Dheuteronomi 25:1-19

  • Mutemo wekuranga neshamhu (1-3)

  • Usasunga muromo wenzombe painenge ichipura (4)

  • Kugara nhaka mudzimai wemukoma kana kuti wemunin’ina (5-10)

  • Kubata nhengo dzakavandika pakurwa (11, 12)

  • Zvikero nemidziyo yekuyeresa zvakarurama (13-16)

  • VaAmareki vanofanira kuparadzwa (17-19)

25  “Kana vanhu vakanetsana, uye vakauya nenyaya yavo kuvatongi,+ vatongi vacho vachavatonga vozivisa kuti munhu akarurama haana mhosva uye munhu akaipa ane mhosva.+  Kana munhu akaipa achifanira kurohwa,+ mutongi achaita kuti azvambarare uye acharohwa mutongi achiona. Shamhu dzaacharohwa dzinofanira kuenderana nemhosva yaakaita.  Anogona kumurova shamhu 40+ asi haafaniri kupfuura ipapo. Kana akaramba achimurova dzimwe shamhu kupfuura idzi, hama yako inenge yava kunyadziswa pamberi pako.  “Usasunga muromo wenzombe* painenge ichipura zviyo.+  “Kana mukoma nemunin’ina vachigara pamwe chete, mumwe wacho ofa asina mwanakomana, mudzimai wemufi haafaniri kuroorwa nemumwe murume asiri wemumhuri yacho. Asara wacho anofanira kuenda kumuramu wake, omutora kuti ave mudzimai wake, omugara nhaka.+  Dangwe raachabereka richamutsidzira zita reuya akafa,+ kuti zita rake rirege kudzimwa pakati paIsraeri.+  “Kana murume wacho asingadi kuroora chirikadzi yacho, chirikadzi yacho inofanira kuenda kuvakuru pagedhi reguta yonoti, ‘Munin’ina wemurume wangu aramba kuchengetedza zita remukoma wake pakati paIsraeri. Aramba kundigara nhaka.’  Vakuru veguta rake vanofanira kumushevedza, votaura naye. Kana akaramba achingoti, ‘Handidi kumuroora,’  chirikadzi yacho inofanira kuenda paari vakuru vachizviona, yobvisa shangu yake mutsoka yake,+ yomusvipira kumeso, yoti, ‘Izvi ndizvo zvinofanira kuitwa munhu asingadi kuvaka imba yemukoma wake.’ 10  Kubva ipapo, zita reimba yake* pakati paIsraeri richava rekuti ‘Imba yemunhu akabviswa shangu.’ 11  “Kana varume vaviri vakarwa, mudzimai wemumwe wacho opindira kuti anunure murume wake pane ari kumurova, otambanudza ruoko rwake, omubata nhengo dzake dzakavandika, 12  unofanira kumudimbura ruoko. Haufaniri* kumunzwira tsitsi. 13  “Usava nematombo maviri ekuyeresa+ akasiyana muhomwe yako, guru nediki. 14  Usava nemidziyo yekuyeresa+ miviri yakasiyana mumba mako, mukuru nemudiki.* 15  Unofanira kunge uine dombo rekuyeresa rakarurama uye risiri rekubiridzira uye mudziyo wekuyeresa wakarurama usiri wekubiridzira, kuti urarame kwenguva yakareba munyika yauri kupiwa naJehovha Mwari wako.+ 16  Nekuti munhu wese anobiridzira achiita zvinhu zvakadaro anosemesa Jehovha Mwari wako.+ 17  “Yeuka zvawakaitwa naAmareki uri munzira pawaibuda muIjipiti,+ 18  kusangana kwaakaita newe munzira akarwisa vese vaiva necheshure kwako vaisaririra pawakanga waneta uye warukutika. Haana kutya Mwari. 19  Kana Jehovha Mwari wako akuzorodza pavavengi vako vese vakakupoteredza munyika yauri kupiwa naJehovha Mwari wako senhaka,+ unofanira kudzima zita revaAmareki pasi pedenga.+ Usakanganwa.

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “wemukono wemombe.”
ChiHeb., “zita rake.”
ChiHeb., “Ziso rako harifaniri.”
ChiHeb., “Usava neefa neefa mumba mako, hombe nediki.” Ona Mashoko Ekuwedzera B14.