Dheuteronomi 2:1-37

  • Kudzungaira murenje kwemakore 38 (1-23)

  • Kukunda Mambo Sihoni weHeshbhoni (24-37)

2  “Takabva tasimuka tikadzokera takananga kurenje nenzira yekuGungwa Dzvuku, sezvandakanga ndaudzwa naJehovha,+ uye takafamba kwemazuva akawanda tichitenderera Gomo reSeiri.  Jehovha akazoti kwandiri,  ‘Magarisa mugomo rino muchingotenderera. Chiendai nekuchamhembe.  Uye udza vanhu kuti: “Muchapfuura nepamuganhu wehama dzenyu, vana vaIsau,+ vari kugara muSeiri,+ uye vachange vachikutyai,+ saka munofanira kunyatsongwarira.  Musanetsana navo,* nekuti handisi kuzokupai nyika yavo, kunyange panokwana tsoka, nekuti ndakapa Isau Gomo reSeiri kuti rive nhaka yake.+  Munofanira kuvapa mari yezvinhu zvamuchadya uye munofanira kubhadhara mvura yamuchanwa.+  Nekuti Jehovha Mwari wenyu akakukomborerai pazvese zvamakaita. Anonyatsoziva kufamba kwamakaita nemurenje rino guru. Kwemakore 40 aya Jehovha Mwari wenyu aiva nemi uye hapana chamakashayiwa.”’+  Saka takapfuura nekwaiva nehama dzedu, vana vaIsau,+ vanogara muSeiri, tikaramba tichinyenyeredza nzira yekuArabha, kuErati nekuEziyoni-gebheri.+ “Takabva tazoenda nenzira yekurenje reMoabhi.+  Jehovha akabva ati kwandiri, ‘Musanetsana nevaMoabhi kana kurwa navo, nekuti handizokupii nyika yavo kuti ive yenyu, nekuti ndakapa Ari kuvana vaRoti+ kuti ive nhaka yavo. 10  (VaEmimu,+ avo vaimbogara imomo, vaiva vanhu vahombe, vakawanda uye vakareba sevaAnaki. 11  VaRefaimu+ vaionekwawo sevaAnaki,+ uye vaMoabhi vaivashevedza kuti vaEmimu. 12  VaHori+ vaimbogara muSeiri, asi vana vaIsau vakavadzinga, vakavaparadza, vakatanga kugara munyika yavo,+ sezvichaitwa naIsraeri kunyika yenhaka yavo, yavachapiwa naJehovha.) 13  Iye zvino chisimukai muyambuke Bani reZeredhi.’* Saka takayambuka Bani reZeredhi.*+ 14  Zvakatitorera makore 38 kubva kuKadheshi-bhaneya kusvikira tayambuka Bani reZeredhi,* kusvikira chizvarwa chese chevarume vehondo chapera mumusasa, sezvavakanga vapikirwa naJehovha.+ 15  Ruoko rwaJehovha rwairwisana navo ruchivaparadza mumusasa kusvikira vapera.+ 16  “Varume vese vehondo vaiva pakati pevanhu pavakangopera kufa,+ 17  Jehovha akabva ataurazve neni achiti, 18  ‘Nhasi muchapfuura nemunharaunda yeMoabhi, kureva Ari. 19  Pamunosvika pedyo nevaAmoni, musavanetsa kana kuvadenha, nekuti handisi kuzokupai kana nzvimbo ipi zvayo munyika yevaAmoni kuti ive yenyu, nekuti ndakaipa vana vaRoti kuti ive nhaka yavo.+ 20  Naiyowo yaimbonzi inyika yevaRefaimu.+ (VaRefaimu vaimbogara imomo, uye vaAmoni vaivati vaZamzumimu. 21  Vaiva vanhu vahombe, vakawanda, uye vakareba sevaAnaki;+ asi Jehovha akavaparadza pamberi pevaAmoni, uye vakavadzinga ndokugara munyika yavo. 22  Izvozvo ndizvo zvaakaitira vana vaIsau, vava kugara muSeiri,+ paakaparadza vaHori+ pamberi pavo, kuti vavatorere nzvimbo yavo, uye nanhasi vari kugaramo. 23  Kana vari vaAvhimu, vakambogara mumisha yaisvika kuGaza,+ kusvikira vaparadzwa nevaKaftorimu+ vaibva kuKaftori,* uye vakagara munzvimbo yavo.) 24  “‘Simukai, muyambuke Bani reAnoni.*+ Onai, ndaisa mumaoko enyu Sihoni+ muAmori, mambo weHeshbhoni. Saka tangai kutora nyika yake kuti ive yenyu, uye irwai naye. 25  Nhasi ndichatanga kuita kuti vanhu vese vari pasi pedenga vavhunduke uye vatye, pavachanzwa nezvenyu. Vachanetseka uye vachadedera* nemhaka yenyu.’+ 26  “Ndakabva ndatuma nhume kubva kurenje reKedhemoti+ kuna Mambo Sihoni weHeshbhoni nemashoko aya erugare,+ 27  ‘Ndibvumireiwo kupfuura nemunyika yenyu. Ndicharamba ndiri mumugwagwa uye handizotsaukiri kurudyi kana kuruboshwe.+ 28  Ndichangodya zvekudya zvamuchanditengesera uye ndichangonwa mvura yamuchanditengesera. Ingondibvumiraiwo chete kupfuura netsoka, 29  sezvandakaitirwa nevana vaIsau vanogara muSeiri nevaMoabhi vanogara muAri, kuti ndiyambuke Jodhani ndichipinda munyika yatichapiwa naJehovha Mwari wedu.’ 30  Asi Mambo Sihoni weHeshbhoni haana kutibvumira kupfuura, nekuti Jehovha Mwari wenyu akamurega achiomesa musoro+ uye achiomesa mwoyo, kuti amuise muruoko rwenyu sezvazvakaita nhasi.+ 31  “Jehovha akabva ati kwandiri, ‘Ona, ndatotanga kukupa Sihoni nenyika yake. Tanga kutora nyika yake.’+ 32  Sihoni paakabuda nevanhu vake vese kuzorwa nesu kuJahazi,+ 33  Jehovha Mwari wedu akabva amuisa mumaoko edu, zvekuti takamukunda iye nevanakomana vake nevanhu vake vese. 34  Panguva iyoyo takakunda maguta ake ese, tikaaparadza, kusanganisira varume, vakadzi, nevana. Hatina watakasiya.+ 35  Takangopamba zvipfuwo chete, pamwe chete nezvimwewo zvinhu mumaguta atakanga takunda. 36  Kubva kuAroeri,+ iri kumucheto kweBani reAnoni,* (kusanganisira guta riri mubani), kusvikira kuGiriyedhi, hapana guta ratakasiya. Jehovha Mwari wedu akaaisa ese mumaoko edu.+ 37  Asi hamuna kuenda pedyo nenyika yevaAmoni,+ Bani reJabhoki*+ rese uye maguta emumakomo, kana imwe nzvimbo yakarambidzwa naJehovha Mwari wedu.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Musavadenha.”
Kana kuti “Rwizi rwaZeredhi.”
Kana kuti “Rwizi rwaZeredhi.”
Kana kuti “Rwizi rwaZeredhi.”
Kureva, Krete.
Kana kuti “Rwizi rwaAnoni.”
Kana kuti “vachava nemarwadzo akaita seekusununguka.”
Kana kuti “kumahombekombe kweRwizi rwaAnoni.”
Kana kuti “Rwizi rwaJabhoki.”