Dheuteronomi 18:1-22

  • Mugove wevapristi nevaRevhi (1-8)

  • Kurambidzwa kuita zvemidzimu (9-14)

  • Muprofita akaita saMozisi (15-19)

  • Maziviro amungaita muprofita wenhema (20-22)

18  “Vapristi vedzinza raRevhi, uye vanhu vedzinza rese zvaro raRevhi, havafaniri kuva nemugove kana nhaka pamwe chete naIsraeri. Vachadya zvinobva pamipiro inopisirwa Jehovha nemoto, zvinova ndizvo nhaka yake.+  Saka havafaniri kuva nenhaka pakati pehama dzavo. Jehovha ndiye nhaka yavo, sezvaakavaudza.  “Vanhu vanofanira kupa vapristi zvinhu izvi: Munhu wese anopa chibayiro, ingava mombe kana gwai, anofanira kupa mupristi bandauko, shaya, neguru.  Unofanira kumupa zviyo* zvako zvinotanga kuibva, waini yako itsva, mafuta ako, nemvere dzinotanga kuveurwa pamakwai ako.+  Jehovha Mwari wako akamusarudza nevanakomana vake pamadzinza ako ese, kuti agare achishumira muzita raJehovha.+  “Asi kana muRevhi akabva mune rimwe remaguta ako raanga achigara muIsraeri,+ achida* kuenda kunzvimbo inosarudzwa naJehovha,*+  anogona hake kushumira ikoko muzita raJehovha Mwari wake sezvinongoitawo hama dzake dzese, vaRevhi, vari kushumira pamberi paJehovha.+  Achapiwa zvekudya zvakaenzana nezvavanopiwa,+ kuwedzera pane zvaanowana kana atengesa zvinhu zvemadzitateguru ake.  “Paunenge wapinda munyika yauchapiwa naJehovha Mwari wako, usadzidza kutevedzera zvinhu zvinosemesa zvinoitwa nemarudzi iwayo.+ 10  Pakati pako hapafaniri kuwanikwa munhu anopfuudza mwanakomana wake kana mwanasikana wake nemumoto,+ munhu anoshopera,+ munhu anoita zvemashiripiti,+ munhu anotenda mashura,+ muroyi,+ 11  munhu anotsinga vamwe, munhu anobvunza svikiro+ kana mufemberi,+ kana munhu anobvunza vakafa.+ 12  Nekuti munhu wese anoita zvinhu izvi anosemesa Jehovha, uye nemhaka yemaitiro aya anosemesa, Jehovha Mwari wako ari kuvadzinga pamberi pako. 13  Unofanira kuva munhu asina mhosva pamberi paJehovha Mwari wako.+ 14  “Nekuti marudzi aya auri kutorera nyika aiteerera vaya vanoita zvemashiripiti+ nevanoshopera,+ asi Jehovha Mwari wako haana kukubvumira kuita zvakadaro. 15  Jehovha Mwari wako achakumutsira muprofita anobva pakati pehama dzako akafanana neni. Unofanira kumuteerera.+ 16  Iyi imhinduro yezvawakakumbira Jehovha Mwari wako kuHorebhi pazuva regungano*+ pawakati, ‘Musaita kuti ndinzwe zvakare inzwi raJehovha Mwari wangu kana kuona moto uyu mukuru, nekuti ndingafa.’+ 17  Jehovha akabva ati kwandiri, ‘Zvavataura zvakanaka. 18  Ndichavamutsira muprofita anobva pakati pehama dzavo, akaita sewe,+ uye ndichaisa mashoko angu mumuromo make,+ uye achataura navo zvese zvandinomurayira.+ 19  Zvechokwadi munhu acharega kuteerera mashoko angu aachataura muzita rangu, achazvidavirira.+ 20  “‘Kana muprofita akazvikudza otaura muzita rangu shoko randisina kumurayira kuti ataure kana kutaura muzita revamwe vanamwari, muprofita iyeye anofanira kufa.+ 21  Asi pamwe ungati nechemumwoyo: “Tichaziva sei kuti haasi Jehovha ataura shoko racho?” 22  Kana muprofita wacho akataura muzita raJehovha, zvaataura zvorega kuzadziswa kana kuti zvorega kuitika, zvinoreva kuti haasi Jehovha akataura shoko iroro. Muprofita wacho akaritaura achizvikudza. Haufaniri kumutya.’

Mashoko Emuzasi

Shoko rakashandurwa kuti zviyo rinoreva zvirimwa zvakasiyana-siyana zvine tsanga zvakadai segorosi nebhari.
Kana kuti “mweya wake uchida.”
Kureva, nzvimbo inosarudzwa naJehovha kuti vanhu vanamatire.
Kana kuti “reungano.”