Dheuteronomi 26:1-19

  • Kupa zvibereko zvekutanga (1-11)

  • Chegumi chechipiri (12-15)

  • Israeri, pfuma yaJehovha yaanokoshesa (16-19)

26  “Paunenge wazopinda munyika yauchapiwa naJehovha Mwari wako kuti ive nhaka yako uye waitora, wava kugaramo,  unofanira kutora zvimwe zvibereko zvekutanga pazvibereko zvese zvenyika, zvauchakohwa munyika yako yauchapiwa naJehovha Mwari wako, wozviisa mutswanda, woenda kunzvimbo inosarudzwa naJehovha Mwari wako kuti zita rake rigare.+  Unofanira kuenda kumupristi anenge achishumira mazuva iwayo uti kwaari, ‘Nhasi ndiri kuudza Jehovha Mwari wenyu kuti ndapinda munyika yakapikirwa madzitateguru edu naJehovha.’+  “Mupristi achabva atora tswanda yacho mumaoko ako, oiisa pamberi peatari yaJehovha Mwari wako.  Unofanira kubva wazivisa pamberi paJehovha Mwari wako kuti, ‘Baba vangu vaiva muAramu+ aidzungaira,* uye vakaenda kuIjipiti+ vakagara ikoko semutorwa vaine vanhu vashomanana muimba yavo.+ Asi vari ikoko vakava rudzi rukuru, rune simba uye rune vanhu vazhinji.+  Uye vaIjipiti vakatibata zvakaipa, vakatidzvinyirira, vachitifondotsa nebasa reuranda.+  Saka takatanga kuchema kuna Jehovha, Mwari wemadzitateguru edu, uye Jehovha akanzwa inzwi redu, akaona kutambudzika kwedu, nhamo dzedu nekudzvinyirirwa kwataiitwa.+  Jehovha akazotibudisa muIjipiti neruoko rune simba, uye neruoko rwakatambanudzwa,+ nemabasa anotyisa, nezviratidzo, nezvishamiso.+  Akabva atiunza munzvimbo ino akatipa nyika ino, nyika inoyerera uchi nemukaka.+ 10  Saka ndauya nezvibereko zvekutanga pazvibereko zvenyika yandakapiwa naJehovha.’+ “Unofanira kuzviisa pamberi paJehovha Mwari wako wokotama pamberi paJehovha Mwari wako. 11  Uchabva wafara chaizvo iwe nemuRevhi nemutorwa ari pakati pako pamusoro pezvinhu zvese zvakanaka zvawakapiwa naJehovha Mwari wako iwe neimba yako.+ 12  “Paunopedza kupa chegumi+ chese pazvibereko zvako mugore rechitatu, gore rekupa chegumi, uchachipa muRevhi, mutorwa, nherera, nechirikadzi, uye vachadya vari mukati memaguta* ako kusvikira vaguta.+ 13  Uchabva wati pamberi paJehovha Mwari wako, ‘Ndabvisa mugove mutsvene mumba mangu ndikaupa muRevhi, mutorwa, nherera, nechirikadzi,+ sezvamakandirayira. Handina kutyora kana kusiya murayiro wenyu. 14  Handina kuzvidya panguva yandaichema, kana kubvisa zvimwe zvacho pandakanga ndisina kuchena kana kupa zvimwe zvacho ndichiitira munhu akafa. Ndakateerera inzwi raJehovha Mwari wangu uye ndakaita zvese zvamakandirayira. 15  Iye zvino chitarisai muri kunzvimbo yenyu tsvene yamunogara, iko kudenga, mukomborere vanhu venyu vaIsraeri nenyika yamakatipa,+ sekupikira kwamakaita madzitateguru edu,+ nyika inoyerera uchi nemukaka.’+ 16  “Nhasi Jehovha Mwari wako ari kukurayira kuti utevedzere mirau iyi nemitongo iyi. Unofanira kuichengeta, uchiitevedzera nemwoyo wako wese+ nemweya* wako wese. 17  Nhasi waita kuti Jehovha akuzivise kuti achava Mwari wako paunenge uchifamba munzira dzake uye uchichengeta mirau yake,+ mirayiro yake,+ mitongo yake,+ uye paunenge uchiteerera inzwi rake. 18  Uye nhasi Jehovha aita kuti imi muzivise kuti muchava vanhu vake, pfuma yake yaanokoshesa,+ sezvaakakupikirai, uye kuti muchachengeta mirayiro yake yese 19  uye kuti achakuisai pamusorosoro pemamwe marudzi ese aakaita,+ achikurumbidzai, achiita kuti mukurumbire uye muve nembiri pamunoratidza kuti muri rudzi rutsvene kuna Jehovha Mwari wenyu,+ sezvaakapikira.”

Mashoko Emuzasi

Dzimwe shanduro dzinoti, “aida kuparara.”
ChiHeb., “memagedhi.”