Dheuteronomi 23:1-25

  • Vaya vasina kukodzera kuva muungano yaMwari (1-8)

  • Musasa unofanira kuva wakachena (9-14)

  • Muranda anenge atiza (15, 16)

  • Upfambi hunorambidzwa (17, 18)

  • Mubereko uye mhiko (19-23)

  • Zvinobvumidzwa kudyiwa nemunhu ari kungopfuura (24, 25)

23  “Hapana murume ane mabhora akapwanywa kana kuti akachekwa nhengo yake yechirume anobvumirwa kupinda muungano yaJehovha.+  “Hapana mwanakomana asiri wepamutemo+ anobvumirwa kupinda muungano yaJehovha. Kunyange kusvikira kuchizvarwa chechigumi, hapana mwana wake anobvumirwa kupinda muungano yaJehovha.  “Hapana muAmoni kana muMoabhi anobvumirwa kupinda muungano yaJehovha.+ Kunyange kusvikira kuchizvarwa chechigumi, hapana mwana wavo anotombobvumirwa kupinda muungano yaJehovha,  nekuti havana kukubatsirai nezvekudya nemvura pamaibva kuIjipiti,+ uye nekuti vakanobhadhara Bharami mwanakomana waBheori wekuPetori yeMesopotamiya kuti akutukei.+  Asi Jehovha Mwari wenyu akaramba kuteerera Bharami.+ Jehovha Mwari wenyu akatochinja kutuka kwacho kuti kuve chikomborero kwamuri,+ nekuti Jehovha Mwari wenyu aikudai.+  Hamufaniri kuvabatsira kuti vagare zvakanaka kana kuti vabudirire mumazuva enyu ese.+  “Haufaniri kuvenga muEdhomu, nekuti ihama yako.+ “Haufaniri kuvenga muIjipiti, nekuti wakava mutorwa munyika yake.+  Chizvarwa chechitatu chevana vavachabereka chinogona hacho kupinda muungano yaJehovha.  “Kana wakadzika musasa uchida kurwisa vavengi vako, usaita chinhu chakaipa.*+ 10  Kana murume akava asina kuchena nekuti anenge azvirotera usiku,+ anofanira kuenda kunze kwemusasa, orega kudzoka mumusasa. 11  Kana ava manheru anofanira kugeza nemvura, uye anogona hake kudzokera mumusasa zuva ravira.+ 12  Panofanira kuva nenzvimbo yakasarudzwa* kunze kwemusasa, kwamunofanira kuenda. 13  Unofanira kugara uine chekucheresa pazvinhu zvako zvaunoshandisa. Unofanira kuchera gomba nacho paunozvibatsira, wofushira tsvina yako. 14  Nekuti Jehovha Mwari wako ari kufamba-famba mumusasa wako+ kuti akununure uye kuti aise vavengi vako mumaoko ako, saka musasa wako unofanira kuva mutsvene,+ kuti asaona chinhu chisina kunaka pauri, orega kuenda newe. 15  “Haufaniri kudzorera muranda kuna tenzi wake kana atiza tenzi wake achiuya kwauri. 16  Anogona hake kugara chero kwaanosarudza mune rimwe remaguta ako kwaanenge achida. Haufaniri kumubata zvakaipa.+ 17  “Hapana mwanasikana waIsraeri anofanira kuva pfambi yepatemberi,+ uye hapana mwanakomana waIsraeri anofanira kuva pfambi yepatemberi.+ 18  Haufaniri kuuya nemubhadharo wepfambi yechikadzi kana mubhadharo wepfambi yechirume* muimba yaJehovha Mwari wako kuti uzadzise mhiko, nekuti vese vanosemesa Jehovha Mwari wako. 19  “Usaita kuti hama yako ikubhadhare mubereko,+ ungava mubereko pamari, pazvekudya, kana pachinhu chero chinogona kubhadhariswa mubereko. 20  Unogona hako kubhadharisa mutorwa mubereko,+ asi usabhadharisa hama yako mubereko,+ kuti Jehovha Mwari wako akukomborere pane zvese zvaunoita munyika yauri kunotora.+ 21  “Kana ukaita mhiko kuna Jehovha Mwari wako,+ usanonoka kuiripa.+ Nekuti Jehovha Mwari wako anotoda kuti uiripe; ukasadaro, unenge waita chivi.+ 22  Asi kana ukarega kuita mhiko, hauzovi nechivi.+ 23  Unofanira kuita zvaunenge wataura nemuromo wako,+ uye unofanira kuita zvawakapikira Jehovha Mwari wako nemuromo wako semupiro wekungopa uchizvidira.+ 24  “Kana ukapinda mumunda wemizambiringa wemuvakidzani wako unogona hako kudya mazambiringa kusvikira waguta,* asi haufaniri kuisa mamwe mumudziyo wako.+ 25  “Kana ukapinda mumunda wemuvakidzani wako une zviyo* zvisati zvakohwewa, unogona kutanha nemaoko ako hura* dzakaibva, asi haufaniri kucheka nejeko zviyo zvemuvakidzani wako.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “chinosvibisa.”
Kureva, yekushandisa sechimbuzi.
ChiHeb., “wembwa.”
Kana kuti “wagutsa mweya wako.”
Shoko rakashandurwa kuti zviyo rinoreva zvirimwa zvakasiyana-siyana zvine tsanga zvakadai segorosi nebhari.
Ichi ndicho chimusoro chezvirimwa zvakadai sezviyo, chinochekwa panokohwewa.