Dheuteronomi 33:1-29

  • Mozisi anokomborera madzinza (1-29)

    • “Maoko [aJehovha] asingagumi” (27)

33  Aya ndiwo mashoko akataurwa naMozisi munhu waMwari wechokwadi achikomborera vaIsraeri asati afa.+  Akati: “Jehovha akauya achibva kuSinai,+Uye akavapenyera achibva kuSeiri. Akapenya achibwinya kumakomo ekuParani,+Uye akanga aine makumi ezviuru evatsvene,+Kurudyi rwake kuine varwi vake.+   Aida vanhu vake;+Vatsvene vavo vese vari muruoko rwenyu.+ Vakanga vakagara patsoka dzenyu;+Vakatanga kuteerera mashoko enyu.+   (Mozisi akatipa murayiro, mutemo,+Senhaka yeungano yaJakobho.)+   Uye akava* mambo muJeshuruni,*+Vakuru vevanhu pavakaungana pamwe chete,+Pamwe nemadzinza ese aIsraeri.+   Rubheni ngaararame arege kufa,+Uye varume vake ngavarege kuva vashoma.”+  Uye akakomborera Judha nemashoko aya:+ “Haiwa Jehovha, inzwai inzwi raJudha,+Uye mudzosei kuvanhu vake. Maoko ake akarwira zvinhu zvake,Uye mubatsirei kurwisa mhandu dzake.”+  NezvaRevhi akati:+ “Tumimu yenyu* neUrimu+ yenyu ndezvemurume akavimbika kwamuri,+Wamakaedza paMasa.+ Makatanga kurwisana naye pedyo nemvura yeMeribha,+   Murume akati kuna baba vake naamai vake, ‘Handina basa navo.’ Kunyange hama dzake haana kudzibvuma,+Uye haana kuva kurutivi rwevanakomana vake. Nekuti akachengeta shoko renyu,Uye akachengeta sungano yenyu.+ 10  Ngaadzidzise Jakobho mitongo yenyu+Uye ngaadzidzise Israeri Mutemo wenyu.+ Ngaape rusenzi kuti inhuhwirire zvakanaka kwamuri*+Nemupiro unopiswa wese paatari yenyu.+ 11  Haiwa Jehovha, komborerai simba rake,Uye farirai basa remaoko ake. Tyorai makumbo evaya* vanomupandukira,Kuti vaya vanomuvenga varege kusimukazve.” 12  NezvaBhenjamini akati:+ “Anodiwa naJehovha ngaagare akachengetwa naye;Paanenge akamudzivirira zuva rese,Achagara pakati pemapfudzi ake.” 13  NezvaJosefa akati:+ “Nyika yake ngaikomborerwe naJehovha+Nezvinhu zvakanaka chaizvo zvekudenga,Nedova uye nemvura yemuzvitubu zvakadzika,+ 14  Nezvinhu zvakanakisisa zvinobudiswa nezuvaNegoho rakanakisisa remwedzi nemwedzi,+ 15  Nezvinhu zvakanakisisa zvinobva mumakomo ekare kare*+Uye zvinhu zvakanakisisa zvemuzvikomo zvekare, 16  Nezvinhu zvakanakisisa zvenyika nezvizere mairi,+Uye nekubvumira kwaIye anogara mugwenzi reminzwa.+ Ngazviuye pamusoro waJosefa,Panhongonya yemunhu akatsaurwa kubva pahama dzake.+ 17  Runako rwake rwakaita serwenzombe inotanga kuberekwa,Uye nyanga dzake inyanga dzenzombe yemusango. Achatunga marudzi nadzoEse pamwe chete kusvikira kumigumo yenyika. Ndivo makumi ezviuru aEfremu,+Uye ndivo zviuru zvaManase.” 18  NezvaZebhuroni akati:+ “Fara, haiwa iwe Zebhuroni, paunobuda,Newe Isakari, fara mumatende ako.+ 19  Vachashevedza marudzi kuti auye kumakomo. Ikoko vachabayira zvibayiro zvekururama. Nekuti vachatora* pfuma papfuma yakawanda yemakungwaNepfuma yakavanzwa mujecha.” 20  NezvaGadhi akati:+ “Akakomborerwa munhu anowedzera miganhu yaGadhi.+ Anorara ipapo seshumba,Yakagadzirira kubvambura ruoko, kunyange nhongonya. 21  Achazvisarudzira mugove wekutanga,+Nekuti ikoko ndiko kwakachengetwa mugove wemunhu anopa mitemo.+ Vakuru vevanhu vachaungana. Achatonga zvakarurama achimiririra Jehovha,Uye achapa mitongo yake kuna Israeri.” 22  NezvaDhani+ akati: “Dhani mwana weshumba.+ Achakwakuka achibva muBhashani.”+ 23  NezvaNaftari akati:+ “Naftari anogutswa nekufarirwaUye akazara nechikomborero chaJehovha. Tora kumavirira nekumaodzanyemba.” 24  NezvaAsheri akati:+ “Asheri akakomborerwa nevanakomana. Ngaafarirwe nehama dzake,Uye ngaanyudze* tsoka dzake mumafuta. 25  Simbi nemhangura ndiwo makiyi emagedhi ako,+Uye uchange wakachengeteka mazuva ako ese.* 26  Hakuna mumwe akaita saMwari wechokwadi+ waJeshuruni,+Anofamba nemudenga achiuya kuzokubatsiraUye anotasva makore muukuru hwake.+ 27  Mwari inzvimbo yekupotera kubvira kare kare,+Maoko ake asingagumi ari pasi pako.+ Uye achadzinga muvengi pamberi pako,+Uye achati, ‘Vaparadzei!’+ 28  Israeri achagara akachengeteka,Uye chisipiti chaJakobho chichagara chiri kwacho chegaMunyika yezviyo newaini itsva,+Ine denga richadonha dova.+ 29  Unofara, haiwa iwe Israeri!+ Ndiani ariko akaita sewe,+Rudzi ruri kufadzwa nekuponeswa naJehovha,+Uyo anokudzivirira senhoo+Uye sebakatwa rako rinokudzwa? Vavengi vako vachadedera pamberi pako,+Uye uchatsika misana yavo.”*

Mashoko Emuzasi

Kureva, Mwari.
Kureva kuti “Akarurama; Akatendeseka,” zita rekuremekedza raIsraeri.
Kureva, yaMwari.
ChiHeb., “mumhino dzenyu.”
Kana kuti “hudyu dzevaya.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “mumakomo ekumabvazuva.”
ChiHeb., “vachayamwa.”
Kana kuti “ngaageze.”
ChiHeb., “Uye simba rako richafanana nemazuva ako.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “nzvimbo dzavo dzakakwirira.”