Dheuteronomi 19:1-21

  • Mhosva yekudeura ropa uye maguta ekupotera (1-13)

  • Miganhu haifaniri kuchinjwa (14)

  • Zvapupu mudare (15-21)

    • Panodiwa zvapupu zviviri kana zvitatu (15)

19  “Kana Jehovha Mwari wako aparadza marudzi ane nyika yauri kupiwa naJehovha Mwari wako uye watora nyika yavo, wava kugara mumaguta avo nemudzimba dzavo,+  unofanira kusarudza maguta matatu pakati penyika yako yauri kupiwa naJehovha Mwari wako.+  Unofanira kukamura nyika yawapiwa naJehovha Mwari wako, kuti ive zvikamu zvitatu, wogadzira migwagwa kuitira kuti munhu anenge auraya mumwe munhu atizire kune rimwe remaguta iwayo.  “Izvi ndizvo zvinofanira kuitwa nemunhu anenge auraya mumwe munhu otizira ikoko kuti asaurayiwa: Kana akauraya mumwe wake netsaona uye akanga asingamuvengi;+  pakadai sekuti anoenda kusango kunotsvaga huni nemumwe wake, osimudza ruoko rwake kuti ateme muti nedemo, demo racho rosvotoka mumupinyi rorova mumwe wake obva afa, nyakuuraya anofanira kutizira kune rimwe remaguta aya kuti asaurayiwa.+  Akasadaro, mutsivi weropa,+ sezvo akatsamwa kwazvo, anogona kumudzingirira omubata, omuuraya, nekuti guta racho rinenge riri kure. Asi anga asingafaniri kufa, sezvo akanga asingavengi mumwe wake.+  Ndokusaka ndiri kukurayira kuti: ‘Sarudza maguta matatu.’  “Kana Jehovha Mwari wako akakudza nharaunda yako sezvaakapikira madzitateguru ako+ uye akakupa nyika yese yaakapikira kupa madzitateguru ako,+  zvichienderana nekuti wanyatsochengeta murayiro uyu wese wandiri kukupa nhasi, wekuda Jehovha Mwari wako uye kugara uchifamba munzira dzake,+ unofanira kuzowedzera mamwe maguta matatu kune aya matatu.+ 10  Izvi zvichaita kuti parege kudeurwa ropa risina mhosva+ munyika yako yauri kupiwa naJehovha Mwari wako kuti ive nhaka, uye urege kuva nemhosva yekudeura ropa.+ 11  “Asi kana munhu aivenga mumwe wake,+ ndokumuhwandira, omurova ofa, munhu wacho otizira kune rimwe remaguta aya, 12  vakuru veguta rake vanofanira kubva vaita kuti aunzwe kwavari, vomuisa mumaoko emutsivi weropa, uye anofanira kufa.+ 13  Haufaniri* kumunzwira tsitsi, uye unofanira kubvisa mhosva yeropa risina mhaka pakati paIsraeri,+ kuti zvikufambire zvakanaka. 14  “Paunopiwa nhaka yako munyika yauri kupiwa naJehovha Mwari wako, haufaniri kuchinja muganhu+ wemuvakidzani wako kubva pawakaiswa nemadzitateguru ako. 15  “Hapana chapupu chimwe chete chinofanira kupupura kuti mumwe munhu akapara mhosva kana kuti akaita chivi.+ Nyaya inofanira kutongwa papiwa uchapupu nevanhu vaviri kana vatatu.+ 16  Kana munhu akapa uchapupu achiroverera mumwe munhu kuti asvibise zita rake, uye achimupomera kuti ane zvakaipa zvaakaita,+ 17  varume vacho vaviri vari kunetsana vachamira pamberi paJehovha, pamberi pevapristi nevatongi vanenge vachishumira mazuva iwayo.+ 18  Vatongi vacho vachanyatsoongorora,+ uye kana munhu wacho akapa uchapupu ari chapupu chenhema uye akapomera hama yake zvenhema, 19  munofanira kumuita zvaanga aronga kuti zviitirwe hama yake,+ uye munofanira kubvisa zvakaipa pakati penyu.+ 20  Vaya vanosara vachazvinzwa votya, uye havazomboitizve chero chinhu chipi zvacho chakadai pakati penyu.+ 21  Haufaniri* kunzwa tsitsi:+ Upenyu huchatsiviwa neupenyu,* ziso neziso, zino nezino, ruoko neruoko, tsoka netsoka.+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “Ziso rako harifaniri.”
ChiHeb., “Ziso rako harifaniri.”
Kana kuti “Mweya uchatsiviwa nemweya.”