Dheuteronomi 31:1-30

  • Mozisi ava pedyo nekufa (1-8)

  • Kuverenga Mutemo zvinonzwika (9-13)

  • Joshua anogadzwa (14, 15)

  • VaIsraeri vanoudzwa kuti vachapanduka (16-30)

    • Rwiyo rwekudzidzisa vaIsraeri (19, 22, 30)

31  Mozisi akabva aenda, akataura mashoko aya kuvaIsraeri vese  achiti: “Iye zvino ndava nemakore 120.+ Handichakwanisi kukutungamirirai,* nekuti Jehovha akati kwandiri, ‘Hauzoyambuki Jodhani urwu.’+  Jehovha Mwari wenyu ndiye ari kuyambuka ari pamberi penyu, uye iye pachake achaparadza marudzi aya pamberi penyu, uye muchaadzinga.+ Joshua ndiye achakutungamirirai pakuyambuka, sezvakataurwa naJehovha.+  Jehovha achaaitira zvaakaitira Sihoni+ naOgi,+ madzimambo evaAmori nenyika yavo, paakavaparadza.+  Jehovha achavakunda pamberi penyu, uye munofanira kuvaitira zvinoenderana nemurayiro wese wandakakupai.+  Shingai, musimbe.+ Musatya kana kuvhunduka pamberi pavo,+ nekuti Jehovha Mwari wenyu ndiye ari kufamba nemi. Haazokurasiyi kana kukusiyai.”+  Mozisi akabva ashevedza Joshua, akataura naye vaIsraeri vese vachizviona achiti: “Shinga, usimbe,+ nekuti ndiwe uchapinza vanhu ava munyika yakapikirwa madzitateguru avo naJehovha kuti achavapa, uye ndiwe uchavapa nyika yacho kuti ive nhaka yavo.+  Jehovha ndiye ari kufamba pamberi pako uye acharamba ainewe.+ Haazokurasi kana kukusiya. Usatya kana kuvhunduka.”+  Mozisi akabva anyora Mutemo+ uyu akaupa vapristi, vedzinza raRevhi, vanotakura areka yesungano yaJehovha, uye vakuru vese vaIsraeri. 10  Mozisi akavarayira, achiti: “Panopera makore manomwe ega ega, mugore rekudzima zvikwereti,*+ kana nguva yeMutambo Wematumba+ yasvika, 11  panouya vaIsraeri vese pamberi paJehovha+ Mwari wako kunzvimbo yaanosarudza, unofanira kuverengera vaIsraeri vese Mutemo uyu kuti vaunzwe.+ 12  Unganidza vanhu,+ varume, vakadzi, vana, nemutorwa ari mukati memaguta* ako, kuti vateerere, vadzidze nezvaJehovha Mwari wenyu uye vamutye, vonyatsotevedzera mashoko ese eMutemo uyu. 13  Vanakomana vavo vasina kuziva Mutemo uyu vachabva vateerera+ vodzidza kutya Jehovha Mwari wenyu mazuva ese amuchagara munyika yamuchayambuka kunotora mhiri kwaJodhani.”+ 14  Jehovha akabva ati kuna Mozisi: “Ona! Nguva yekuti ufe yava pedyo.+ Shevedza Joshua, mumire patende rekusanganira, kuti ndimugadze semutungamiriri.”+ Saka Mozisi naJoshua vakaenda vakanomira patende rekusanganira. 15  Jehovha akabva azviratidza patende ari mushongwe yegore, uye shongwe yegore yakamira pedyo nesuo retende.+ 16  Jehovha akabva ati kuna Mozisi: “Ona! Wava pedyo nekufa,* uye vanhu ava vachatanga kuita unzenza hwekunamata vamwe vanamwari vakavapoteredza munyika yavari kuenda.+ Vachandisiya+ votyora sungano yangu yandakaita navo.+ 17  Panguva iyoyo ndichavatsamwira,+ ndovasiya,+ ndovavanzira chiso changu+ kusvikira vaparadzwa. Zvadaro, kana matambudziko akawanda nenhamo zvavawira,+ vachati, ‘Matambudziko aya haasi kutiwira nekuti Mwari wedu haasi pakati pedu here?’+ 18  Asi ndicharamba ndakavanza chiso changu pazuva iroro nemhaka yezvakaipa zvese zvavanenge vaita vachienda kune vamwe vanamwari.+ 19  “Saka nyorai rwiyo urwu+ murudzidzise vaIsraeri.+ Itai kuti varudzidze* kuti ruve chapupu changu kuvaIsraeri.+ 20  Pandinovapinza munyika yandakapikira madzitateguru avo,+ nyika inoyerera uchi nemukaka,+ vodya, voguta,+ vobudirira,* vachatsaukira kune vamwe vanamwari, vovashumira, vorega kundiremekedza, voputsa sungano yangu.+ 21  Kana matambudziko mazhinji nenhamo zvavawira,+ rwiyo urwu ruchava sechapupu kwavari (nekuti vana vavo havafaniri kurukanganwa), nekuti ndiri kutoona mafungiro avo+ iye zvino ndisati ndatombovapinza munyika yandakapika nezvayo.” 22  Saka Mozisi akanyora rwiyo urwu zuva iroro, ndokurudzidzisa vaIsraeri. 23  Akabva* agadza Joshua+ mwanakomana waNuni semutungamiriri akati: “Shinga, usimbe,+ nekuti ndiwe uchapinza vaIsraeri munyika yandakavapikira,+ uye ini ndicharamba ndiinewe.” 24  Mozisi paakangopedza kunyora mashoko ese eMutemo uyu mubhuku,+ 25  Mozisi akarayira vaRevhi vaitakura areka yesungano yaJehovha achiti: 26  “Torai bhuku iri reMutemo,+ muriise parutivi peareka+ yesungano yaJehovha Mwari wenyu, uye richava sechapupu kwamuri. 27  Nekuti ini ndinonyatsoziva kupanduka kwenyu+ nekuoma musoro*+ kwenyu. Kana manga muchipandukira Jehovha zvakadaro ndiinemi, ndichiri mupenyu kudai, ko kuzoti kana ndafa! 28  Ndiunganidzirei vakuru vese vemadzinza enyu, nevatungamiriri venyu, nditaure mashoko aya vachinzwa, uye ndichaita kuti denga nenyika zvivapupurire.+ 29  Nekuti ndinonyatsoziva kuti kana ndafa chokwadi muchaita zvakaipa,+ uye muchatsauka panzira yandakakurayirai. Uye muchawirwa nematambudziko+ panopera mazuva acho, nekuti muchaita zvakaipa pamberi paJehovha uye muchamugumbura nemabasa emaoko enyu.” 30  Mozisi akabva ataura mashoko erwiyo urwu kubvira kwekutanga kusvikira kwekupedzisira ungano yese yaIsraeri ichizvinzwa:+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “kubuda nekupinda.”
ChiHeb., “rekusunungura.”
ChiHeb., “memagedhi.”
ChiHeb., “kunorara nemadzibaba ako.”
ChiHeb., “Ruisei pamiromo yavo.”
ChiHeb., “vofuta.”
Zvinoratidza kuti ndiMwari ari kutaurwa.
ChiHeb., “nekuoma mutsipa.”