Dheuteronomi 20:1-20

  • Mitemo yehondo (1-20)

    • Vaibvumirwa kusara vamwe vachienda kuhondo (5-9)

20  “Kana ukaenda kuhondo kunorwa nevavengi vako, woona mabhiza nengoro dzavo dzehondo, uye varwi vakawanda kupfuura vako, usavatya nekuti Jehovha Mwari wako akakubudisa munyika yeIjipiti anewe.+  Pamunenge mava kuda kutanga kurwa, mupristi anofanira kuswedera pedyo nevanhu otaura navo.+  Anofanira kuvaudza kuti, ‘Inzwai imi vaIsraeri, mava kuda kurwa nevavengi venyu. Musarohwe nehana. Musavatya kana kuvavhunduka kana kuvadedera,  nekuti Jehovha Mwari wenyu ari kufamba nemi kuti arwise vavengi venyu uye akuponesei.’+  “Vatungamiriri vanofanirawo kuudza vanhu kuti, ‘Pane akavaka imba asi asati atanga kuigara here? Ngaadzokere kumba kwake. Angazofira kuhondo, mumwe munhu akazoigara.  Uye pane akadyara munda wemazambiringa asi asati atanga kuukohwa here? Regai aende, adzokere kumba kwake. Angazofira kuhondo, mumwe munhu akazotanga kuukohwa.  Uye pane akavimbisa mukadzi kuti achamuroora asi asati amuroora here? Regai aende, adzokere kumba kwake.+ Angazofira kuhondo, mumwe murume akamuroora.’  Vatungamiriri vanofanirawo kubvunza vanhu kuti, ‘Pane ari kutya uye ari kurohwa nehana here?+ Anofanira kudzokera kumba kwake, kuti arege kuita kuti hama dzake dzipere simba sezvaaita iye.’*+  Kana vatungamiriri vapedza kutaura nevanhu, vanofanira kugadza vakuru vemauto kuti vatungamirire vanhu. 10  “Kana ukaswedera pedyo neguta uchida kurirwisa, unofanira kuudza vanhu varo kuti vangava sei nerugare newe.+ 11  Kana vakakupindura zvine rugare, vokuvhurira magedhi avo, vanhu vese vanowanikwa muguta racho vachava vashandi vako vebasa rekumanikidzwa, uye vachakushandira.+ 12  Asi kana vakaramba kuita rugare newe, vosarudza kukurwisa, unofanira kuvakomba, 13  uye Jehovha Mwari wako achariisa muruoko rwako, uye unofanira kuuraya vanhurume vese vari muguta racho nebakatwa. 14  Asi vakadzi, vana, zvipfuwo, nezvese zvinenge zviri muguta racho, zvese zvaunenge wawana imomo, unogona hako kuzvipamba,+ uye uchadya zvaunenge wapamba kuvavengi vako, zvawapiwa naJehovha Mwari wako.+ 15  “Ndizvo zvauchaita maguta ese ari kure kure newe asiri maguta emarudzi aya ari pedyo newe. 16  Asi mumaguta evanhu ava, auri kupiwa naJehovha Mwari wako kuti ave nhaka yako, hapana chinhu chinofema chaunofanira kusiya chichirarama.+ 17  Asi unofanira kuvaparadza zvachose, vaHiti, vaAmori, vaKenani, vaPerizi, vaHivhi, nevaJebhusi,+ sezvawakarayirwa naJehovha Mwari wako; 18  kuti varege kukudzidzisa kutevedzera tsika dzavo dzese dzinosemesa dzavaiitira vanamwari vavo, voita kuti utadzire Jehovha Mwari wako.+ 19  “Kana ukakomba guta, worikunda pashure pekurirwisa kwemazuva akawanda, haufaniri kutema miti yaro nedemo uchiiparadza. Unogona kudya michero yacho, asi haufaniri kutema miti yacho.+ Ungakomba muti wemusango seuri kukomba munhu here? 20  Unogona kutema muti waunoziva kuti haudyiwe. Unogona kuutema kuti uvakise zvekushandisa pakukomba guta racho riri kurwa newe, kusvikira warikunda.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “arege kuita kuti mwoyo yehama dzake ipere simba sewake.”