kumuteerera, uye vakaita zvese zvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha.+ 10  Asi pakati paIsraeri hapana kuzomukazve mumwe muprofita akaita saMozisi,+ aizivikanwa naJehovha chiso nechiso.+ 11  Akaita zviratidzo zvese nezvishamiso zvaakatumwa naJehovha kuti aite munyika yeIjipiti kuna Farao nekuvashandi vake vese nenyika yake yese,+ 12  uye Mozisi akaratidzawo ruoko rune simba uye simba rinoshamisa pamberi pevaIsraeri vese.+

Mashoko Emuzasi

Kureva, Gungwa Guru, Medhitereniyeni.
ChiHeb., “mbeu.”