Dheuteronomi 15:1-23

  • Chikwereti chaidzimwa makore manomwe ega ega (1-6)

  • Kubatsira varombo (7-11)

  • Kusunungurwa kwevaranda makore manomwe ega ega (12-18)

    • Kuboorwa kwenzeve yemuranda (16, 17)

  • Mhuka dzinotanga kuberekwa dzinotsveneswa (19-23)

15  “Panopera makore manomwe ega ega unofanira kudzima zvikwereti.*+  Aya ndiwo madzimiro aunofanira kuita: Munhu wese akakweretesa muvakidzani wake achamudzimira chikwereti chake.* Haafaniri kureva chikwereti kumuvakidzani wake kana kuti hama yake, nekuti pachaziviswa kudzima zvikwereti* kunoitirwa Jehovha.+  Unogona hako kureva chikwereti kumutorwa,+ asi unofanira kudzima zvese zvawakakweretesa hama yako.  Asi pakati pako hapana anofanira kuva murombo, nekuti chokwadi Jehovha achakukomborera+ munyika yauri kupiwa naJehovha Mwari wako senhaka,  ndokunge wanyatsoteerera inzwi raJehovha Mwari wako uye wanyatsochengeta murayiro uyu wese wandiri kukupa nhasi.+  Nekuti Jehovha Mwari wako achakukomborera sezvaakakupikira, uye uchakweretesa nyika dzakawanda, asi iwe hauzosvika pakukwereta;+ nyika dzakawanda dzichava pasi pako, asi iwe hauzovi pasi padzo.+  “Kana imwe yehama dzako ikava murombo pakati pako mune rimwe remaguta ako, munyika yauri kupiwa naJehovha Mwari wako, usaomesa mwoyo kana kupfumbatira ruoko rwako kuhama yako murombo.+  Nekuti unofanira kupfumbanura ruoko rwako uchimupa+ uye unofanira kumukweretesawo zvese zvaanoda kana kuti zvaanoshayiwa.  Chenjera kuti usapindwa nepfungwa yakaipa mumwoyo mako yekuti, ‘Gore rechinomwe, rekudzima zvikwereti*+ rava kusvika,’ worega kuva nerupo kuhama yako murombo, woinyima. Kana akashevedzera kuna Jehovha pamusoro pako, chichava chivi kwauri.+ 10  Unofanira kumupa zvakawanda,+ uye haufaniri kumupa mwoyo wako uchigunun’una, nekuti izvi ndizvo zvichaita kuti Jehovha Mwari wako akomborere mabasa ako ese uye zvese zvaunoita.+ 11  Nekuti munyika hamuzomboshayikwi varombo.+ Ndokusaka ndiri kukurayira kuti, ‘Unofanira kupfumbanura ruoko rwako uchipa hama yako inotambudzika uye murombo ari munyika yako.’+ 12  “Kana mumwe wehama dzako, murume kana mukadzi wechiHebheru, akatengeswa kwauri okushandira kwemakore matanhatu, mugore rechinomwe unofanira kubva wamusiya achienda akasununguka.+ 13  Uye kana ukamusunungura, usamuendesa achingova maoko. 14  Unofanira kumupa zvakawanda uchibvisa pamakwai ako, pagoho raunopura, uye pamafuta newaini zvaunosvina. Sekukomborerwa kwawakaitwa naJehovha Mwari wako, unofanira kumupawo. 15  Yeuka kuti iwe wakava muranda munyika yeIjipiti, uye kuti Jehovha Mwari wako akakudzikinura. Ndokusaka nhasi ndiri kukurayira kuti uite izvi. 16  “Asi kana akati kwauri, ‘Handisi kuda kukusiyai!’ nekuti anokuda uye anoda imba yako, sezvo anga achifara paanga ainewe,+ 17  unofanira kubva watora mutsunda, woubooresa nzeve yake wakaitsimbirira padhoo, uye achabva ava muranda wako kweupenyu hwese. Unofanira kuita zvimwe chetezvo kumurandasikana wako. 18  Kana ukamusunungura oenda hake, haufaniri kuzviona sezvakaoma, nekuti basa raakakuitira mumakore matanhatu rinopeta kaviri basa rinoitwa nemunhu wemaricho, uye Jehovha Mwari wako akakukomborera pazvese zvakaitwa. 19  “Unofanira kutsaurira Jehovha Mwari wako mukono wese unotanga kuberekwa pamombe dzako nepamakwai ako nembudzi.+ Usaitisa mombe* yako inotanga kuberekwa basa, kana kuveura gwai rako rinotanga kuberekwa. 20  Iwe neimba yako munofanira kudyira mukono wacho pamberi paJehovha Mwari wako gore negore munzvimbo ichasarudzwa naJehovha.+ 21  Asi kana mhuka yacho yakaremara, ichikamhina, iri bofu, kana kumwewo kuremara kwakanyanya, haufaniri kuibayira kuna Jehovha Mwari wako.+ 22  Munofanira kuidyira mukati memaguta* enyu, munhu asina kuchena nemunhu akachena, semadyiro amunoita mhara kana nondo.+ 23  Asi hamufaniri kudya ropa rayo;+ munofanira kuridurura pasi semvura.+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “kusunungura.”
ChiHeb., “achamusunungura.”
ChiHeb., “kusunungura.”
ChiHeb., “rekusunungura.”
ChiHeb., “nzombe.”
ChiHeb., “memagedhi.”