Dheuteronomi 30:1-20

  • Kudzokera kuna Jehovha (1-10)

  • Mirayiro yaJehovha haina kuoma (11-14)

  • Kusarudza upenyu kana rufu (15-20)

30  “Kana mashoko ese aya aitika kwauri, chikomborero nekutukwa zvandaisa pamberi pako,+ wozviyeuka mupfungwa dzako*+ uri kunyika dzaunenge waparadzirwa kwadziri naJehovha Mwari wako,+  wodzoka kuna Jehovha Mwari wako,+ woteerera inzwi rake maererano nezvese zvandiri kukurayira nhasi, iwe nevanakomana vako, nemwoyo wako wese nemweya* wako wese,+  Jehovha Mwari wako achabva adzosa vanhu vako vanenge vatapwa,+ okunzwira tsitsi,+ okuunganidzazve kubva mumarudzi ese aunenge waparadzirwa kwaari naJehovha Mwari wako.+  Kunyange kana vanhu vako vakaparadzirwa kunogumira matenga, Jehovha Mwari wako achakuunganidza uye achakudzosa.+  Jehovha Mwari wako achakuunza munyika yakatorwa nemadzibaba ako, uye uchaitora; achaita kuti ubudirire uye uwande kupfuura madzibaba ako.+  Jehovha Mwari wako achachenesa* mwoyo wako nemwoyo yevana vako,+ kuti ude Jehovha Mwari wako nemwoyo wako wese nemweya* wako wese kuti urarame.+  Jehovha Mwari wako achabva aisa kutukwa uku kwese pavavengi vako, vaikuvenga uye vaikutambudza.+  “Uchabva wadzoka woteerera inzwi raJehovha, wochengeta mirayiro yake yese yandiri kukurayira nhasi.  Jehovha Mwari wako achaita kuti ubudirire zvikuru pamabasa ese emaoko ako,+ achiita kuti uve nevana vakawanda nezvipfuwo zvakawanda, nezvibereko zvevhu rako zvakawanda, nekuti Jehovha achafarirazve kuti ubudirire, sekufarira kwaakaita madzitateguru ako.+ 10  Nekuti ipapo uchateerera inzwi raJehovha Mwari wako uye uchachengeta mirayiro nemirau yake yakanyorwa mubhuku rino reMutemo, uye uchadzoka kuna Jehovha Mwari wako nemwoyo wako wese nemweya* wako wese.+ 11  “Murayiro uyu wandiri kukurayira nhasi hauna kukuomera, uye hausi kure newe.+ 12  Hausi kumatenga, zvekuti ungati, ‘Ndiani achakwira kudenga kunotitorera, kuti tiunzwe uye tiuchengete?’+ 13  Uyewo hausi mhiri kwegungwa, zvekuti ungati, ‘Ndiani achayambuka mhiri kwegungwa kunotitorera, kuti tiunzwe uye tiuchengete?’ 14  Nekuti shoko racho riri pedyo chaizvo newe, mumuromo mako nemumwoyo mako,+ kuti uriite.+ 15  “Ona, nhasi ndinoisa pamberi pako upenyu nezvakanaka, uye rufu nezvakaipa.+ 16  Kana ukateerera mirayiro yaJehovha Mwari wako yandiri kukurayira nhasi, uchida Jehovha Mwari wako,+ uchifamba munzira dzake, uchichengeta mirayiro yake nemirau yake nemitongo yake, uchabva wararama+ uye uchawanda, uye Jehovha Mwari wako achakukomborera munyika yauri kunotora.+ 17  “Asi kana mwoyo wako ukatsauka,+ worega kuteerera, uye ukanyengedzwa, wokotamira vamwe vanamwari wovashumira,+ 18  ndinokuudza nhasi kuti chokwadi uchaparara.+ Hauzorarami kwenguva refu panyika yauri kuyambuka kunotora kumhiri kwaJodhani. 19  Ndinoti denga nenyika ngazvikupupurire nhasi kuti ndaisa upenyu nerufu pamberi pako, uye chikomborero nekutukwa;+ saka unofanira kusarudza upenyu kuti urarame,+ iwe nevana vako,+ 20  nekuda Jehovha Mwari wako,+ nekuteerera inzwi rake, uye nekunamatira kwaari,+ nekuti iye ndiye upenyu hwako uye ndiye achaita kuti ukwanise kugara kwenguva refu munyika yakapikirwa naJehovha kuti achapa madzitateguru ako, Abrahamu, Isaka, naJakobho.”+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “wozviyeuka mumwoyo mako.”
ChiHeb., “achachecheudza.”